BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bolszakow Sergiej (Pushkin Leningrad State University Saint Petersburg, Russia)
Title
Gibridnyje wojny i gosudarstwiennyje stratiegii : konceptualizacyja poniatij i podchodow
Wojna hybrydowa a strategia państwa: konceptualizacja pojęć i podejścia
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2018, nr 1, s. 39-47, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Wojna hybrydowa, Bezpieczeństwo narodowe, Stosunki międzynarodowe
Hybrid war, National security, International relations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest analizie podejść do definicji pojęcia "wojny hybrydowej", problemów poszerzania się obszarów prowadzenia wojen hybrydowych. Autor konkluduje, że aktywność państw przy konstruowaniu narodowych strategii bezpieczeństwa bazuje na konieczności dywersyfikacji instrumentów i metod ochrony interesu państwowego, dochodzenia interesów w polityce zewnętrznej. Technologie sieciowe i informacyjne wykorzystywane w warunkach toczącej się wojny hybrydowej mogą stanowić zagrożenie dla przedmiotu i podmiotu oddziaływania politycznego. Zagadnienie wojen hybrydowych wymaga głębszej refleksji metodologicznej i teoretycznej, uzasadnienia, konceptualizacji podejść i metod realizacji narodowych strategii bezpieczeństwa, uzmysłowienia zewnętrznych oraz wewnętrznych czynników ryzyka politycznego w trakcie realizacji instrumentów hybrydowych podczas prowadzenia operacji strategicznych.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the analysis of different approaches to the definition of "a hybrid war", the problems of expanding the area where the hybrid wars are conducted. The author concludes that the activity of the states in the construction of national security strategies is based on the necessity of diversification of the instruments and the methods of protecting the state interests, as well as pursuing interests in external policy. Network and information technologies used in the conditions of ongoing hybrid war may pose a threat to the object and the subject of political influence. The problem of hybrid wars requires a deeper methodological and theoretical reflection, justification, conceptualization of the approaches and methods of implementing national security strategies, it also requires the awareness of the external and internal political risk factors during the implementation of hybrid instruments during strategic operations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Бартош Александр Александрович. Гибридные войны будущего: прогнозирование и планирование. URL: http://nvo.ng.ru/concepts/2014-12-19/1_war.html. [Bartosh Aleksandr Aleksandrovich. 2014. Gibrydnye voĭny budushchego: prognozirovanie i planirovanie W http://nvo.ng.ru/concepts/2014-12-19/1_war.html].
 2. Бобров А. 2013. Информационная война: от листовки до Твиттера // Зарубежное военное обозрение. № 1. С. 20-27. [Bobrov A. 2013. "Informatsionnaia voĭna: ot listsovki do Tvittera". Zarubezhnoe voennoe obozrenie (1): 20-27].
 3. Ван Кревельд Мартин. 2006. Трансформация войны. - М.: Издательство: Альпина Бизнес Букс. [Van Krevel'ts Martin. 2006. Transformatsiia voĭny. Al'pina Biznes Buks].
 4. Волкогонов Антонович Дмитрий. 2000. Психологическая война. - М.: Воениздат, 1983. - 288 с.; Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М.: Алгоритм. [Volkogonov Antonovich Dmitriĭ. 1983. "Psikhologicheskaia voĭna". Voenizdat].
 5. Герасимов Николай Николаевич. 2016. Современная эпоха войн гибридного типа// Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. № S10.С. 120-125. [Gerasimov Nikolaĭ Nikolaevich. 2016. "Sovremennaia epokha voĭn gibridnogo tipa". Aktual'nye problemy gumanitarnykh i sotsiual'o-ekonomicheskikh nauk (No S 10): 120-125].
 6. Гибридная война // Wikipedia.com [2014-2016]. Дата обновления: 01.05.2017. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=70992351. [Gibridnaia voĭna [2014-2016 V http://ru.wiki pedia.org/?oldid=70992351].
 7. Кревельд М. 2015. Трансформация войны. М.: ИРИСЭН, Социум, 2015. С. 286-294. [Krevel'd Martin. 2015. Transformatsiia voĭny. IRISEN].
 8. Мокшанов Михаил Геннадьевич. 2015. Актуальные вопросы противостояния гибридным войнам в условиях современной действительности // Наука. Мысль. № 3. С. 60-63. [Mokshanov Mikhail Gennadevich. 2015. "Aktyal'nye voprosy protivostoyaniia gibrydnym voĭnam v usloviiakh covremennoĭ deistvitel'nosti". Nauka. Mysl' (No 3) 60-63].
 9. Невская Татьяна Александровна. Информационная составляющая гибридных войн // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2015. № 4. С. 281-284. [Nevskaia Tat'iana Aleksandrovna. 2015. "Informatsionnaia sostavliaiuushchaia gibridnykh voĭn". Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriia 18: Sotsiologiia i politologiia (No 4): 281-284].
 10. Панкратов В.Н. Психотехнология управления людьми. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. [Pankratov V. N. 2001. Psikhotekhnologiia upravleniia liud'mi. Izd-vo Instituta Psikhoterapii].
 11. Першин Юрий Юрьевич. 2016. Записки о гибридной войне // Вопросы безопасности. № 4. С. 63-85. [Pershin Yuriĭ Yurievich. 2016. "Zapiski o gibridnoĭ voĭne". Voprosy bezopasnoti (No 4): 63-85].
 12. Собольников Валерий Васильевич. Место и роль психологического воздействия в стратегии ведения «гибридных войн» НАТО // Гуманитарные проблемы военного дела. 2015. № 3 (4). С. 25-31. [Sobol'nikov Valeriiĭ Vassilevich. 2015. "Mesto i rol' psikhologicheskogo vozdeĭstviia v strategii vedeniia gibridnykh voĭn NATO. Gumanitarnye problemy voennogo dela [No 3(4)]: 25-31].
 13. Узун Олег Л., Узун С.Л. Правовое регулирование информационной безопасности как элемента национальной безопасности в условиях современных гибридных войн// Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации. 2015. № 1 (26). С. 27-31. [Uzun Oleg, Uzun S. L. 2015. "Pravovoe regulirovane informatsionoĭ bezopasnosti kak elementa natsional'noĭ bezopasnosti w usloviiakh covremennykh gibridnykh voĭn". Pravo. Bezopasnost'. Chrezrychaynye situatsii [No 1(26)]: 27-31].
 14. Филимонов Георгий, Данюк Никита. 2017 «Гибридная война»: интерпретации и реальность// Свободная мысль. № 3 (1663). С. 17-24. [Filimonov Georgiĭ, Daniuk Nikita. 2017. "Gibridnaia voĭna: interpretatsii i real'nost'." Svobodnaia mysl' [No3(1633)]: 17-24].
 15. Хоффман Фрэнк. Гибридные угрозы // http://www.geopolitica.ru. [Khoffman Frank. Gibridnye ugrozy V http://www.geopolitica.ru].
 16. Шакирова Елена Ю., Герасимов Николаевич Николай. 2016. Социальные риски и война: контуры пересечения дефиниций // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук: Сборник материалов X Международной научно- практической конференции / под ред. А.В. Немчининова. М.: Изд-во «Перо»; Вольск: Тип. ВВИМО, 2016. - Ч. 2. Актуальные проблемы социально- политических наук. [Shakirova Elena, Gerasimov Nikolaevitch Nikolay. 2016. Sotsial'nye riski i voĭna: kontury peresecheniya definitsii W Aktual'nye problemy gumanitarnykh i sotsial'noekonomicheskich nauk: Sbornik materialov X Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoĭ konferentsii. Izd-bo: Pero. Bol'sk: Tip. VVIMO].
 17. Эпштейн А.Д. 2008. Антитеррористический террор. «Точечные ликвидации» Израилем палестинских лидеров: политические, правовые и моральные аспекты. - М.: ИБВ. [Epshteĭn Alek. 2009. Aniterroristicheskiĭ terror. Tochechnye likvidatsii. Izrailem palestinskikh liderov: politischeskie, pravovye i moral'nye aspekty. I'v].
 18. Freyer Nathan. 2009. The Defense Identity Crisis: It's a Hybrid World. W http://strategicstudiesinstitute.army.mil/ pubs/parameters/articles/09autumn/freier.pdf/.
 19. Hoffman Frank. 2007. "Conflict in the 21-st century. The rise of hybrid wars. Arlington": Potomac Institute for policy studies.
 20. Johnson E. David. 2011. "Hard Fighting: Israel in Lebanon and Gaza". RAND Corporation.
 21. Mattis N. James, Hoffman Frank. 2005. "Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars". US Naval Institute Proceedings Magazine (Vol. 132/11/1,233: 18-19 W http://milnew stbay.pbworks.com/f/MattisFourBlockWarUSNINov2005.pdf.
 22. The National Security Strategy. 2015 // Архив стратегий национальной безопасности - http:// nssarchive.us/national-security-strategy-2015/. [The National Security Strategy. 2015. Arkhiv strategiy natsional'noy bezopasnosti W http:// nssarchive.us/nationalsecurity- strategy-2015/].
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu