BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siedlecka Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Kuszneruk Mateusz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności w opinii kierowników gospodarstw domowych
Sustainable Consumption and Waste of Food in the Opinion of Household Managers
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 223-236, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Konsumpcja zrównoważona, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja gospodarstw domowych, Marnotrawienie żywności
Sustainable consumption, Households, Consumption in household, Food waste
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie różnic w podejściu do konsumpcji zrównoważonej oraz marnotrawstwa żywności według deklarowanej postawy konsumpcyjnej. Dla jego realizacji określono pytania badawcze: Czy gospodarstwa domowe kierowane przez respondentów wyrażających opinię o zależności pomiędzy konsumpcją zrównoważoną a stanem środowiska naturalnego zdecydowanie rzadziej wyrzucają artykuły żywnościowe? Czy w tego rodzaju gospodarstwach częściej decyzje nabywcze podejmowane są racjonalnie? (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to indicate differences in the approach to sustainable consumption and food wastage according to the declared consumerist attitude. To accomplish such an aim there are asked the following research questions: Do households managed by respondents who express the opinion on the relationship between sustainable consumption and the state of the environment much less frequently discard food products? Do these types of households make more rational purchase decisions? (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk T.: Freeganizm jako subkultura i zjawisko nowych wartości w zglobalizowanym świecie, Edukacja Humanistyczna, nr 1 (30), 2014
 2. Bilska B., Grzesińska W., Tomaszewska M., Rudziński M.: Marnotrawstwo żywności jako przykład nieefektywnego zarządzania w gospodarstwach domowych, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, Tom XVII, Zeszyt 4
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2016r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017
 4. Cieślińska M., Kowrygo B.: Budowanie pozycji rynkowej i zdobywanie przewagi konkurencyjnej na przykładzie Danone sp. z o.o., Handel Wewnętrzny 2013;4(345)
 5. Czubała A., Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Konsumpcja i rozwój, nr 1/2011
 6. Dach Z. (red.): Wprowadzenie do ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999
 7. Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I.: Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 83.
 8. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M.: Marnowanie żywności jako problem społeczny, Handel Wewnętrzny 2013;4(345)
 9. Gałązka M.: Społeczno-demograficzne uwarunkowania kształtowania się wydatków żywnościowych w gospodarstwach domowych w Polsce, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 100, z. 1, 2013
 10. Kapusta F.: Bezpieczeństwo żywnościowe polski i jej mieszkańców w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do Unii Europejskiej, Ekonomia XXI wieku, 4(12), 2016
 11. Mały rocznik statystyczny Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016
 12. Kwasek M.: Zrównoważona konsumpcja żywności sposobem na zmniejszenie marnotrawstwa żywności, dostęp z dnia 14 luty 2017 https://www.ierigz.waw.pl/download/19559- dr_hab._M._Kwasek.pdf
 13. Obiedzińska A.: Wybrane aspekty zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej, Studia BAS Nr 4(48) 2016
 14. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016
 15. Siedlecka A.: Sustainable Consumption as a Behaviour Model of Households, Economic Science for Rural Development Conference Proceedings, No 45, 2017
 16. Siedlecka A., Impact of the activities of local government on the quality of life of households, in the opinion of the inhabitants, of the border commune, Hanna, Miscellanea Geographica. Volume 19, Issue 4
 17. Śmiechowska M., Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności, Ann. Acad. Med. Gedan. 2015, 45
 18. The State of Food Insecurity in the World. Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of uneven progress, FAO, Rome 2015
 19. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21, z póź. zmianami.
 20. Wrzosek M., Bilska B., Kołożyn-Rajewska D., Krajewski K., Kondraszuk A.: Określenie skali i przyczyn strat żywności w handlu detalicznym na przykładzie mleka i jego przetworów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 2 (93)
 21. Wspólna Polityka Rolna jako europejska polityka żywnościowa, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, FAPA, Warszawa 2011
 22. Wyka J., Lipiec K., Mazurek D., Bułynko J.: Wartość energetyczna pieczywa i jej zmiany w trakcie przechowywania, Bromat. Chem. Toksykol. - XLVIII, 2015, 1
 23. Zalega T.: Freeganizm - nowy trend konsumencki w zachowaniach nabywczych miejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu (wyniki badań), Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie, nr 1(16)/2013
 24. Zalega T.: Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w województwie mazowieckim, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 93
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu