BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrzaszcz Wioletta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Zrównoważenie ekonomiczne gospodarstw różniących się typem rolniczym
Farms` Economic Sustainability Differ in Type of Farming
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 164-170, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Indywidualne gospodarstwa rolne, Badania ankietowe, Wyniki badań
Individual arable farms, Questionnaire survey, Research results
Note
JEL Classification: Q12, Q56 , Q01
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw w zależności od ich typu rolniczego w okresie członkostwa w UE. W badaniu posłużono się danymi ankietowymi GUS za lata 2005 i 2016. Wyniki badań wskazały na postęp w zakresie zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw, chociaż typ rolniczy różnicował zakres i wielkość zachodzących zmian.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present farms` economic sustainability which differ in the type of farming, during the period of the EU accession. There were used 2005 and 2016 GUS data. Test results indicated progress in farms` economic sustainability, although type of farming determines its scope and size changes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bocian Monika, Izabela Cholewa, Rafał Tarasiuk. 2017. Współczynniki Standardowej Produkcji "2013" dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych (Standard Production Indicators "2013" for the purposes of the Community Typology of Agricultural Holdings). Warszawa: IERiGŻ-PIB, FADN.
  2. Floriańczyk Zbigniew, Dariusz Osuch, Renata Płonka. 2017. Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część II. Analiza Wyników Standardowych (Standard Results 2015 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN. Part II. Analysis of Standard Results). Warszawa: IERiGŻ-PIB, FADN.
  3. Goraj Lech, Monika Bocian, Izabela Cholewa, Grażyna Nachtman, Rafał Tarasiuk. 2012. Współczynniki Standardowej Produkcji "2007" dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych (Standard Production Indicators "2007" for the purposes of the Community Typology of Agricultural Holdings). Warszawa: IERiGŻ-PIB, FADN.
  4. MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 2018. Wsparcie rolnictwa (Subsiedies for agriculture), http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa, access: 28.05.2018.
  5. Toczyński Tadeusz, Wioletta Wrzaszcz, Józef Zegar. 2013. Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010 (Sustainability of Polish agriculture. General Agricultural Census 2010). Warszawa: GUS.
  6. Wrzaszcz Wioletta. 2017. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze (Farms' production and economic results difference in the environmental pressure). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2 (351): 3-31.
  7. Wrzaszcz Wioletta. 2018. Changes in farms` economic sustainability - the picture of Polish farms in the last decade. European Journal of Sustainable Development (in print).
  8. Wrzaszcz Wioletta, Józef Zegar. 2015. Zrównoważenie ekonomiczne gospodarstw rolnych na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (Economic Sustainability of Agricultural Holdings on the Basis of the Data of the Agricultural Census 2010). Wiadomości Statystyczne 6: 41-53.
  9. Zegar Józef, Wrzaszcz Wioletta. 2017. The Holism Principle in Agriculture Sustainable Development. Economic and Environmental Studies 17 (44): 1051-1069.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1512
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu