BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oliński Marian (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Szamrowski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wykorzystanie Twittera w działalności organizacji pożytku publicznego
The Use of Twitter in the Activities of Public Benefit Organizations
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 155-172, tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Media społecznościowe, Organizacje pożytku publicznego
Social media, Public benefit organisation
Note
streszcz., summ.
Company
Twitter
Twitter
Abstract
Twitter oferuje bogaty zestaw narzędzi do budowy dialogu i interakcji z interesariuszem organizacji. Głównym celem badań była identyfikacja skali wykorzystania Twittera przez organizacje pożytku publicznego oraz ustalenie związku między wybranymi cechami organizacji pożytku publicznego, a częstotliwością wykorzystania w działalności tego serwisu mediów społecznościowych. Uzyskane rezultaty wskazują, że Twitter w polskich organizacjach pożytku publicznego ma znaczenie niewielkie. Badane organizacje cechuje duże zróżnicowanie pod względem aktywności publikacyjnej na Twitterze. Jednocześnie, organizacje aktywnie publikujące treści na Twitterze, również dużą aktywność przejawiają w wykorzystaniu innych serwisów social media. W celu identyfikacji związków pomiędzy analizowanymi zmiennymi wykorzystano analizę opartą na standardowych parametrach oraz badanie zależności wybranych zmiennych (test niezależności chi-kwadrat oraz współczynnik kontyngencji C). (abstrakt oryginalny)

Twitter offers a opulent set of tools for building dialogue and interacting with an organization's stakeholder. The main objective of the research was to identify the scale of Twitter use by public benefit organizations and to establish a connection between selected features of public benefit organizations and the frequency of using social media in the operation of this service. The results indicate low importance of Twitter in Polish public benefit organizations. Nevertheless the surveyed organizations are characterized by large diversity in terms of their Twitter activity. At the same time, organizations actively publishing content on Twitter, also show great activity in the use of other social media services. In order to identify the relationships between the analyzed variables, an analysis based on standard parameters were used and also a study of the dependence of selected variables (chi-square independence test and coefficient of contingency C). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baumgarten C.: Chirping for Charity: How U.S. Nonprofit Organizations Are Using Twitter to Foster Dialogic Communication. "The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications", 2, 2011.
 2. Bortree D.S., Seltzer T.: Dialogic strategies and outcomes: an analysis of environmental advocacy groups' Facebook profiles. "Public Relations Review", 35, 2009.
 3. Briones R. L., Kuch B., Fisher Liu B., Jin Y.: Keeping up with the digital age: How the American Red Cross uses social media to build relationship. "Public Relations Review", 37, 2011.
 4. Carboni J.L., Maxwell S.P.: Effective Social Media Engagement for Nonprofits: What Matters? "Journal of Nonprofit and Public Affairs", 1, 2015.
 5. Guidry J.D. , Saxton G. D., Messner M.: Tweeting Charities Perceptions, Resources, and Effective Twitter Practices for the Nonprofit Sector [in:] Waters R.D., (ed.): Public Relations in the Nonprofit Sector, Routledge, NY 2015.
 6. Lovejoy, K., Saxton G.D.: Information, Community, and Action: How Nonprofit OrganizationsUse Social Media. Journal of Computer Mediated Communication, 17 no. 3, 2012.
 7. Lovejoy K., Waters R.D., Saxton G.D.: Engaging stakeholders through Twitter: How non-profit organizations are getting more out of 140 characters or less. "Public Relations Review", 38, 2012.
 8. Messner M., Jin Y., Medina-Messner V., Meganck S., Quarforth S., Norton, S.: 140 characters for better health: An exploration of the Twitter engagement of leading nonprofit organizations [in:] Al- Deen H. N., Hendricks J. A. (ed.): Social media and strategic communications. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan 2013.
 9. Ogden T., Starita L.: Social networking and mid- size nonprofits: What's the use? Philanthropy Action, 2009. http://www.philanthropyaction.com/articles/social_ networking_and_midsize_ nonprofits_whats_the_use (1-22)
 10. Oliński M., Szamrowski P. : Znaczenie mediów społecznościowych w funkcjonowaniu organizacji pożytku publicznego , "Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie Politechniki Śląskiej", 114, 2018. (w druku)
 11. Urbaniak, G. C., & Plous, S.: Research Randomizer, 2013, (Version 4.0) [Computer software]. Retrieved on April 22, 2016, from http://www.randomizer.org/
 12. Waters, R. D., Burnett, E., Lamm, A., & Lucas, J.: Engaging stakeholders through social networking: How nonprofit organizations are using Facebook. Public Relations Review, 35 (2), 2009.
 13. Waters R. D., Jamal J. Y.: Tweet, tweet, tweet: A content analysis of nonprofit organizations' Twitter updates. "Public Relations Review", 37 (3), 2011.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu