BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Felis Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ocena funkcjonowania podatków od dochodów osób fizycznych oraz osób prawnych w Polsce
Personal and Corporate Income Taxes in Poland
Source
Studia BAS, 2018, nr 2 (54), s. 11-38, bibliogr. 35 poz.
Issue title
Wybrane zagadnienia reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych w Polsce
Keyword
Podatek dochodowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych
Income tax, Individual income tax, Corporate income tax
Note
summ.
Abstract
Artykuł jest poświęcony funkcjonowaniu podatku od dochodów osób fizycznych i osób prawnych w Polsce. Autor dokonał w nim oceny obu tytułów podatkowych z punktu widzenia wypełniania przez nie przypisanych im funkcji fiskalnych i pozafiskalnych. W podsumowaniu swojej analizy wskazał, że pożądane byłoby odrębne uregulowanie opodatkowania dochodów z pracy i z kapitału. Konieczny jest również, Jego zdaniem, odpowiedni i wyważony dobór instrumentów personalizacji podatkowej w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych.(fragment tekstu)

The article looks at the selected issues related to personal income tax and corporate income tax in Poland. The author discusses the legal framework of taxes and presents empirical data analysis. First, he examines whether there is a correlation between the legislative changes to income taxes and the state budget revenues. Next, he discusses regulations of income taxes which are of particular importance for the entrepreneurial activities. Finally, the efficiency of the personal income tax redistribution is asserted.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolkowiak I., System podatkowy a polityka społeczno-gospodarcza w latach 1989-1993, Instytut Finansów, Warszawa 1994.
 2. Budlewska R., Ulga na dzieci jako instrument realizacji polityki prorodzinnej w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H (Oeconomia)" 2016, Vol. 50, No 1, https://doi.org/10.17951/h.2016.50.1.725.
 3. Dziemianowicz R., Polityka podatkowa w państwach UE: współczesne trendy i wyzwania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2010, nr 141 (Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja).
 4. Felis P., Funkcjonowanie ulg inwestycyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 1994-1999 - próba oceny, seria "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 25, Warszawa 2002.
 5. Felis P., Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2015.
 6. Felis P., Wybrane rozwiązania opodatkowania małych przedsiębiorstw - ocena i proponowane kierunki zmian, "Studia BAS" 2014, nr 1(37), (Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, red. G. Gołębiowski).
 7. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006.
 8. Grycuk A., Podatek CIT jako narzędzie polityki gospodarczej, "INFOS. Zagadnienia Społeczno-gospodarcze" 2010, nr 4(74).
 9. Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 10. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2000-2016, www.mf.gov.pl.
 11. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w latach 1992-2016, www.mf.gov.pl.
 12. Jamroży M., Podatkowe zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorców [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 13. Kotlarek N., Ulga z tytułu nabycia nowych technologii - mankamenty konstrukcji i propozycje modyfikacji, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H (Oeconomia)" 2016, Vol. 50, No 1, https://doi.org/10.17951/h.2016.50.1.529.
 14. Kulicki J., Reforma opodatkowania dochodów [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 15. Kuzińska H., Prospołeczne propozycje polskiego systemu podatkowego. Wybrane zagadnienia, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H (Oeconomia)" 2016, Vol. 50, No 1, https://doi.org/10.17951/h.2016.50.1.681.
 16. Małecka-Ziembińska E., Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 17. Morawski L., Ulga podatkowa z tytułu wychowywania dzieci - efekty i propozycja zmian, "Polityka Społeczna" 2010, nr 1.
 18. Owsiak S., System podatkowy Polski w okresie transformacji - próba oceny, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H (Oeconomia)" 2016, Vol. 50, No 1, https://doi.org/10.17951/h.2016.50.1.15.
 19. Połczyński J., Podatek od dochodów osobistych jako stabilizator dochodów publicznych w Polsce w dobie kryzysu [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 20. Sosnowski M., Opodatkowanie dochodów osób fizycznych na zasadach ogólnych w Polsce w latach 1998-2007 - wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług" 2009, nr 546 (Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Finanse publiczne).
 21. Sosnowski M., Poziom progresywnego opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych w Polsce w latach 2000-2006 [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008.
 22. Sosnowski M., Wpływ zmian w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych na obciążenia fiskalne przedsiębiorstw [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 23. Szymański W., Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian systemowych w podatku PIT - przypadek Polska, "Pieniądze i Więź" 2015, nr 4(69).
 24. Ślesicka A., Stosowanie ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych w państwach UE, "Studia BAS" 2008, nr 14, t. 1 (Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, red. M. Korolewska).
 25. Wpływy budżetowe za okres od 1 stycznia 2003 r. 31 grudnia 2016 r., www.mf.gov.pl.
 26. Wyszkowski A., Zjawisko "zimnej progresji" w podatku dochodowym od osób fizycznych [w:] Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, seria "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" nr 141, Poznań 2010.
 27. Zieliński R., Instrumenty personalizacji podatkowej w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H (Oeconomia)" 2016, Vol. 50, No 1, https://doi.org/10.17951/h.2016.50.1.701.
 28. Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, t.j. Dz.U. 2017, poz. 833, ze zm.
 29. Ustawa z 15 listopada 1984 r. z podatku rolnym, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1892.
 30. Ustawa z 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. nr 3, poz. 12, ze zm.
 31. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 2032, ze zm.
 32. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1888, ze zm.
 33. Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, t.j. Dz.U. 2017, poz. 2157.
 34. Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, t.j. Dz.U. 2017, poz. 821.
 35. Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, t.j. Dz.U. 2014, poz. 511, ze zm.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
URI / DOI
https://doi.10.31268/StudiaBAS.2018.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu