BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klonowska Alina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Analiza zmienności makroekonomicznych wielkości finansowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej
Analysis of the Variability of Macroeconomic Financial Quantities with the Example of Selected European Union Countries
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 73-82, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Współczynnik korelacji Pearsona, Kryzys gospodarczy, Wskaźniki makroekonomiczne, Analiza makroekonomiczna
Pearson correlation coefficient, Economic crisis, Macroeconomic indicators, Macroeconomic analysis
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest próba oceny perspektyw wejścia na ścieżkę równowagi i stabilności makroekonomicznej w państwach UE. W pracy postawiono hipotezę: okres odbudowy gospodarczej państw UE po 2009 r. rodzi realne przesłanki wejścia na ścieżkę równowagi i stabilności makroekonomicznej w przyszłej perspektywie. Do zbadania zależności między popytem krajowym i PKB oraz wysokością eksportu i PKB wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona. Natomiast ocenę sytuacji finansowej państw przeprowadzono na podstawie miar interwencji fiskalnej. Okres badawczy obejmuje lata 2000 - 2016. W rozdziale pierwszym wyjaśniono przesłanki wyboru grupy badawczej i zastosowane metody badawcze. W rozdziale drugim dokonano analizy kształtowania się wskaźników ekonomicznych. Zmiany w zakresie wskaźników fiskalnych ujęto w rozdziale trzecim. W podsumowaniu przedstawiono najważniejsze konkluzje wynikające z przeprowadzonych badań. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is an attempt to assess the prospects of entering the path of macroeconomic balance and stability in EU countries. A hypothesis was made in the work: the period of economic recovery of EU countries after 2009 raises real conditions for entering the path of macroeconomic balance and stability. The study of the relationship between domestic demand and GDP as well as the level of exports and GDP was carried out using the Pearson correlation coefficient. The assessment of the financial condition of the countries was made on the basis of measures of fiscal intervention. The research period covers the years 2000 - 2016. The first chapter explains the conditions for choosing a research group and applied research methods. The second chapter analyses the development of economic indicators. Changes in the scope of fiscal indicators are included in the third chapter. The summary presents the most important conclusions resulting from the conducted research. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baldwin R., Giavazzi F., The Eurozone Crisis. A Consensus View of the Causes and a Few Possible Remedies, Centre for Economic Policy Research, CEPR Press, 2015.
  2. Gomułka S. Instytucje a mechanizmy długo i średniookresowego wzrostu gospodarczego w skali globalnej, Studia Ekonomiczne nr 3, 2016.
  3. Marelli E., Signorelli M., Eurozone: Crises, Wrong Policies and the Needed Reforms, in: Sustainable Growth in the EU, edit. by L. Paganetto, Springer International Publishing AG 2017.
  4. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
  5. North D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
  6. Polityka podatkowa krajów UE wobec kryzysu finansowego, red. nauk. S Owsiak, PWE, 2016.
  7. Postuła M. Czynniki łagodzące skutki kryzysu gospodarczego, w: Globalna i lokalna ekonomia rozwoju - szanse i zagrożenia, red. nauk. Raczkowski K., Klepacki J., Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2017.
  8. Przestrzeganie kryterium fiskalnego w państwach strefy euro, Euroopracowania 9/2011, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
  9. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macroeconomic- database-ameco_en, dostęp: 01.09.2017.
  10. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp: 01.09.2017.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu