BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ozimek Irena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ochrona konsumentów na wybranych rynkach usług w świetle regulacji prawnych i możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
Consumer Protection in Selected Service Markets in the Light of Legal Regulations and the Possibility of Out-Of-Court Resolution of Consumer Disputes
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 173-186, tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Ochrona konsumenta, Prawa konsumenta, Rynek usług, Regulacje prawne
Consumer protection, Consumer law, Services market, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych, w których ujęto problematykę ochrony konsumentów na rynku wybranych usług oraz sposoby dochodzenia roszczeń przez konsumentów w przypadku naruszenia ich praw. W ramach badań dokonano analizy danych wtórnych, tj. aktów prawnych, sprawozdań wybranych podmiotów sektorowych (publicznych i niepublicznych) w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikających z zawartej z konsumentem umowy. Dokonane analizy wskazują, że nie zawsze przestrzegane są prawa konsumentów na rynku usług. Ponadto, pomimo zwiększającego się zainteresowania polubownym sposobem rozwiązywania sporów, nadal istnieje konieczność prowadzenia przez różne instytucje i organizacje działań informacyjnoedukacyjnych w tym zakresie. Przyczyni się to do wzrostu świadomości istnienia możliwości wykorzystania tego sposobu rozwiązywania sporów, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present legal regulations which included the issues of consumer protection on the market of selected services and ways of pursuing claims by consumers in case of rights violation. The research consist of secondary data analysis i.e. legal acts, reports of selected sector entities (public and non-public) in terms of out-of-court dispute resolution between the consumer and the entrepreneur resulting from the contract concluded with the consumer. The results of the data analysis show that consumers' rights are not always respected on the services market. Moreover, despite the growing interest in the amicable way of disputes resolving, there is still a need to carry out information and education activities in this area provided by various institutions and organizations. This will increase the awareness of existence the possibility of using this method of dispute resolution both among entrepreneurs and consumers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerwiński B., Osoby starsze wobec innowacyjnych form świadczenia usług ubezpieczeniowych, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 14(63)/2015.
 2. Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I., Kompetencje konsumentów, innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja. PWE, Warszawa 2015.
 3. Działania powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów w roku 2016. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Ochrony Interesów Konsumentów. Warszawa, grudzień 2017. https://uokik.gov.pl/download.php?plik=21112 [dostęp: 29.04.2018].
 4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów "W kierunku europejskich horyzontalnych ram w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń". Komisja Europejska, Strasburg, 11.06.3013 r., COM(2013), 401 final.
 5. Sprawozdanie z działalności Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego za 2017 r. Warszawa, kwiecień 2018. https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/SPRAWZO DANIE_BAK_2017.pdf [dostęp: 4.05.2018].
 6. Sprawozdanie z działalności Rzecznika Finansowego za 2017 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania prawa i interesów klientów podmiotów rynku finansowego. https://rf.gov.pl/files/22778__5316__Sprawozdanie_Rzecznika_Finansowego_za_2017_r_.pdf [dostęp: 4.05.2018].
 7. Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego przy KNF w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w 2017 roku file:///C:/Users/WNE/Documents/Usługi/Sprawozdanie%20z%20działalności%20SP%20przy%20 KNF%20w%20zakresie%20pozasądowego%20rozwiązywania%20sporów%20konsumenckich_61 603.pdf [dostęp: 4.05.2018].
 8. Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w 2017 roku.https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/SPRAWOZDANIE%20SP_KNF_12_61530. 04_61530.2018_61530.pdf [dostęp: 29.04.2018].
 9. Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług. Q&R Polska Sp. z o.o., Lublin 2012.
 10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 798.
 12. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 3 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. z 2018 r. poz. 649.
 15. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Dz.U. z 2018 r. poz. 646.
 16. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług Dz.U. z 2014 r. poz. 915 z późn. zm.
 17. Wawrzyniak A., Modelowanie wieloagentowe jako narzędzie do badania zachowania konsumentów, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 14(63)/2015.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu