BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce - dylematy wyboru
Microeconomic Model of Cooperative Banks Activity in Poland - Dilemmas of Choice
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 62-72, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Banki spółdzielcze, Bankowość relacyjna, Rozwój bankowości
Cooperative banks, Relationship banking, Banking development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu dokonano oceny kondycji ekonomiczno-finansowej oraz problemów strukturalnych banków spółdzielczych w Polsce w latach 2012-2016 jako przesłanek zmiany mikroekonomicznego modelu funkcjonowania banków spółdzielczych. W kontekście skali i zakresu działalności bankowej oraz rodzaju relacji z klientami, wyodrębniono trzy modele działania banków: konserwatywny, zrównoważony oraz ekspansywny. Dalej opisano atuty i słabości tych modeli, w kontekście rozwoju banków spółdzielczych. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes the economic and financial condition and structural problems of co-operative banks in Poland in the years 2012-2016 as reasons to change the microeconomic model of cooperative banks. In the context of the scale and scope of banking activity and the type of relationship with customers, three models of banks' operations have been identified: conservative, sustainable and expansive. The advantages and weaknesses of these models have also been described in the context of the development of cooperative banks. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BANASIAK A., 2014: Efektywność działalności bankowości spółdzielczej, BFG, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, 09.09.2014 r., www.zbp.flbs.2014.bfg.02.pdf.
 2. BELTRATTI A., STULZ R.M., 2009: Why Did Some Banks Perform Better During the Credit Crisis? A Cross-Country Study of the Impact of Governance and Regulation, Finance Working Paper 254, 1-38.
 3. FONTEYNE W., 2007: Cooperative Banks in Europe - Policy Issues, IMF Working Paper 159, 1-68.
 4. GUIDER H., 2009: European Co-operative Banks in Financial and Economic Turmoil, International Year of Co-operatives United Nations, 28-30 April 2009, New York.
 5. HEMPEL G., YAWITZ J., 1977: Financial management of financial institutions. Prentice-Hall, New Jersey.
 6. HESSE H., ČIHÁK M., 2007: Co-operative Banks and Financial Stability, IMF Working Paper 2, 1-36.
 7. JENSEN M.C., MECKLING W.C., 1976: The Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure, Journal of Financial Economics 3, 305-360.
 8. KATA R., 2008: Koncepcja relationship banking w działaniu banków spółdzielczych na rynku finansowym, OPTIMUM - Studia Ekonomiczne 2(38), 113-124.
 9. KATA R., 2016: Zmiany w mikroekonomicznym i sektorowym modelu bankowości spółdzielczej w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA XVIII(4), 131-138.
 10. KAY J., 2006: The mutual interest in building trust still remains, Financial Times, April 26.
 11. KNF, 2015: Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 12. KNF, 2017: Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2016 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 13. NBP, 2017: Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa.
 14. REY P., TIROLE J., 2007. Financing and Access in Cooperatives, International Journal of Industrial Organization 25, 1061-1088.
 15. SIUDEK T., 2011: Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej - wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Wyd. SGGW, Warszawa.
 16. TAYLOR R.A., 1971: The Credit Union as a Cooperative Institution, Review of Social Economy 29, 206-217.
 17. ZALESKO M., 2007: Wybrane aspekty teorii praw własności, [w]: B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Własność i kontrola w teorii i praktyce, Wyd. UMK, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu