BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacki Robert (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Percepcja reklamy artykułów żywnościowych i jej znaczenie w procesach decyzyjnych konsumentów
Perception of Advertising of Food Products and Its Importance in Consumer Decision-Making Processes
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 143-154, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Reklama, Produkty żywnościowe, Decyzje konsumenckie, Efektywność reklamy
Advertising, Food products, Consumer decision, Advertising efficiency
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena postrzegania i percepcji reklamy artykułów żywnościowych w społeczeństwie polskim oraz jej wpływu na decyzje zakupowe konsumentów. Podstawą artykułu są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2014 roku wśród populacji powyżej 15 roku życia. Z badań wynika, że reklamy artykułów żywnościowych dość często oceniane są jako atrakcyjne i wiarygodne, a podatność na oddziaływanie reklamy artykułów żywnościowych deklaruje niespełna połowa badanych. Występuje przy tym duże zróżnicowanie ocen z punktu widzenia zarówno cech demograficznych respondentów, jak i poszczególnych kategorii produktowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to assess perception of advertising of food products in the Polish society and its impact on consumer purchasing decisions. The grounds for the article are findings of the surveys conducted in 2014 among the population aged above 15 years. The findings show that advertisements of food products are quite often assessed as attractive and reliable, while the susceptibility to the impact of advertising of food products is declared by less than half of the population surveyed. There is also great diversification of assessments from the point of view of both respondents' demographic traits and individual product categories. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 3 proc. więcej na reklamy w Polsce, internet zyskuje kosztem prasy i telewizji, mocno w górę branża handlowa (analiza). http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydatki-reklamowe-w-polsce- 2016-internet-zyskuje-kosztem-prasy-i-telewizji-branza-handlowa [dostęp: 1.07.2017].
 2. Adler R., Rodman G., Understanding Human Communication, Oxford University Press, New York 2000.
 3. Andreasen A.R.: Attitudes and customer behavior, [w:] L.E. Preston (red.), New Research in Marketing, Institute of Business and Economic Research, University of California, Berkley 1965.
 4. Antonides G., van Raaij W.F.: Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.
 5. Belch G.E., Belch M.A.: Advertising and promotion. An integrated marketing comunications perspective, McGraw-Hill, New York 2009.
 6. Bovee C.L., Arens W.F.: Contemporary Advertising, Irwin, Homewood 1983.
 7. Eisend M.: Source Credibility Dimensions in Marketing Communication - A Generalized Solution, "Journal of Empirical Generalisations in Marketing", 2/2006.
 8. Engel J.F, Blackwell R.D., Miniard P.W.: Consumer behavior, Dryden Press, Chicago1993.
 9. Engel J.F., Blackwell R.D., Kollat D.T.: Consumer behavior, Holt, Rinehart and Winston, New York 1968.
 10. Falkowski A., Tyszka T.: Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2001.
 11. Hansen F.: Consumer Choice Behavior. A Cognitive Theory, The Free Press, New York 1972.
 12. Howard J.A., Sheth J.N.: The Theory of Buyer Behavior, Wiley, New York 1969.
 13. Jachnis A., Terelak J.F.: Psychologia konsumenta i reklamy, Branta, Bydgoszcz 1998.
 14. Jefkins F.: Advertising, Pitman Publishing, London 1985.
 15. Kozłowska A.: Bohater reklamowy, czyli jak budować wiarygodność w reklamie, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa", 1/2013.
 16. Kozłowska A.: Reklama. Techniki perswazyjne, Oficyna Wydawnicza SGH 2011.
 17. Nicosia F.M.: Consumer Decision Processes: Marketing and Advertising Implications, Prentice- Hall, Englewood Cliffs 1996.
 18. Nowacki R., Strużycki M.: Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
 19. Nowacki R.: Procesy zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwach, [w:] R. Nowacki, M. Strużycki (red.), Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa 2011.
 20. Nowacki R.: Reklama, Difin, Warszawa 2005.
 21. Nowacki R.: Usługi reklamowe w procesie kształtowania pozycji rynkowej przedsiębiorstw - skala i perspektywy wykorzystania, "Handel Wewnętrzny", 4/2016.
 22. Ozimek I., Szlachciuk J., Bobola A.: Reklama żywności w kontekście regulacji prawnych i Kodeksu Etyki Reklamy, "Handel Wewnętrzny", 4/2017.
 23. Pohorille M., Mechanizmy i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego, UW, Warszawa 1980.
 24. Rudnicki L.: Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
 25. Smyczek S., Sowa I.: Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Difin, Warszawa 2005.
 26. Szczepański J. (red.): Badania nad wzorami konsumpcji, Ossolineum, Wrocław 1977.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu