BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcysiak Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Marcysiak Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Zmiany na rynku przewozów kolejowych w Polsce
Changes on the Rail Transport Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (43), 2018, nr 116, s. 125-138, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Transport kolejowy, Przewozy towarowe, Transport intermodalny, Przewozy pasażerskie
Railway transport, Cargo transportation, Intermodal transport, Passenger traffic
Note
streszcz., summ.
Abstract
Transport kolejowy stanowi istotny element łańcucha dostaw. Celem opracowania jest ukazanie zakresu zmian, jakie dokonują się na rynku przewozów kolejowych w Polsce. Analizie poddano zarówno rynek przewozów towarowych, jak i uwarunkowania występujące w przewozie osób. W latach 2009-2017 miał miejsce systematyczny wzrost wielkości kolejowych przewozów intermodalnych. Pozytywne zmiany dotyczyły tutaj wszystkich parametrów przewozowych. Analiza zmian na rynku kolejowym w Polsce wykazała w 2017 roku także wzrost wielkość przewiezionych ładunków, jak również pracy przewozowej i eksploatacyjnej. Istotną sferą działalności w transporcie kolejowym jest przewóz osób. W Polsce z usług przewoźników kolejowych skorzystało w 2017 r. 303,6 mln pasażerów. W porównaniu z 2014 rokiem jest to wzrost o ponad 34 miliony podróżnych. (abstrakt oryginalny)

Rail transport is an important element of the supply chain. The aim of the study is to show the scope of changes that are taking place on the railway transport market in Poland. Both the freight transport market and conditions in the transport of people were analyzed. In 2009-2017 there was a systematic increase in the volume of intermodal rail transport. Positive changes concerned all transport parameters here. The analysis of changes on the rail market in Poland also showed in 2017 an increase in the volume of transported loads, as well as transport and operational work. The transport of people is an important sphere of activity in railway transport. In Poland, 303.6 million passengers used the services of railway carriers in 2017. In comparison with 2014, this is an increase of over 34 million travellers.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce, Raport 2015, Biblioteka Logistyka, Poznań 2016.
 2. Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C.H. Beck, 2009.
 3. Mendyk E., Ekonomika transportu, WSL, Poznań 2009.
 4. Najder J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2015.
 5. Raport roczny Grupy PKP-2016, Warszawa 2017.
 6. Rydzkowski W., Przewozy intermodalne, ILiM Poznań 2015.
 7. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, PWN, Warszawa 2016.
 8. Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 roku, Raport UTK, Warszawa 2017.
 9. Statystyka przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie w 2017 roku UTK, www.utk.gov.pl (dostęp 14.02.2018).
 10. Stefański D., Intermodalny suchy port, TSL Biznes nr 9/2017.
 11. Stokłosa J., Transport intermodalny. Technologia i organizacja, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. Lublin 2011.
 12. Transport - wyniki działalności 2016, GUS, Warszawa 2017.
 13. Ustawa o transporcie kolejowym Dz.U. z 2003 r., nr 86, poz. 789.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/2017
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu