BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Błach Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Polityka dywidendy spółek kapitałowych w warunkach konfliktowych oczekiwań interesariuszy
Dividend Policy and Stakeholders' Conflicting Expectations
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 107-121, tab., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Polityka dywidend, Spółki kapitałowe, Konflikt interesów, Interesariusze
Dividend policy, Capital company, Interests conflict, Stakeholders
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polityka dywidendy związana jest ze sposobem podziału wygospodarowanego zysku netto i ustaleniem wzajemnych proporcji środków przeznaczonych dla właścicieli i reinwestowanych w przedsiębiorstwie. Problem ten szeroko podejmowany w literaturze tematu dotyczy głównie modeli realizacji polityki dywidendy i ich związku z wartością przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono elementy polityki dywidendy w warunkach konfliktów interesów, z uwzględnieniem założeń teorii i doświadczeń praktyki gospodarczej. Jego celem jest określenie w jakim stopniu i zakresie konflikty pomiędzy różnymi grupami interesów decydują o realizacji polityki dywidendy. Studia teoretyczne umożliwiły wskazanie obszarów występowania konfliktów interesów w przedsiębiorstwie związanych z realizacją polityki dywidendy. Badania empiryczne przeprowadzone na wybranych spółkach indeksu WIG30 pozwoliły na identyfikację czynników, które mogą być istotne dla ograniczania konfliktów interesów w przedsiębiorstwie, w tym tych związanych z realizowaną polityką dywidendy. (abstrakt oryginalny)

The dividend policy is related to the problem of net profit distribution and determining the relative proportions of funds transferred to shareholders and reinvested in the company. This problem is widely discussed in the literature focusing on the models of dividend policy and their importance for the company valuation. The article presents the elements of the dividend policy under the condition of conflicts of interest among different stakeholders with regard to the assumptions of the theory and business practice. Its main objective is to assess the extent and scope of conflicts of interest affecting the dividend policy in the company. Theoretical studies have revealed the potential areas of conflicts of interest in the company related to the dividend policy. Empirical research based on the selected listed companies aimed at identification of factors that may be relevant to the reduction of the conflicts of interest within the dividend policy of a company. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen F., Bernardo A. & Welch I.: A theory of dividends based on tax clienteles. Journal of Finance 55/2000, s. 2499-2536.
 2. Baker M. &Wurgler J.: A catering theory of dividends. Journal of Finance 59/2004, s. 1125-65.
 3. Black F.: The dividend puzzle. Journal of Portfolio Management 2/1976, s. 5-8.
 4. Błach J.: Wykup akcji jako instrument strategii finansowej przedsiębiorstwa. K. Znaniecka, T. Zieliński (red.) Finanse wobec sfery realnej gospodarki. Tom II, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, Katowice 2008, s. 75-87.
 5. Brennan M. & Kraus A.: Efficient Financing Under Asymmetric Information. Journal of Finance 42/1987, s. 1225-1243.
 6. Cornell B. & Shapiro A.C.: Corporate Stakeholders and Corporate Finance. Financial Management Spring 1987, s. 5-14.
 7. Damodaran A.: Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. HELION, Gliwice 2000.
 8. Deangelo H., Deangelo L. & Stulz R.: Dividend policy and the earned/contributed capital mix: a test of the life-cycle theory. Journal of Financial Economics 81/2006, s. 227-54.
 9. Gajdka J.: Behawioralne, finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia, koncepcje. WYD. UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź 2013.
 10. Gordon M.J. & Shapiro E.: Capital equipment analysis: the required rate of profit. Management Science 3/1956, s. 102-10. Healy P.M. & Palepu K.G.: Effectiveness of Accounting-Based Dividend Covenants. Journal of Accounting and Economics 12(1-3)/1990, s. 97-123.
 11. Horbaczewska B.: Wypłata dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym. CEDEWU, Warszawa 2012.
 12. Jensen M.C.: Agency Costs of Free Cashflow, Corporate Finance and Takeovers. American Economic Review 76/2/1986, s. 323-329.
 13. Jensen M. & Meckling W.: The Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3/1976, s. 305-360.
 14. Kowerski M.: Dywidendy na świecie na początku XXI w. Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, sectio H - Oeconomia 49(4)/2016, s. 272-273.
 15. Lang L.H.P., Walkling R.A. & Stulz R.M.: A Test of the Free Cash Flow Hypothesis: The Case of Bidder Returns. Journal of Financial Economics 29/1991, s. 315-335.
 16. Leland H. & Pyle D.: Informational Asymmetries, Financial Structure and Financial Intermediation. Journal of Finance 32(2)/1977, s. 371-387.
 17. Lintner J.: The distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings and taxes. American Economic Review 46/1956, s. 97-113.
 18. Łukasik G.: Konflikty interesów uczestników rynku kapitałowego i ich wpływ na wybory przedsiębiorstwa. H. Mamcarz (red.) Rynki finansowe. WYD. UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin 2006, s. 300-305.
 19. Łukasik G.: Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. WYD. UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, Katowice 2010.
 20. Łukasik G. & Błach J.: Strategie finansowe przedsiębiorstwa. WYD. UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, Katowice 2016.
 21. Mamcarz K.: Inwestorski marketing mix. Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami. C.H. BECK, Warszawa 2012.
 22. Miller M.H. & Modigliani F.: Dividend policy, growth and the valuation of shares. Journal of Business 34/1961, s. 411-433.
 23. Pettit R.: Dividend announcements, security performance, and capital market Efficiency. Journal of Finance 27/1972, s. 993-1007.
 24. Pettit R.: Taxes, Transactions Costs, and the Clientele Effect of Dividends. Journal of Financial Economics December 1977, s. 419 - 436.
 25. Rychłowska-Musiał E.: Koszty agencji i optymalna struktura kapitału firmy w warunkach rozdzielenia własności i kontroli. Ekonomista 4/2008, s. 499-521.
 26. Talmor E. & Titman S.: Taxes and dividend policy. Financial Management 19(2)/1990, s. 32-35.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu