BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozera Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Własny potencjał dochodowy gmin wiejskich w Polsce
Own Income Potential of Rural Communes in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 95-106, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Dochody gminy, Gmina, Finanse samorządu terytorialnego, Obszary wiejskie
Local revenues, District, Local government finance, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Własny potencjał dochodowy samorządów gminnych stanowi jeden z czynników pozwalających kreować stabilny rozwój lokalny. Jego poziom, jak i struktura są jednak silnie zróżnicowane nie tylko pomiędzy gminami różnych typów administracyjnych, ale także wewnątrz tych grup, a szczególnie wśród gmin wiejskich. Celem głównym artykułu jest analiza kształtowania się własnego potencjału dochodowego wśród gmin wiejskich w Polsce. Analizie poddano kształtowanie się własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich na tle pozostałych typów administracyjnych gmin w latach 2007-2016, a także wewnętrzne zróżnicowanie gmin wiejskich w tym zakresie w zależności od reprezentowanego typu funkcjonalnego. Badania przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, które przetworzono z wykorzystaniem podstawowych metod statystyki opisowej i metod taksonomicznych. (abstrakt oryginalny)

Own income potential of local government units is one of the factors that contribute to stable local development. Its level and structure, however, are strongly differentiated not only between the communes of different types of administration, but also within these groups, and especially among rural communes. The main aim of the article is to analyze the development of own income potential among rural communes in Poland. The analysis of the income potential of rural communes was carried out on the background of other administrative types of communes in the years 2007-2016, as well as was conducted the research of internal diversity of rural communes in this area, depending on the type of the functional type. The research was conducted on the basis of data from the Local Data Bank of the Central Statistical Office, which were processed using basic methods of descriptive statistics and taxonomic methods. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa (www.stat.gov.pl/bdl).
 2. Filipiak B., Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), s. 643-653, 2016.
 3. Filipiak, B., Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego? Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, t. 1, s. 221-230, 2015.
 4. Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LEX Wolters Kluwer, Warszawa, 2012.
 5. Kozera A., Wysocki F., Typ funkcjonalny a samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVII, zeszyt 6, s. 133-139, 2015.
 6. Lubińska T., Franek S., Będzieszak M., Potencjał dochodowy samorządu terytorialnego w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa, 2007.
 7. Niedzielski E., Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 343 (3), s. 84-93, 2015.
 8. Poniatowicz M., Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce, Nauki o Finansach, 1 (22), s. 11-30, 2015.
 9. Poniatowicz M., Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa, 2014.
 10. Rosner A., Stanny M., Monitoring rozwoju obszarów wiejskich - Etap II, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 2016.
 11. Standar A., Kozera A., Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne kształtowania się poziomu własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (85), s. 695-707, 2017.
 12. Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2013.
 13. Wysocki F., Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2010.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu