BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Modele dyskryminacyjne w ocenie ryzyka upadłości emitenta obligacji korporacyjnych
Discriminatory Models as an Evaluation Method of Corporate Bond Issuers Bankruptcy Risk
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 211-222, tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Modele dyskryminacyjne, Upadłość przedsiębiorstwa, Obligacje korporacyjne
Discriminatory models, Enterprise bankruptcy, Corporate bonds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania jest weryfikacja przydatności wybranych modeli dyskryminacyjnych w ocenie ryzyka upadłości emitenta obligacji korporacyjnych. W artykule omówiono istotę upadłości przedsiębiorstwa jako przedmiotu badań ekonomicznych oraz dokonano charakterystyki wybranych modeli wczesnego ostrzegania. Na podstawie wyselekcjonowanych modeli przeprowadzono badania empiryczne na grupie pięciu celowo dobranych spółek reprezentujących emitentów obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst. Przeprowadzone analizy skłoniły do wniosku, że największą skutecznością w zakresie identyfikacji ryzyka upadłości emitenta obligacji korporacyjnych charakteryzował się model B. Prusaka. (abstrakt oryginalny)

The subject of the study is a verification of selected discriminatory models in assessing the bankruptcy risk of corporate bond issuers. This article discusses the essence of corporate bankruptcy and characterises a selected discriminatory models. Further more an empirical studies were carried out on a group of 5 companies representing corporate bond issuers listed on the Catalyst Bond Market. The analyze led to the conclusion that the B. Prusak's model was the most effective in identifying the bankruptcy risk of the corporate bond issuer. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman E. I., Hotchkiss E.: Corporate Financial Distress and Bankruptcy. J. Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey 2006.
 2. Gołębiowski G., Żywno K.: Weryfikacja skuteczności modeli dyskryminacyjnych na przykładzie wybranych spółek giełdowych, Współczesna Ekonomia, nr 3 (7), Warszawa 2008.
 3. Hadasik D.: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce. Metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe Seria II, Prace habilitacyjne, Zeszyt 153, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 4. Hamrol M., Chodakowski J.: Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 5. Jagiełło R.: Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, Materiały i Studia, Zeszyt 286, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2013.
 6. Korol T.: Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 7. Kowalczyk S.: Przyczyny upadłości firm agrobiznesu, w: Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
 8. Mączyńska E., Zawadzki M.: Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista" nr 2/2006.
 9. Pawłowski M.: Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Cedewu, Warszawa 2015.
 10. Prusak B.: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 11. Rogowski W.: Przyczyny upadłości przedsiębiorstwa w Polsce, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 1 (68), Warszawa 2015.
 12. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz.U. 2003, nr 60, poz. 535 z póżn. zm.
 13. Wieczorek-Kosmala M.: Aplikacja instrumentów alternatywnego finansowania ryzyka (ARF) - nowy wymiar retencji ryzyka w przedsiębiorstwie, w: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 14. Wierzba D.: Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie wskaźników finansowych, Zeszyty Naukowe nr 9, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Informacyjnej w Warszawie, Warszawa 2000.
 15. www.obligacje.pl, dostęp: 12.01.2018 r.
 16. Zielińska-Chmielewska A.: Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu