BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurewicz Marcin (Politechnika Białostocka)
Title
Nanotechnologia jako nowy obszar regulacyjny : aspekty prawa międzynarodowego
Nanotechnology as a New Regulatory Area : Aspects of International Law
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (43), 2018, nr 116, s. 167-176, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Nanotechnologia, Prawo międzynarodowe, Innowacje
Nanotechnology, International law, Innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Istota nanotechnologii polega na projektowaniu, tworzeniu i użytkowaniu materiałów posiadających co najmniej jeden wymiar struktury w zakresie od 1 do 100 nanometrów. Innowacyjne zastosowania nanotechnologii mogą dostarczać społeczeństwu korzyści, lecz również wywoływać ryzyko dla zdrowia ludzkiego. Brak umowy międzynarodowej odnoszącej się do uregulowań prawnych w obszarze nanotechnologii, która usprawniłaby handel międzynarodowy, wynika zwłaszcza z niedoboru wiedzy naukowej na temat ryzyka związanego z wykorzystywaniem nanomateriałów oraz z licznych zastosowań nanotechnologii w różnych dziedzinach; utrudnia to objęcie nanomateriałów jednym kompleksowym aktem prawnym. Zapewnieniu bezpiecznego wykorzystywania nowatorskich aplikacji nanotechnologii służy więc w szczególności miękkie prawo międzynarodowe.(abstrakt oryginalny)

The essence of nanotechnology is the design, creation and use of materials with at least one structure dimension in the range of 1 to 100 nanometers. Innovative applications of nanotechnology can provide benefits to society but also create risks for human health. The lack of an international agreement relating to legal regulations in the field of nanotechnology that would improve international trade, is due in particular to the lack of scientific knowledge about the risk associated with the use of nanomaterials and the numerous applications of nanotechnologies in various fields; this makes it difficult to cover nanomaterials with one comprehensive legal act. Ensuring the safe use of innovative applications of nanotechnology is, in particular, served by international soft law.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abbott K.W., Marchant G.E., Sylvester D.J., A Framework Convention for Nanotechnology?, http://cspo.org/legacy/library/090415F5CO_lib_AbbottKW Marchant.pdf (dostęp 7.12.2017).
 2. Brazell L., Nanotechnology law. Best practices, Wolters Kluwer Law & Business, Alphen aan den Rijn 2012.
 3. Deklaracja Parmeńska dotycząca Środowiska i Zdrowia WHO, http://www.euro. who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climatechange/publications/2010/protecting-health-in-an-environment-challengedby-climate-change-european-regional-framework-for-action/parmadeclaration-on-environment-and-health (dostęp 7.12.2007).
 4. EFSA, Nanotechnology, https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/ nanotechnology (dostęp 7.12.2017).
 5. Falkner R., Jaspers N., Regulating Nanotechnologies: Risk, Uncertainty and the Global Governance Gap, http://eprints.lse.ac.uk/41579/1/Regulating nanotechnologies (lsero).pdf (dostęp 7.12.2017).
 6. Falkner R., Breggin L.K., Jaspers N., Pendergrass J., Porter R., International coordination and cooperation: the next agenda in nanomaterials regulation, [w:] G.A. Hodge, D.M. Bowman, A.D. Maynard (red.), International Handbook on Regulating Nanotechnologies, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton 2010.
 7. GATT 1994 (Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu 1994), Dz.U. z 2007, nr 44, poz. 278.
 8. Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Lexis Nexis, Warszawa 2011.
 9. Jurewicz M., Kilka uwag na temat aktualnego stanu uregulowań prawnych UE w obszarze nanotechnologii, "Prawo Europejskie w Praktyce" nr 5, 2016.
 10. Jurewicz M., Kontrowersje wokół definicji nanomateriału w ujęciu prawa Unii Europejskiej, "Chemik" nr 68 (12), 2014.
 11. Karlaganis G., Liechti R., The Regulatory Framework for Nanomaterials at a Global Level: SAICM and WTO Insights, "RECIEL" nr 22 (2), 2013.
 12. Kelsall R.W., Hamley I.W., Geoghegan M., Nanotechnologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 13. Komunikat Komisji Europejskiej, Aspekty regulacyjne nanomateriałów, COM(2008) 366 z 17.06.2008.
 14. Marchant G.E., Abbott K.W., International Harmonization of Nanotechnology Governance through "Soft Law" Approaches, "Nanotechnology Law & Business" nr 9 (4), 2013.
 15. Marchant G.E., Abbott K.W., Sylvester D.J., Gulley L.M., Transnational New Governance and the International Coordination of Nanotechnology Oversight, [w:] D. A. Dana (red.), The Nanotechnology Challenge, Cambridge University Press, New York 2012.
 16. Ministerstwo Sprawiedliwości, Miękkie prawo międzynarodowe, https://www.ms. gov.pl/pl/prawa-czlowieka/miekkie-prawo-miedzynarodowe (dostęp 7.12.2017).
 17. Nanotechnology Industries Association, Activities & Projects, http://www.nanotechia. org/activities/oecd-working-party-bio-nano-and-converging-technologies-bcnt (dostęp 7.12.2017).
 18. Ngarize S., Makuch K.E., Pereira R., The Case for Regulating Nanotechnologies: International, European and National Perspectives, "RECIEL" nr 22 (2), 2013.
 19. Rezolucja II/4 E Nanotechnologie i wytworzone nanomateriały ICCM, http://www.saicm.org/Resources/Publications/tabid/5507/language/enUS/Default.aspx (dostęp 7.12.2017).
 20. Rezolucja III/2/ E Nanotechnologie i wytworzone nanomateriały, http://www.saicm. org/Resources/Publications/tabid/5507/language/en-US/Default.aspx (dostęp 7.12.2017).
 21. Rolland S.E., Schools S., Transboundary Regulation in the Case of Nanotechnologies: A Theoretical Framing, Nanotechnology Law & Business nr 9 (4), 2013.
 22. Wawrzyński R., Karsznia W., Zastosowania nanotechnologii, [w:] A. Mazurkiewicz (red.), Nanonauki i nanotechnologie. Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, Radom 2007
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/2020
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu