BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Demianiuk Regina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Bandarenka Natallia (Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzania i Technologii Społecznych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, Mińsk, Białoruś)
Title
Specyfyka dejatelnosty łohystyczeskych centrow w Polsze y w Bełarusy
The Specification of Logistics Centres Activity in Poland and in Belarus
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (43), 2018, nr 116, s. 139-153, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Centra logistyczne, Usługi logistyczne, System logistyczny, Współpraca międzynarodowa
Logistic centres, Logistic services, Logistic system, International cooperation
Note
streszcz., summ.
Country
Białoruś, Polska
Belarus, Poland
Abstract
В статье исследована специфика формирования и функционирования логистических центров в соседних государствах: в Польше и в Беларуси. В польской логистической системе выделены центры, которые в определенной степени соответствуют европейским стандартам. В качестве примера представлена характеристика деятельности Международного Логистического Центра Евротерминал Славков. Беларусь, учитывая положительный опыт развития логистических центров за рубежом, в 2008 году приняла Программу развития логистической системы Республики Беларусь до 2015 года, в которой были определены основные подходы к созданию логистических центров в стране. Государство оказывает особое внимание проблеме формирования транспортно-логистической отрасли, но несмотря на это логистические центры в Беларуси развиваются недостаточно эффективно. (abstrakt oryginalny)

The article shows the specification of the formation and functioning of logistics centres in neighboring states: in Poland and in Belarus. In the Polish logistics system, centres are identified that to a certain extent comply with European standards. As an example, the characteristic of the activities of the International Logistics Centre Euroterminal in Slawkow is presented. Belarus, taking into account the positive experience of the development of logistics centres abroad, in 2008 adopted the Programme for the Development of the Logistics System of the Republic of Belarus until 2015, which identified the main approaches to the creation of logistics centres in the country. The state gives special attention to the problem of the formation of the transport and logistics industry, but in spite of this the logistics centres in Belarus are developing insufficiently and ineffectively.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jacyna M. (red.), System logistyczny Polski. Uwarunkowania technicznotechnologiczne komodalności transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 2. Szymonik A., Eurologistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2014.
 3. Fechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce, Raport 2015, Biblioteka Logistyka, Poznań 2016.
 4. Budowa MCL Euroterminal w Sławkowie, http://www.euterminal.pl/pl/13:Budowa_ MCL_Euroterminal_w_Slawkowie
 5. EUROPLATFORM, European Association of Transport & Logistics Centres, Corporate Presentation, October 2015, http://www.europlatforms.eu/wp-content/ uploads/2016/01/Corporate-Presentation-2015-EuroplatformsFinal_20151229.pdf
 6. Euroterminal Sławków Sp. z o.o., http://czh.pl/spolka/euroterminal-slawkow/
 7. Бoжанoв П.B., Лoгиcтичecкая дeятeльнocть в Бeлаpуcи: тeндeнции и пpoблeмы, «Hаука и тeхника», № 16 (6) / 2017.
 8. Бoндаpeнкo H.H., Pазвитиe автoтpанcпopтных уcлуг в Pecпубликe Бeлаpуcь: тeндeнции пocлeдних лeт, [w:] K. Pieniak-Lendzion, T. Nowogródzka (red.), Współczesny marketing i logistyka - globalne wyzwania, monografie nr 154, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2014.
 9. Kуpoчкин Д.B. и кафeдpа лoгиcтики Мeждунаpoднoгo унивepcитeта «МИTCO», Coвpeмeнная cкладcкая инфpаcтpуктуpа в Pecпубликe Бeлаpуcь (итoги 2017 гoда), https://neg.by/novosti/otkrytj/chislo-i-ploschadilogisticheskih-centrov-rastut
 10. Kуpoчкин Д.B., Tpанcпopтная лoгиcтика. Пpактичecкoe пocoбиe, «ФУAинфopм», Минcк 2014.
 11. Пpoгpамма pазвития лoгиcтичecкoй cиcтeмы Pecпублики Бeлаpуcь на пepиoд дo 2020 гoда : утв. пocтанoвлeниeм Coвeта Миниcтpoв Pecп. Бeлаpуcь oт 18 июля 2016 гoда, № 560, Hац. peecтp пpавoвых актoв Pecпублики Бeлаpуcь, 2016, http://government.by/upload/docs/file10f0af 8923c585e3.pdf
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
ukr
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/2018
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu