BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juszczyk Sławomir (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Listing of Shares of Some Commercial Banks and Financial Services Companies in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 43-51, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Ceny akcji, Usługi finansowe, Banki, Modelowanie ekonometryczne
Shares prices, Financial services, Banks, Econometric modeling
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było rozpoznanie zmienności dziennych notowań cen akcji banków oraz spółek z sektora usług finansowych notowanych na GPW w Warszawie w sześcioletnim okresie badawczym tj. w latach 2011-2016. Ustalono m.in., że zmienność notowań cen akcji spółki eCard najsilniej była skorelowana ze zmiennością cen akcji BPH, zmienność zaś cen akcji KREDYTIN najsilniej była skorelowana ze zmiennością cenami akcji BZ WBK, ING i PKO BP. Najsilniejsza związek między notowaniami cen akcji banków i badanych spółek usług finansowych występowała w dniu ich notowania. W przeciwieństwie do banków, przedsiębiorstwa sektora usług finansowych są silnie zróżnicowane. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research was to identify the volatilities of daily quotes of banks and financial services companies listed on Warsaw Stock Exchange in the six-year period ie 2011- 2016. It was found that the volatility of the stock price of the eCard was the strongest correlated with BPH stock price volatility, while the volatility of KREDYTIN stock prices was strongly correlated with the volatility of BZ WBK shares, ING and PKO BP. The strongest correlation between the stock prices of banks and the surveyed financial services companies was on the day of their listing. Unlike banks, financial services companies are highly diversified. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aranowski A, Hozer M., Polski rynek kapitałowy na tle rynków zagranicznych. Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 2. Jajuga K., Elementy nauki o finansach, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007 a.
 3. Jajuga K., Podstawy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wyd. GPW, Warszawa 2007 b.
 4. Kozak S., Konkurencja w sektorze bankowym i sektorze ubezpieczeń oraz jej uwarunkowania i pomiar, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
 5. Łon E., Rynek akcji - barometr sytuacji makroekonomicznej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5, 2006.
 6. Ostaszewski J., Finanse, Difin, Warszawa 2013.
 7. Prokopowicz D., Rynki Finansowe, Difin, Warszawa 2010.
 8. Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1981.
 9. Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001.
 10. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
 11. Sobolewska U., Zmienność notowań akcji banków i spółek z sektora usług finansowych... , Warszawa 2016.
 12. Starzyńska W., Podstawy statystyki, Difin, Warszawa 2009.
 13. Tarczyński W., Mojsewicz M., Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2008.
 14. Yamarone R., Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik inwestora. Helion, Gliwice 2006.
 15. Stock Exchange, Official Publication of the Warsaw Stock Exchange.
 16. Financial statements of BZ WBK SA
 17. Financial statements of PKO BP SA
 18. Financial statements of ING Bank Śląski S.A.
 19. Financial statements of BPH S.A.
 20. Financial statements of Rubicon Partners S.A.
 21. Financial statements of eCard S.A.
 22. Financial statements of KredytIn S.A.
 23. Financial statements of Pragma Factoring S.A.
 24. www.gpw.pl
 25. www.bzwbk.pl
 26. www.pkobp.pl
 27. www.ingbank.pl
 28. www.bph.pl
 29. www.rubiconpartners.pl
 30. www.ecard.pl
 31. www.kredytinkaso.pl
 32. www.pragmafaktoring.pl
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu