BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Projektowane zmiany w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego - ocena kierunkowych założeń
Proposed Changes in the Financing of Local Government Units - Evaluation of Directional Assumptions
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 83-94, tab., bibliogr. 30 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Finansowanie samorządu terytorialnego, Finanse samorządu terytorialnego, Zadania samorządu terytorialnego, Subwencjonowanie samorządu terytorialnego, Regulacje prawne
Local government financing, Local government finance, Local government task, Local government subsidies, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena kierunkowych założeń projektowanych zmian legislacyjnych w finansowaniu JST pod kątem ich potencjalnych konsekwencji dla budżetów JST. Zastosowano metodę analizy dokumentów tj. zgłoszonych w 2017 r. propozycji zmian legislacyjnych w finansowaniu JST. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż:
 1. Przekształcenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, mających charakter zadań stałych, w zadania własne JST mogą utrwalić negatywne konsekwencje dla budżetów JST z tytułu braku rzetelnej wyceny realizacji tych zadań.
 2. Zmiany w zakresie naliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST mogą wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego samorządów, ale mogą także spowodować ograniczenie ich możliwości inwestycyjnych.
 3. Przekształcenia ustawowe transferu subwencyjnego na dotacyjny ograniczają samodzielność finansową JST w realizacji ich zadań własnych.
(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to evaluate the directional assumptions of proposed legislative changes in the financing of local government units (LGUs) in terms of their potential consequences for LGUs' budgets. The conducted study involved a document analysis method, i.e. the analysis of the draft legislative changes in the financing of LGUs proposed in 2017. The analysis showed that:
 1. Transformation of commissioned tasks in the scope of government administration, having the character of permanent tasks, into the LGU's own tasks can consolidate negative consequences for LGU budgets due to the lack of a reliable valuation of these tasks.
 2. Changes in the calculation of LGU's individual debt ratio may result in the increased financial security of local governments, but may also limit their investment opportunities.
 3. The statutory transformation of a subvention transfer into a subsidy limits the independence of LGUs in the implementation of their own tasks.
(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojna-Duch E.: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wyd. LexisNexis Polska, Warszawa 2006.
 2. Dotowanie zadań zleconych Jednostkom Samorządu Terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, NIK Departament Budżetu i Finansów, Informacja o wynikach kontroli,. Nr ewid. 26/2017/P/16/009/KBF.
 3. Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz.U.1994.124.607).
 4. Finanse samorządowe. Praca pod red. C. Kosikowskiego i J. M. Salachny, Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 5. Izdebski H.: Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011.
 6. Jastrzębska M.: Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 7. Jastrzębska M.: Dług ukryty jednostek samorządu terytorialnego - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, Annales H Oeconomia, Vol. LI,4 z 2017 r.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.).
 9. Krawczyk R. P.: Samodzielność w praktyce działania samorządu terytorialnego oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. W: R. P. Krawczyk i A. Borowicz (red.), Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 10. Lachiewicz W., Legutko M., Winiarz M.: Udzielanie dotacji z budżetów samorządów ze wzorami dokumentów, komentarzem i orzecznictwem, Municipium, Warszawa 2006.
 11. Langer M.: Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - próba oceny zjawiska.
 12. Prawo Budżetowa Państwa i Samorządu, Nr 4(2) z 2014 r.
 13. Malinowska-Misiąg E., Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M.: Algorytmy podziału środków publicznych, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i zarządzania, Rzeszów 2016.
 14. Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Łódź 2016.
 15. Ocena skutków regulacji. Rządowy Proces Legislacyjny https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12297351/12426490/.../dokument284122.pdf (dostęp 30.12.2017).
 16. Opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z 9 czerwca 2017 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. RL-0303-19/17.
 17. Ostrowska A.: Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania samorządu terytorialnego a konstytucyjna zasada adekwatności, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2 (2)/2014.
 18. Surówka K.: Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.).
 20. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 735).
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786).
 22. Rządowy projekt ustawy o finansowaniu oświaty z 2017 r.
 23. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych z 2017 r.
 24. Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz pod red. naukową W. Misiąga, wyd. 2, Warszawa 2017 r.
 25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) .
 26. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2015 r. poz. 525, ze zm.).
 27. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
 28. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.).
 29. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453).
 30. Wyrok SA w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2016 r., sygn. akt I ACa 1827/15.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu