BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcysiak Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Marcysiak Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Efektywność wykorzystania zasobów w różnych typach gospodarstwach
Effectiveness of Resource Use in Various Types of Farms
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 122-131, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Efektywność rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Produktywność rolnictwa, Ekonomika rolnictwa
Efficiency in agriculture, Arable farm, Farm household income, Agriculture productivity, Agricultural economics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Typ rolniczy stanowi jedno z kryteriów używanych dla charakteryzowania gospodarstwa rolnego w UE. Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych w różnych typach gospodarstw. Do oceny efektywności gospodarowania w poszczególnych typach gospodarstw posłużono się produktywnością i dochodowością ziemi, pracy i kapitału. Poszczególne wielkości ukazano w przeliczeniu na jedno gospodarstwo w zł. Skalę zróżnicowania przedstawiono w ujęciu procentowym. Przeprowadzona analiza wykazała, iż intensywna produkcja prowadzona w gospodarstwach drobiarskich i ogrodniczych sprawiała, że to właśnie one osiągnęły w 2016 roku najwyższą produktywność i dochodowość ziemi i kapitału. (abstrakt oryginalny)

The agricultural type is one of the criteria used to characterize a farm in the EU. The purpose of this study is to show the range of the effectiveness of the use of production resources in various types of farms. The productivity and profitability of land, labor and capital were used to assess the effectiveness of management in particular types of farms. Individual sizes are shown per one household in PLN. The scale of diversification is presented in percentage terms. The analysis carried out showed that intensive production carried out on poultry and horticultural farms made them the most productive and profitable land and capital in 2016. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bocian M., Cholewa I., Tarasiuk R., Współczynniki Standardowej Produkcji dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych IERiGŻ Warszawa 2017.
  2. Committee for the farm accountancy data network. Typology handbook. Brussels, 2016.
  3. Floriańczyk Z., Malanowska B., Osuch D., Bocian M.: Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN. IERiGŻ, Warszawa 2017.
  4. Klepacki B., Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wyd. SGGW, Warszawa 1997.
  5. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2016 rok. Departamencie Analiz i Sprawozdawczości ARiMR Warszawa 2017. s.28-32.
  6. Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. IERiGŻ, Warszawa 2017.
  7. Zegar J.S. (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Program Wieloletni 2015- 2019. Nr 39, PIB IERiGŻ, Warszawa 2017.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu