BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiedorowicz Kazimierz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Wschodni klaster logistyczny
Eastern Logistic Cluster
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (43), 2018, nr 116, s. 107-124, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Koncepcja klastrów, Klastry, Usługi logistyczne
Cluster conception, Business cluster, Logistic services
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Wschodnia
Eastern Europe
Abstract
Omówiono koncepcję utworzenia w Polsce klastra, który świadczyłby międzynarodowe usługi logistyczne na kierunku wschodnim. Przedstawiono klaster, który funkcjonuje w sposób geograficznie nakierowany. Artykuł zawiera następujące elementy: Przedstawiono koncepcję tworzenia klastrów logistycznych nakierowanych geograficznie. Następnie omówiono teoretyczne przesłanki służące jako podstawa wyjściowa dla powoływania klastrów logistycznych. Starano się przedstawić sposób tworzenia i funkcjonowania klastra wschodniego. Spośród potrzebnych klastrów logistycznych, najpilniejsza jest potrzeba powołania klastra wschodniego, co wynika z trudności prowadzenia usług logistycznych na tym kierunku.(abstrakt oryginalny)

The conception of creating the cluster in Poland, which would provide the East with international logistic services, has been discussed. The cluster, which operates in a geographically defined way, has been presented. The description includes the following aspects: the conception of creating geographically defined logistic clusters and theoretic conditions for logistic clusters creation. The author has tried to present a way of creating and operating the Eastern cluster. Among the necessary logistic clusters, the one most needed is the Eastern cluster. The demand for such a cluster consist in the difficulties which are connected with running the logistic services in this region.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fiedorowicz K., Fiedorowicz J., Międzynarodowe rozwiązania logistyczne w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 18, Siedlce 2016.
  2. Fiedorowicz K., Fiedorowicz J., Metropolizacja struktury przestrzennej kraju, [w:] Nowe trendy w zarządzaniu organizacjami. Współczesne dźwignie rozwoju regionalnego, Szpaderski A., Chrząścik M. (red.) Wydawnictwo UPH, Siedlce 2017 r.
  3. Fiedorowicz K., Wdrażanie intermodalności w gospodarce, [w:] Logistyka przyszłości, Wydawnictwo Oginiec, Warszawa 2018 r.
  4. Fila J., Kurczewska A., Mikołajczyk B., Klastry na świecie, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
  5. Porter M.E., The Competetive Advantage of Nations, Macmillan, Howndmills, Basingstoke, Hampshire and London 1990.
  6. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2016, GUS, Warszawa 2016
  7. Rocznik Handlu Zagranicznego 2016, GUS, Warszawa 2016.
  8. Transport. Wyniki działalności w 2015 r., GUS, Warszawa 2016.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/2016
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu