BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olejnik Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Problematyka nabycia resztówek : refleksje nad art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Property Remnants After Partial Expropriation : Reflections over Art. 13 paragraph 3 of the Act Concerning the Preparation and Implementation of Investment in Public Roads
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (43), 2018, nr 116, s. 177-189, bibliogr. 50 poz.
Keyword
Drogi publiczne, Wywłaszczenie, Roszczenia odszkodowawcze, Regulacje prawne
Highway road, Expropriation, Claims for compensation, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z wykupieniem "resztówek". Autor przedstawia konstytucyjne przesłanki wywłaszczenia. Następnie wskazuje, jak rozumieć przesłanki nabycia wskazane w ustawie. Ze względu na ich lakoniczne brzmienie, odkodowanie, w jakiej sytuacji przysługuje roszczenie o wykup niewywłaszczonej części nieruchomości wymaga sięgnięcia do orzecznictwa. W praktyce dostrzegalny jest problem w tym, że wielu właścicieli czy użytkowników wieczystych nie zawsze ma możliwość uzyskania słusznego odszkodowania. Dochodzenie bowiem roszczeń na drodze cywilnej, jak wskazano w artykule, jest znacznie trudniejsze niż mogłoby być na drodze administracyjnej.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the mechanisms of buying out the remnants after partial expropriation. In the first part, the author presents the Polish constitutional necessary conditions for expropriation. Afterwards he explains how to understand these conditions. Because the law regarding this subject can be described as ambiguous, it is not rare that to find a proper interpretation, one needs to consult particular cases. From there we can see that in praxis it might be difficult for the interested parties to receive proper and just compensation. It is further demonstrated by the author that vindicating such claims in the court is much more difficult than during the usual administrative processes.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoniak P., Cherka M., Elżanowski F.M., Wąsowski K.A., Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych, Warszawa 2012.
 2. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 3. Błaszczyk M., Przepadek w polskim prawie konstytucyjnym, Lex, Warszawa 2016.
 4. Błońska B., Specustawy jako źródło szczególnych regulacji administracyjnoprawnych - na przykładzie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, [w:] Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, M. Błachucki, T. Górzyńska, (red.) Warszawa 2014.
 5. Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Warszawa 2017.
 6. Dydenko J., Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 7. Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Lexis Nexis, Warszawa 2013.
 8. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Lexis Nexis, Warszawa 2013.
 9. Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Lex Omega.
 10. Jaworski J., Prusaczyk A., Tułodziecki A., Wolanin M., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2015.
 11. Krech J., Cel publiczny jako przesłanka dopuszczalności wywłaszczenia, "Ius Novum", 4/2009
 12. Lemańska E., Przedawnienie roszczeń związanych z wywłaszczeniem nieruchomości, Lex Omega.
 13. Peljan M., Ochrona interesu indywidualnego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym lokalizacji i budowy dróg publicznych - na podstawie przepisów tzw. specustawy drogowe, rozprawa doktorska, Poznań 2014.
 14. Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP, tom I, komentarz. Art. 1-86, Warszawa 2016.
 15. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 16. Wolanin M., Ustawa o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz, Warszawa 2009.
 17. Postanowienie NSA w Warszawie z 28.10.2005 r., sygn. akt. I OW 215/05, LEX nr 201437.
 18. Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 7.01.1967 r., III CZP 32/66, LEX nr 754.
 19. Uchwała SN z 11.09.2013 r., sygn. akt III CZP 35/13, LEX nr 1371438.
 20. Wyrok NSA z 24.11.2011 r., sygn. akt. I OSK 1351/11, LEX nr 1133458.
 21. Wyrok NSA z 25.03.2015 r., sygn. akt. I OSK 1752/13, LEX nr 1665663.
 22. Wyrok NSA z 28.07.2016 r., sygn. akt. II FSK 1766/14, LEX nr 2076712.
 23. Wyrok NSA z 28.07.2016 r., sygn. akt II FSK 1766/14, LEX nr 2076712.
 24. Wyrok SA w Gdańsku z 23.11.2010 r., sygn. akt I ACa 926/10, LEX nr 1344024.
 25. Wyrok SA w Lublinie z 17.04.2013 r., sygn. akt, I ACa 805/12, LEX nr 1480513.
 26. Wyrok SA w Łodzi z 5.02.2016 r., sygn. akt I ACa 1148/15, LEX nr 2004551.
 27. Wyrok SA w Łodzi z 5.02.2016 r., sygn. akt I ACa 1148/15, LEX nr 2004551.
 28. Wyrok SA w Szczecinie z 3.02.2016 r., sygn. akt I ACa 795/15, LEX nr 2067831.
 29. Wyrok SA w Szczecinie z 3.02.2016 r., sygn. akt I ACa 795/15, LEX nr 2067831.
 30. Wyrok SA w Warszawie z 11.02.2016 r., sygn. akt I ACa 161/15, orzeczenie niepublikowane.
 31. Wyrok SA w Warszawie z 18.06.2015 r., sygn. akt I ACa 1729/14, LEX nr 1754218.
 32. Wyrok SA w Warszawie z 18.06.2015 r., sygn. akt I ACa 1729/14, LEX nr 1754218.
 33. Wyrok SN z dnia 21.10.2016 r., IV CSK 12/16, LEX nr 2151463.
 34. Wyrok SO w Gdańsku z 11.09.2014 r., sygn. akt XV C 546/12, LEX nr 1895039.
 35. Wyrok SO w Lublinie z 26.03.2014 r., sygn. akt I C 499/09, portal orzeczeń Sądu Okręgowego w Lublinie, http://orzeczenia.lublin.so.gov.pl/, [dostęp 18.03.2018].
 36. Wyrok SO w Łodzi z 26.02.2014, sygn. akt II C 325/11, LEX nr 1845777.
 37. Wyrok SO w Nowym Sączu z 28.09.2015 r., sygn. akt I C 287/14, LEX nr 2040252.
 38. Wyrok SO w Poznaniu z 2.07.2014 r., sygn. akt XII C 355/13, LEX nr 1892834.
 39. Wyrok SO w Warszawie z 5.10.2015 r., sygn. akt XXV C 1702/13, LEX nr 2171569.
 40. Wyrok TK z 13.12.2012, P-12/11, OTK-A 2012, nr 11, poz. 135.
 41. Wyrok TK z dnia 16.10.2012, K 4/10, LEX nr 1220282 .
 42. Wyrok WSA w Poznaniu z 22.11.2013 r., sygn. akt II SA/Po 907/13, LEX nr 1401723.
 43. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. 1997 r., nr 78 poz. 483 ze zm.).
 44. Ustawa z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 ).
 45. Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.).
 46. Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.).
 47. Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1727, ze zm.).
 48. Informacje o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, Nabywanie przez Skarb Państwa nieruchomości pod drogi krajowe objęte Programem Budowy Dróg Krajowych w latach 2008-2013, Nr ewidencyjny 38/2014/P/13/157/LLU, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7311,vp,9209.pdf.
 49. List Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do Rzecznika Praw Obywatelskich z 14.06.2011 r., http://www.hfhr.org.pl/wlasnosc/images/stories/file/rpo%20 specustawy %2006_2011.pdf.
 50. List Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.06.2012, http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/ pdf/ 2011/05/675716/1652871.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/2021
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu