BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojewoda-Buraczyńska Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Wpływ procesu stosowania prawa na zakres uprawnień jednostki : studium przypadku
The Impact of the Application of the Law on the Scope of Individual Rights : Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (43), 2018, nr 116, s. 155-165, bibliogr. 51 poz.
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Rehabilitacja niepełnosprawnych, Ulgi podatkowe
Individual income tax, Rehabilitation of disabled persons, Tax incentives
Note
streszcz., summ.
Abstract
Publikacja dotyczy problematyki wpływu procesu stosowania prawa na uprawnienia jednostki na przykładzie przepisów prawa podatkowego przyznających preferencje podatkowe osobom niepełnosprawnym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. (abstrakt oryginalny)

The publication deals with the issue of the impact of the application of the law on individual rights in the example of tax law provisions granting tax preferences to people with disabilities in the area of personal income tax.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 83/389).
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 8, poz. 67, ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, ze zm.).
 5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, ze zm.).
 7. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 45, poz. 271, ze zm.).
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 581, ze zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 273, poz. 2711).
 10. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. z 2005 r., nr 6, poz. 46).
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1522)
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 357).
 13. Wyrok NSA w Poznaniu z dnia 9 czerwca 1994 roku, SA/Po 284/94 (Przegląd Orzecznictwa Podatkowego z 1996 r., nr 3, s. 94).
 14. Wyrok NSA w Katowicach z dnia 25 września 1995 roku, SA/Ka 1739/94 (Lex nr 26970).
 15. Wyrok NSA w Szczecinie z dnia 17 października 1996 roku, SA/Sz 2668/95 (Lex nr 27337).
 16. Wyrok NSA w Łodzi z dnia 27 listopada 1996 roku, SA/Łd 2682/95 (Lex nr 28356).
 17. Wyrok NSA w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 1998 roku, SA/Bk 910/97 (Lex nr 59746).
 18. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 listopada 1998 roku, III SA 1319/97 (Lex nr 40460).
 19. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 1999 roku, III SA 5352/98 (Lex nr 38973).
 20. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 7 września 1999 roku, III SA 7090/98 (Lex nr 40460).
 21. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 10 marca 2008 roku, I SA/Ke 5/08 (Lex nr 452978).
 22. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2008 roku, I SSA/Gd 996/07 (Lex nr 491199).
 23. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 września 2008 roku, I SA/Gl 302/08 (Lex nr 490174).
 24. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 10 lutego 2009 roku, I SA/Gd 855/08 (Lex nr 483148).
 25. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 kwietnia 2009 roku, I SA/Gl 1009/08 (Lex nr 549219).
 26. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 czerwca 2009 roku, I SA/Gl 982/08 (Lex nr 563356).
 27. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2010 roku, I SA/Rz 900/09 (Lex nr 559555).
 28. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 2 marca 2010 roku, I SA/Wr 10/10 (Lex nr 576109).
 29. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 marca 2010 roku, I SA/Go 55/10 (Lex nr 606425).
 30. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2010 roku, I SA/Gl 621/10 (Lex nr 748282).
 31. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2010 roku, I SA/Gl 622/10 (Lex nr 748284).
 32. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2010 roku, I SA/Gd 705/10 (Lex nr 748012).
 33. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 20 stycznia 2011 roku, I SA/Ke 712/10 (Lex nr 749057).
 34. Wyrok NSA z dnia 17 marca 2011 roku, II FSK 1927/09 (Lex nr 750886).
 35. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku, I SA/Gl 913/10 (Lex nr 1120003).
 36. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 2 marca 2012 roku, I SA/Łd 1419/11 (Lex nr 1121010).
 37. Wyrok WSA w Opolu z dnia 30 maja 2012 roku, I SA/Op 125/12 (Monitor Podatkowy z 2012 r., nr 8, s. 35-37).
 38. Wyrok WSA w Lublinie z dnia 23 stycznia 2013 roku, I SA/ Lu 767/12 (Lex nr 1348580).
 39. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 marca 2013 roku, I SA/Gd 141/12 (Lex nr 1300947).
 40. Wyrok NSA z dnia 28 listopada 2013 roku, II FSK 2853/11 (Lex nr 1391790).
 41. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2014 roku, I SA/Sz 1462/13 (Lex nr 1479052).
 42. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2014 roku, ISA/Sz 1198/13 (Lex nr 1481126).
 43. Bartosiewicz A., Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Lex Omega, dostęp na dzień: 21.09.2016 r.).
 44. Brzeziński B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002.
 45. Nykiel W., Mariański A. (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Gdańsk 2015
 46. Słojewski M., Operacja czy zabieg - dylemat semantyczny, "Przegląd Urologiczny" z 2010 r., nr 4.
 47. Wilmowska-Pietruszyńska A., Orzecznictwo lekarskie w systemie zabezpieczenia społecznego następstw choroby, https://www.pfron.org.pl/download/5/77/ 02AnnaWilmowska-Pietruszynska.pdf (dostęp na dzień 19.09.2016 r.).
 48. Słownik języka polskiego, tom II, red. M. Szymczyk, Warszawa 1988.
 49. Słownik języka polskiego, tom III, red. M. Szymczyk, Warszawa 1988.
 50. Constitution of the World Health Organization (www.who.int/governance/eb/who_ constitution_en.pdf, (dostęp 20.09.2016 r.).
 51. www.mz.gov.pl/leczenie/rehabilitacja-lecznicza (dostęp 20.09.2016 r.).
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/2019
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu