BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polna Małgorzata (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Title
Implementation of the Afforestation Programme in Poland - a Regional Approach
Realizacja programu zalesień w Polsce - ujęcie regionalne
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 132-137, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zalesianie gruntów rolnych, Grunty rolne, Wspólna Polityka Rolna
Afforestation of agricultural land, Arable land, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
JEL Classification: Q15, Q23
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono analizę przestrzenną oraz ocenę poziomu pozyskiwania środków finansowych wspólnej polityki rolnej, przeznaczonych na zalesienia gruntów prywatnych w Polsce. Uwzględniono działanie "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Analizę przeprowadzono w ujęciu województw. Wykazano, że wdrażanie programu zalesień w gospodarstwach rolnych było silnie zróżnicowane regionalnie. Dużą liczbę złożonych wniosków odnotowano w różnych województwach - o odmiennych uwarunkowaniach historycznych, społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych. Równocześnie średnia powierzchnia zalesionych gruntów wykazała zależność z historycznie ukształtowaną strukturą agrarną.(abstrakt oryginalny)

The article presents a spatial analysis and the assessment of the degree of financial means obtained from common agricultural policy intended for the afforestation of private land in Poland. Account has been taken of the" Afforestation of agricultural and non-agricultural land" measure implemented under the 2007-2013 Rural Development Programme. The analysis was conducted by voivodeships. It was proved that the implementation of the afforestation programme in farms varied strongly between regions. A high number of submitted requests were noted in different voivodeships - with different historical, socio-economic and environmental backgrounds. At the same time, the average area of afforested land proved to be dependent on the historically formed agricultural structure.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biczkowski Mirosław, Marta Głaz. 2012. Zalesienia gruntów rolnych jako element planowania i kształtowania rozwoju przestrzeni wiejskiej (Afforestation of agricultural areas as an element of rural planing and development of rural space). Studia Obszarów Wiejskich 29: 209-230.
  2. Bołtromiuk Artur, Marek Kłodziński. 2011. Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski (Nature 2000 as a sustainable development factor of the rural areas of the region known as the Green Lungs of Poland). Warszawa: IRWIR PAN.
  3. Gil Wojciech, Jan Łukaszewicz. 1998. Leśne zagospodarowanie nieużytkowanych gruntów rolniczych (Forest development of unused agricultural land). Bibliotheca Fragmenta Agronomica 5: 351-360.
  4. Kołodziejczak Anna, Roman Rudnicki. 2012. Instrumenty wspólnej polityki rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne rolnictwa (Environmentally-oriented common agricultural policy instruments and phisical planing in agriculture). Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 11 (2): 117-133.
  5. MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2007. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Rural Development Programme for 2007-2013). 2007. Warszawa: MRiRW.
  6. Polna Małgorzata. 2012. Wsparcie zalesień gruntów prywatnych środkami finansowanymi Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce (Support of the afforestation of private land with Common Agricultural Policy funds in Poland). Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 17-18: 101-116.
  7. Rudnicki Roman. 2010. Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce (Spatial differences in the use of European Union funds by agricultural holdings in Poland). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1508
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu