BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podstawka Marian (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Suchodolski Bartłomiej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Dochodowe uwarunkowania rozwoju powiatów województwa lubelskiego
Income Conditions of the Development of the Counties of the Lubelskie Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (43), 2018, nr 116, s. 9-23, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Powiat, Dochody powiatu, Rozwój lokalny, Wzorzec rozwoju Hellwiga
County, County revenues, Local development, Hellwig's development model
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Publikacja przedstawia problematykę rozwoju lokalnego oraz finansowania działalności powiatów w Polsce. Powiaty stanowią istotną część struktury polskiej administracji samorządowej. Jednym z podstawowych zadań spoczywających na powiatach jest dbanie o dokonujący się na ich terenie rozwój lokalny. Obejmuje on zmiany ilościowe i jakościowe zachodzące w społecznym oraz gospodarczym funkcjonowaniu lokalnych jednostek samorządu terytorialnego. Jego realizacja wymaga posiadania przez powiat niezbędnych środków pieniężnych. Dochody powiatów obejmują trzy grupy - dochody własne, subwencję ogólną i dotacje. Celem artykułu jest próba oceny zależności pomiędzy poziomem rozwoju i poziomem dochodów powiatów wchodzących w skład struktury województwa lubelskiego w latach 2010-2015. Ocena poziomu rozwoju badanych powiatów przeprowadzona została z wykorzystaniem taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga. Przeprowadzone badanie potwierdziło postawioną hipotezę badawczą zakładającą, że pomiędzy poziomem rozwoju powiatów a poziomem uzyskiwanych przez nie dochodów per capita zachodzi dodatnia zależność. (abstrakt oryginalny)

The publication presents the problem of local development and financing of counties in Poland. Counties are an important part of the public administration structure of Polish local governments. One of the tasks assigned to them is to take care of local development in their area. Local development includes quantitative and qualitative changes that take place in the social and economic functioning of the local government units. Its implementation requires essential funds from the country. The county's incomes include three groups of funds - own revenues, general subvention and subsidies. The aim of the article is to assess the relationship between the level of development and the level of income of the counties of the lubelskie voivodeship in 2010-2015. The assessment of the level of development was carried out with the Hellwig taxonomic development measure. The study confirmed the research hypothesis assuming that between the level of counties development and the level of their income per capita there is a positive dependence.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, https://bdl.stat.gov.pl/ (dostęp 1-15.02.2018 r.).
  2. Bochliński J., Zawadzki J., Polska - nowy podział terytorialny, Świat Książki, Warszawa 1999.
  3. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/powierzchniawedlug-wojewodztw/, dostęp z dnia 15.02.2018 r.
  4. http://www.lubelskie.pl/dla-mediow/zdjecia-do-pobrania/ (dostęp z 13.02.2018 r.).
  5. Kiczek M., Pompa-Roborzyński M., Ocena rozwoju gmin powiatu rzeszowskiego (z wykorzystaniem metody Hellwiga), "Humanities and Social Sciences", HSS, vol. XVIII, nr 20 (2), 2013.
  6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483.
  7. Kornberger-Sokołowska E., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LexisNexis, Warszawa 2012.
  8. Krakowiak-Bal A., Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 3, 2005.
  9. Pietrzak M.B., Taksonomiczny miernik rozwoju z uwzględnieniem zależności przestrzennych, "Przegląd Statystyczny", R. LXI, zeszyt 2, 2014.
  10. A. Świrska, General Subsidy from the State as a Financial Support for Local Governments (LGU); case of Poland, [w:] Local Government in Selected Central and Eastern European Countries, Experiences, Reforms and Determinants of Development, M.W. Sienkiewicz, K. Kuć-Czajkowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2016
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1996
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu