BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku), Konarzewska Urszula (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Komunikowanie działań CSR w procesie społecznie odpowiedzialnego inwestowania
Communication of CSR Acrivities in the Process of Socially Responsible Investing
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 132-142, tab., bibliogr. 15 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Polityka informacyjna
Corporate Social Responsibility (CSR), Socially responsible investing (SRI), Information policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Efektywność bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz realizacja jego celów rozwojowych wiąże się nierozerwalnie z pozyskiwaniem odpowiednich zasobów kapitału. Znalezienie inwestorów w coraz większym stopniu uwarunkowane jest nie tylko budowaniem wizerunku firmy wiarygodnej finansowo. Wielu inwestorów w procesie wyboru portfela tradycyjne kryteria finansowe uzupełnia również zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozwój koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania wywołuje zainteresowanie zwiększoną aktywnością przedsiębiorstw w zakresie dostarczania informacji nie tylko w perspektywie finansowej, ale też społecznej i środowiskowej. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia komunikacji działań CSR w procesie społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Punktem wyjścia do realizacji tak sformułowanego celu było przedstawienie teoretycznych podstaw koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania, jak i zagadnień związanych z komunikowaniem informacji z zakresu CSR, mogących w istotny sposób wspierać ten proces. W dalszej części artykułu skoncentrowano się na analizie podejścia do komunikowania działań społecznie odpowiedzialnych przez spółki wchodzące w skład indeksu RESPECT . Badania wykazały, że spółki Indeksu RESPECT są świadome znaczenia ujawniania informacji z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Większość z nich nie ogranicza się do komunikowania kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w sprawozdaniach z działalności, ale publikuje dodatkowo odrębne raporty CSR, bądź też raporty zintegrowane, które za pomocą jednego dokumentu prezentują zarówno finansowe, jak i niefinansowe aspekty prowadzonej działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The effectiveness of the enterprise's current activity and achieving its development objectives is inextricably linked to the raising the adequate amount of capital. Finding investors increasingly is determined not only by building financial credibility. During the process of selecting the portfolio, many investors complements traditional financial criteria by additional set of corporate social responsibility rules. The development of socially responsible investing causes the interest in increased activity of enterprises in providing information not only in the financial but also in the social and environmental perspective. The aim of the article is to present the importance of communication of CSR activities in the process of socially responsible investing. The starting point for the implementation of a such formulated purpose was to present theoretical basis of the concept of socially responsible investing as well as the issues related to CSR communication, which may support this type of investing. Next, the paper focuses on the analysis of approach to communication of socially responsible activities by companies included in RESPECT Index. Results of the research lead to the conclusion that companies included in the RESPECT Index are aware of the importance of disclosing information concerning corporate social responsibility. Most of them are not limited to communicating economic, social and environmental issues within activity reports, but in addition, publish separate CSR reports or integrated reports which present in one document both financial and non-financial aspects of business activity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. GPW, Lista spółek, https://www.gpw.pl/spolki [data dostępu: 09.10.2017].
 2. Jedynak T., Kontrowersje wokół efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" , 2011, nr 11.
 3. Jedynak T., Rozwój koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Polsce i na świecie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 2011, nr 875.
 4. Maćkowiak E., Polityka rachunkowości a kierunki zmian raportowania w przedsiębiorstwach, "Studia Ekonomiczne", 2014, nr 201.
 5. Marcinkowska M., Kapitał relacyjny banku. Ocena banku w kontekście relacji z interesariuszami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 6. Mazurczak A., Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako nowy element raportowania biznesowego [w:] B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 7. Mendryk I., Budowanie relacji z otoczeniem jako kompetencja organizacji, "Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H. Oeconomia", 2008, Vol. XLII, 10.
 8. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 9. RESPECT Index, Opis projektu, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/opis_projektu [data dostępu: 01.10.2017].
 10. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 11. Rudnicka A., Komunikowanie o społecznej odpowiedzialności między przedsiębiorstwem a interesariuszami [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 12. Szot-Gabryś T., Społecznie odpowiedzialne inwestowanie a społecznie odpowiedzialne inwestycje [w:] J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 ze zm.
 14. Zasuwa G., Społeczna odpowiedzialność jako perspektywiczny obszar w sprawozdawczości przedsiębiorstw [w:] D.A. Mikulska, Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego. Wybrane aspekty, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 15. Żychlewicz M., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw, "Współczesne problemy ekonomiczne", 2015, nr 11.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu