BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemieniuk Nina (Uniwersytet w Białymstoku), Siemieniuk Tomasz (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku), Siemieniuk Łukasz (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych
Selected Aspects of the Use of Chaos Theory to Support Financial Decisions
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 237-247, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Rynek kapitałowy, Teoria chaosu, Podejmowanie decyzji finansowych, Chaos deterministyczny, Zastosowanie teorii chaosu
Capital market, Chaos theory, Decision making of finance, Deterministic chaos, Application of chaos theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem publikacji jest omówienie wybranych aspektów teorii chaosu deterministycznego, oraz prezentacja rezultatów badań dotyczących możliwości wykorzystania narzędzi chaosu deterministycznego (wymiaru fraktalnego, wykładnika Hursta) do wspierania decyzji finansowych inwestorów giełdowych na przykładzie wybranych spółek funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Decyzje finansowe dotyczące inwestowania na rynku kapitałowym są na całym świecie przedmiotem licznych badań i analiz. Wykorzystuje się w nich różne metody i narzędzia badawcze. W celu prognozowania decyzji finansowych konstruowane są rozmaite modele, które nigdy nie dają pełnej pewności sukcesu i są obarczone, zwykle ryzykiem inwestycyjnym. Jedną z nowszych koncepcji wspomagania decyzji finansowych jest teoria chaosu deterministycznego. Cechy charakterystyczne, stany nierównowagi oraz mechanizm sprzężenia zwrotnego w wymiarze czasowym, znajdują swój wyraz w opisie za pomocą dynamicznych systemów nieliniowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to discuss selected aspects of the deterministic chaos theory and to present the results of research on the possibility of using deterministic chaos tools (fractal dimension, Hurst exponent) to support financial decisions of stock investors on the example of selected companies operating on the Warsaw Stock Exchange. Financial decisions on investing in the capital market are the subject of numerous studies and analyzes worldwide. Various methods and research tools are used. In order to forecast financial decisions, various models are constructed that never give full assurance of success and are burdened, usually with investment risk. One of the newer concepts of financial decision support is the theory of deterministic chaos. Characteristics, imbalances and feedback mechanisms in the time dimension find their expression in the description using dynamic non-linear systems. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gabryś A.: Zarządzanie wartością spółki w kontekście teorii chaosu, Wydawnictwo Aurea Mediocritas, Warszawa 2007.
  2. Fritzkowski P.: O chaosie deterministycznym., Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2015.
  3. Gajer M.: Czy chaos deterministyczny jest chaosem? "Przeglądy-Poglądy. Wiadomości elektrotechniczne" 2004 nr 5, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa 2004.
  4. Orzeszko W.: Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
  5. Siemieniuk N.: Fraktalne własności polskiego rynku kapitałowego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku , Białystok 2001.
  6. Siemieniuk N., Kilon J.: Technologie informatyczne na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006.
  7. Siemieniuk N., Siemieniuk T.: Teoria chaosu deterministycznego a decyzje inwestorów giełdowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 855, 2015.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu