BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Standar Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Realizacja wydatków inwestycyjnych a kondycja finansowa JST. Przykład gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
Implementation of Investment Expenditures versus Financial Condition of Local Governments an Example of Rural Communes in the Wielkopolska Province
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 248-261, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Gmina, Obszary wiejskie, Kondycja finansowa, Analiza wariancji
Local government units, District, Rural areas, Financial condition, Variance analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstract
Celem badania było sprawdzenie zależności pomiędzy kondycją finansową a realizacją wydatków inwestycyjnych na przykładzie gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. W pierwszej części przedstawiono kształtowanie się badanego wskaźnika wydatków inwestycyjnych na mieszkańca uwzględniając miary statystyki opisowej. Następnie pogrupowano gminy według badanej miary i porównano z syntetycznym miernikiem kondycji finansowej. Kolejno zbadano zależność pomiędzy tymi miarami, a wynik świadczący o jej wystąpieniu stał się podstawą dalszej analizy. Ustalono, że to gminy o najkorzystniejszej sytuacji finansowej zrealizowały największe inwestycje, których wynik był statystycznie istotnie wyższy niż pozostałych grup JST. W ostatniej części udowodniono, że wspomniana zależność występuje również pomiędzy analizowanym wskaźnikiem wydatków inwestycyjnych a zmiennymi finansowymi świadczącymi o kondycji finansowej gmin. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to examine the relationship between financial condition and the implementation of investment expenditures on the example of rural communes of the Wielkopolska province. The first part presents the development of the investment expenditure per capita by means of the descriptive statistics. Subsequently, the communes was grouped according to the surveyed measure and compared with the synthetic financial condition measure. The correlation between these measures was examined successively and the result of its occurrence became the basis for deepening the analysis. It was found that the communes with the most favorable financial situation achieved the largest investments, the result of which was statistically significantly higher than the other groups of local government units. In the last part it was proved that the mentioned dependency also occurs between the analyzed investment expenditure index and the financial variables giving the financial condition of communes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniasz A., Gołaś Z, Łuczak A., Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej gmin w Polsce w 2010 roku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 70 (126). SKwP. Warszawa, 2013.
 2. Filipiak B., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
 3. Górniak R, Sierak J., Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011.
 4. https://encyklopedia.pwn.pl, dostęp 21.10.2017.
 5. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. [Dz.U. 1997 nr 78 poz 483]
 6. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, 1990.
 7. Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa, 2008.
 8. Satoła Ł., Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej. Journal of Agribusiness and Rural Development. Nr 1(35), 2015.
 9. Standar A., Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS, Wieś i rolnictwo, Kwartalnik Nr 2 (175) 2017.
 10. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Statsoft. Kraków, 2007.
 11. Strahl D., Metody porządkowania liniowego w ocenie rozwoju regionalnego. W: Strahl D. (red.) Metody oceny rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław, 2006.
 12. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95].
 13. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012-2014, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2014, http.//www.mf.gov.pl, dostęp 21.07.2017.
 14. Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań, 2005.
 15. Wysocki F., Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań, 2010.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu