BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasprzak-Czelej Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Metale szlachetne jako klasa aktywów
Precious Metals as an Assets Class
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 52-61, tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Metale szlachetne, Aktywa, Ryzyko walutowe, Inwestowanie
Precious metals, Assets, Currency risk, Investing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule, celem stwierdzenia czy metale szlachetne mogą stanowić oddzielną klasę aktywów dla inwestora lokującego środki w PLN, przeprowadzono analizę korelacji oraz rozkładu stóp zwrotu. Uzyskane wyniki sugerują w szczególności brak wystarczającej homogeniczności wśród badanych metali szlachetnych oraz zauważalny podział na dwie grupy: złoto i srebro z jednej strony oraz pallad i platynę z drugiej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to determine whether the precious metals may be considered as an separate asset class for an investor investing in PLN. The analysis of the correlation and the distribution of returns were conducted. The results suggest in particular the lack of sufficient homogeneity among the investigated metals to form an asset class, and noticed similarities between gold and silver and palladium and platinum. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Batten J. A., C. Ciner, B. M. Lucey: The macroeconomic determinants of volatility in precious metals markets, "Resources Policy" 35/2010, s. 65-71.
 2. Elton E. J., Gruber M. J.: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIGPRESS, Warszawa 1998.
 3. Gierałtowska U.: Możliwość wykorzystania instrumentów rynku metali szlachetnych do dywersyfikacji równoległej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 26/2012, s. 99-120.
 4. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria Finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 5. Kasprzak-Czelej A.: Możliwości dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji alternatywnych, "Zarządzanie i Finanse" 2/2013, s. 255-266.
 6. Krawiec M., Górska A.: Granger causality tests for precious metals returns, "Quantitative Methods in Economics" 2/2015, s. 13-22.
 7. Krężołek D.: Analiza porównawcza ryzyka ekstremalnego na rynkach metali nieżelaznych i szlachetnych, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" 3/2015, s. 202-213.
 8. Kritzman M.: Toward Defining an Asset Class, "Journal of Alternative Investments" 1/1999, s. 79- 82.
 9. Kritzman M.: Asset Allocation, Windham Investment Review, November 2007.
 10. O'Connor F. A., B. M. Lucey, J. A. Batten, D. G. Baur: The financial economics of gold - a survey, "International Review of Financial Analysis" 41/2015, s. 186-205.
 11. Ostrowska E.: Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 12. Sensoy A.: Dynamic relationship between precious metals, "Resources Policy" 38/2013, s. 504- 511.
 13. Sobczyk M.: Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. Tomaszewski J.: Instrumenty towarowe jako forma inwestycji alternatywnych w portfelach inwestorów finansowych, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 15. Walczak M.: Efektywność zdywersyfikowania portfela rynkowego GPW przy użyciu inwestycji w metale szlachetne, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 1/2012, s. 383-393.
 16. Wanat S., M. Papież, S. Śmiech: The Conditional Dependence Structure between Precious Metals: a Copula-GARCH Approach, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 4/ 2015, s. 19-33.
 17. Wilcox J. W., Fabozzi F. J.: Financial Advice and Investment Decisions: A Manifesto for Change, Jon Wiley & Sons, Inc. 2013.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu