BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlonka Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Bereżnicka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zarządzanie oparte na wartości - filozofia i wyzwanie w zarządzaniu finansami współczesnego przedsiębiorstwa
Value-Based Management - Philosophy or the Challenge of Managing the Finances of Today's Business
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 199-210, rys., tab., bibliogr. 53 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie przez wartość, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Zysk
Enterprise value, Management by value, Enterprises financial management, Profit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uprzedniego zdefiniowania celu działania przedsiębiorstwa oraz określenia środków którymi ten cel (te cele) będą osiągane. Odzwierciedleniem filozofii działania przedsiębiorstwa są zatem misja i wizja zdefiniowane w postaci celów strategicznych oraz celów operacyjnych umożliwiających realizację długoterminowych planów i zamierzeń . Sama strategia z kolei jest wyrazem przyjętej koncepcji biznesu oraz określonych sposobów umożliwiających przedsiębiorstwu zachowanie korzystnej stabilności względem otoczenia . Celem artykułu jest prezentacja różnych koncepcji zarządzania wartością w kontekście traktowania ich jako istoty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Praca ma charakter przeglądowy, a przy realizacji celu posłużono się analizą opisową. (abstrakt oryginalny)

Business activity requires the prior definition of the aim of the company and identify the measures to achieve this goal. The reflects of the philosophy of the company activities are mission and vision defined as the strategic aims and operational aims. The strategy is a kind of expression of accepted business concept and the specific ways in which the companies maintain favorable stability from their surroundings. The aim of the article is to present different concepts of value management in the context of treating them as the essence of the enterprise being. This scientific article is a review. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allaire Y., Firsirotu M. E.: Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa, 2001
 2. Ansoff H. I.: Corporate Strategy, McGraw-Hill, New York, 1965
 3. Augier M., Feigenbaum E.: Herbert Simon - Biographical Memoirs, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 147, No. 2, 2003
 4. Bakan J.: Korporacja - patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Lepszy Świat, Warszawa, 2006
 5. Black A., Wright P., Bachman J. E.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2000
 6. Bojańczyk M.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności rynku kapitałowego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2011
 7. Brigham E. F., Ehrhardt M. C., Gessaroli J., Nason R. R.: Financial Management, Theory and Practice, Elson Education, First Canadian Edition, 2011
 8. Bughin J., Copeland T. E.: The virtuous cycle of shareholder value creation, The McKinsey Quarterly, nr 2/1997, New York, 1997
 9. Condor J., Goldstein J.: Value Based Management - The Only Way to Manage for Value, Accountancy Ireland, Vol. 30, I. 5, 1998
 10. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG-Press, Warszawa, 1997
 11. Cwynar A.: Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego, Konsorcjum Akademickie, Kraków - Rzeszów - Zamość, 2000
 12. Cwynar A., Dżurak P.: Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie, Poltext, Warszawa, 2010
 13. Damodaran A.: Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, wyd. 2, Onepress, Gliwice, 2007
 14. Davis K., Blomstrom R.: Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, McGraw- Hill, New York, 1975
 15. Doyle P.: Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa, 2003
 16. Fera N.: Using Shareholder Value to Evaluate Strategic Choices, Management Accounting, November, 1997
 17. Franc-Dąbrowska J., Kobus P.: Koszt kapitału własnego - dylematy wyceny, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (330), 2012
 18. Golik-Górecka G.: Wartość przedsiębiorstwa zdeterminowana relacjami z klientem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, nr 55, 2012
 19. Harari O.: You're Not in Business to Make a Profit, Management Review, V. 81, No. 7, 1992
 20. Haspeslagh P., Nodo T., Boulos F.: Zarządzanie wartości firmy to nie tylko sprawa liczb, Harvard Business Review Polska, nr 7/2003
 21. Jensen M. C.: Value Maximization. Stakeholder Theory and the Corporate Objective Function, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 14, No. 3, 2001
 22. Jeżak J.: Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost wartości dla jego właścicieli, Przegląd Organizacji, nr 5, 2001
 23. Kamhi L.: Making Value-based Management a Way of Life, [w:] Arnold G., Davies M., Valuebased Management: Context and Application, John Wiley and Sons, Baffins Lane, 2000
 24. Koller T., Goedhart M., Wessels D.: Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, 4th Editon, John Wiley and Sons, New York, 2005
 25. Królik E., Wojciechowski H.: Tajemnice sukcesu Coca-Coli, [w:] Strategie wzrostu wartości firmy, [red.] Szablewski A., Poltext, Warszawa, 2000
 26. Leibenstein H.: Poza schematem "homo oeconomicus", PWN, Warszawa, 1988
 27. Luttwak E.: Turbokapitalizm, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, 2000
 28. Maćkowiak E.: Ekonomiczna wartość dodana. Mierniki oceny kondycji finansowej i wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2009
 29. Majewski T.: Audyt wartości przedsiębiorstwa, Magazyn CEO, listopad, dostęp: www.ceo.cxo.pl, 2006
 30. March J. G., Simon H. A.: Teoria organizacji, PWN, Warszawa, 1964
 31. Mathur S., Kenyon A.: Creating Value, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1997
 32. McTaggart J. M., Kontes P. W., Mankins M. C.: The Value Imperative. Managing Superior Shareholder Returns, The Free Press, New York, 1994
 33. Moszkowicz M.: Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa, 2000
 34. Nowicki J.: Zwiększanie wartości dla właścicieli a cel działania przedsiębiorstwa w teorii firmy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 737, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 56, Szczecin, 2012
 35. Pawlonka T. A.: Pomiar kosztu kapitału na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej w Polsce: metodyczne studium przypadku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2016
 36. Pawłowicz L.: Struktura rynku kapitałowego i akcjonariatu a zarządzanie wartością spółki, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, [red.] Pawłowicz L., CeDeWu, Warszawa, 2001
 37. Penc J.: Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa, 2003
 38. Pluta W.: Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2009
 39. Rappaport A.: Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance, The Free Press, A Division of Macmillan, New York, 1986
 40. Shapiro A. C., Balbirer S. D.: Modern Corporate Finance. A Multidisciplinary Approach to Value Creation, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2000
 41. Simon H. A.: Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWN, Warszawa, 1976
 42. Slywotzky A. J., Morrison D. J., Andelman B.: Strefa zysku, PWE, Warszawa, 2000
 43. Stiglitz J. E.: The Roaring Nineties. A New History of the World's Most Prosperous, PWN, Warszawa, 2006
 44. Sunder S.: Theory of Accounting and Control, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio, 1997
 45. Szablewski A.: Źródła i pomiar wartości firmy, [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, [red.] Szablewski A., Tuzimek R, Poltext, Warszawa, 2004
 46. Szablewski A.: Budowanie wartości i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [w:] Value Based Management - koncepcja, narzędzia, przykłady, [red.] Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B., Poltext, Warszawa, 2008
 47. Szczepankowski P.: Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju, Wydawnictwo Vizja Press&IT, Warszawa, 2013
 48. Szymański W.: Kwestia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] Nauka o przedsiębiorstwie, [red.] Lichniak I., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009
 49. Toffler A.: Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc progu XXI stulecia, Zysk i S-ka, Poznań, 2003
 50. Unzeitig E., Köthner D.: Shareholder Value Analyse. Entscheidung zur unternehmerrischen Nachhaltigkeit, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1995
 51. Wallace J. S.: Value-Based Management and Shareholder Theory: Substitutes or Complements?, Working Paper, University of California, Irvine, 2002
 52. Young S. D., O'Byrne S. F.: EVA and Value-Based Management. A Practical Guide to Implementation, McGraw-Hill, New York, 2001
 53. Żyżyński J.: Państwo minimalne czy państwo racjonalne, [w:] Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, [red.] Woźniak M. G., t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu