BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrząścik Marcin (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Zasady zarządzania jakością jako czynnik wzmacniania wizerunku jednostki terytorialnej
Quality Management Principles as a Factor Strengthening the Image of a Territorial Unit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (43), 2018, nr 116, s. 93-105, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Zarządzanie jakością, Efektywność
Public administration, Quality management, Effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Skuteczne i efektywne zarządzanie jednostką terytorialną staje się niezbędnym elementem rozwoju gospodarczego regionów. System zarządzania jakością jest stosunkowo prostym narzędziem do zarządzania pracą urzędu rozumianego jako podmiot świadczący konkretne usługi dla obywatela-klienta, korzyści zaś, jakie niesie ze sobą uporządkowanie organizacji pracy w urzędzie, są ogromne. Postrzeganie marki danej jednostki terytorialnej przez otoczenie jest niezwykle istotne i przekłada się na wiele korzyści, takich jak liczba inwestycji czy zadowolenie mieszkańców. Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja obszarów związanych z systemami zarządzania jakością oraz ich wpływ na wizerunek jednostki terytorialnej. Artykuł omawia problem efektywnego zarządzania wizerunkiem jednostki terytorialnej w aspekcie projakościowym.(abstrakt oryginalny)

Effective and efficient management of a territorial unit becomes an indispensable element of the economic development of regions. The quality management system is a relatively simple tool for managing the office's work, understood as an entity providing specific services for a client-citizen, while the benefits of organizing the organization of work in the office are enormous. The perception of the brand of a given territorial unit by the environment is very important and translates into many benefits such as the number of investments or residents' satisfaction. The aim of this publication is to identify areas related to quality management systems and their impact on the image of a territorial unit. The article discusses the issue of effective management of the image of a territorial unit in the pro-quality aspect.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Ska, Warszawa 1996.
 2. Bonstingl J.J., Szkoły jakości. Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji, CODN, Warszawa 1995.
 3. Grzegorczyk A., Kochaniec A., Kreowanie wizerunku miast, Kozak Druk, Warszawa 2010.
 4. Gummesson E., Quality Management in Service Organizations, ISQA, New York 1993.
 5. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2007.
 6. Hernas A., Gajda L., Systemy Zarządzania Jakością w organizacji, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2006.
 7. Kolman R., Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Placet, Warszawa 2009.
 8. Markowski T., Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006.
 9. Morawski R.Z., System finansowania szkolnictwa wyższego a efektywność funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich, [w:] R.Z. Morawski (red.) Efektywność funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 10. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2000.
 11. Skrzypek E., System zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie, PTE, Lublin 1992.
 12. Sorychta-Wojszczyk B., Zintegrowane zarządzanie w administracji - wdrażanie systemów zarządzania jakością, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 70, Gliwice 2014.
 13. Sujak-Cyrul B., Edukacja projakościowa - krok trzeci od koncepcji do wdrożenia w kształceniu szkolnych doradców zawodowych, [w:] B. Sujak-Cyrul (red.) Edukacja projakościowa - krok trzeci, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008.
 14. Szczepańska K., Kompleksowe zarządzanie jakością TQM, Wydawnictwa Normalizacyjne ALFA-WERO, Warszawa 1998.
 15. Szromnik A., Marketing terytorialny, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 16. Tkaczyk S., Kowalska-Napora E., Strategia zarządzania jakością, Difin S.A., Warszawa 2012.
 17. Tkaczyk S., Wójcik G., Przywództwo a zarządzanie organizacją, [w:] Materiały konferencyjne Intuicja, wiedza, doświadczenie w praktyce zarządzania, IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa 2007.
 18. Toruński J., Wpływ zarządzania środowiskiem w gminie na jej rozwój, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 89 Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2011.
 19. www.autocad.home.pl (dostęp 24.03.2018 r.).
 20. www.iso.zpp.pl (dostęp 24.03.2018 r.).
 21. www.karpacki.pl (dostęp 24.03.2018 r.).
 22. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1975.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/2015
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu