BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marusik Jakub (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Title
Konstytucyjne zasady sprawiedliwości, równości i powszechności opodatkowania a system ulg, zwolnień, odliczeń, kwot wolnych i kosztów w podatku dochodowym
System of Tax Relief, Tax Exemption, Tax Deduction, Tax-free Amount and Tax Costs in Income Tax in Light of the Constitutional Principles of Fair Taxation, Equality and Universality of Taxation
Source
Studia BAS, 2018, nr 2 (54), s. 67-91, bibliogr. 63 poz.
Issue title
Wybrane zagadnienia reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych w Polsce
Keyword
Podatek dochodowy, Ulgi podatkowe, Zwolnienia podatkowe, Odliczenia od podatku
Income tax, Tax incentives, Tax exemption, Tax deductible
Note
summ.
Abstract
Artykuł poświęcony został analizie zasad sprawiedliwości, równości i powszechności opodatkowania w odniesieniu do systemu ulg, zwolnień, odliczeń, kwot wolnych od podatku i kosztów uzyskania przychodów. Jakub Marusik wskazuje, że obowiązujący system zasadniczo spełnia wymogi szeroko pojmowanej zasady sprawiedliwości, w szczególności jeśli uwzględni się zmiany wprowadzone w ostatnim czasie (np. postanowienia dotyczące kwoty wolnej od podatku), co nie oznacza jednak, że proces zapewniania zgodności przepisów ze wspomnianą regułą został zakończony.(fragment tekstu)

The article investigates the legal framework for tax privileges within the Polish income tax regulations in light of principle of fair taxation (fiscal justice). The paper begins with an overview of fiscal justice and different categories of privileges (tax relief, tax exemption, etc.). In the next section, the author addresses the question of relation between these privileges and the principle of fair taxation. The final part of the article focuses on assessment of detailed regulation related to fiscal justice. The author argues that the current system of tax privileges in general complies with the requirements of fair taxation, however there is a need to introduce some changes.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borszowski P., Pojęcie i elementy zobowiązania podatkowego [w:] Prawo finansowe, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 2. Bouvier M., Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2000.
 3. Dauter B., Komentarz do art. 67(a) ustawy - Ordynacja podatkowa [w:] S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.
 4. Durczyńska M., Zakres ulg w polskim systemie podatkowym [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 5. Działocha K., Uwagi do art. 84 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 6. Dzwonkowski H., Elementy konstrukcyjne podatku w świetle art. 217 Konstytucji, "Glosa" 1999, nr 6.
 7. Dzwonkowski H., Gliniecka J., Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 8. Famulska T., Sprawiedliwość podatkowa, "Przegląd Podatkowy" 1996, nr 5.
 9. Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 10. Głuchowski J., Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne [w:] System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, stanowisko Rady Społeczno-Gospodarczej, raport nr 36, Warszawa 1999.
 11. Gomułowicz A., Koszty uzyskania przychodów. Zasady ogólne, "Przegląd Podatkowy" 2006, nr 5.
 12. Gomułowicz A., Lobbistyczny aspekt tworzenia prawa podatkowego [w:] Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, red. A. Kostecki, Zakamycze, Kraków 2000.
 13. Gomułowicz A., Ochrona wolności i praw ekonomicznych a granice opodatkowania - zasady i kontrowersje, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005, t. LXVII, nr 3.
 14. Gomułowicz A., Podatki a etyka, Lex Wolters Kluwer Bussines, 2013, el.
 15. Gomułowicz A., Zagadnienia etyki w opodatkowaniu [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora E. Teglera, Wydawnictwo Kameleon, Poznań 1997.
 16. Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Aspekt materialny, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 17. Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości w polskim systemie podatkowym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1989, t. LI, nr 3.
 18. Hałajasz T., Przestrzeganie zasad podatkowych w konstrukcji podatków dochodowych [w:] Finanse publiczne w warunkach przekształceń w gospodarce, red. J. Sokołowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1996.
 19. Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011.
 20. Kulicki J., Obecny i pożądany zakres i treść konstytucyjnej regulacji zasady władztwa podatkowego państwa w Konstytucji RP z 1997 r. [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 21. Kulicki J., Przejrzystość i spójność polskiego ustawodawstwa podatkowego w ocenie respondentów badania ankietowego Biura Analiz Sejmowych, seria "Analizy BAS" nr 2(144), 2017, http://www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php.
 22. Leszczyńska A., Ulgi i zwolnienia podatkowe w świetle zasady sprawiedliwości podatkowej, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2006, nr 2.
 23. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, LexisNexis, Warszawa 2011.
 24. Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 25. Nykiel W., Cele i funkcje ulg i zwolnień podatkowych [w:] Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe. Pro publico bono. Księga jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, TNOiK, Toruń 2002.
 26. Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 27. Oniszczuk J., Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001.
 28. Partyka A., Ekonomiczne i społeczne aspekty opodatkowania [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, red. A. Nowak-Far, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 29. Perelman Ch., O sprawiedliwości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.
 30. Presnarowicz S., Zwolnienia i ulgi uznaniowe - przesłanki rozstrzygnięć, "Przegląd Podatkowy" 1998, nr 7.
 31. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 32. Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935, wydanie wznowione Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 33. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 34. Szczepańska I., Opodatkowanie osób fizycznych w świetle zasady sprawiedliwości podatkowej, "Ius Novum" 2015, nr 1.
 35. Szołno-Koguc J., Dylematy sprawiedliwości podatkowej - równość i powszechność opodatkowania a przywileje podatkowe, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Podatkowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 294.
 36. Szumlakowski R., Zasada sprawiedliwości podatkowej, seria "Acta Erasmiana" t. V, Varia, red. M. Sadowski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.
 37. Tegler E., Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne sprawiedliwości podatkowej [w:] Księga jubileuszowa prof. dr Leona Kurowskiego. Podstawowe zagadnienia prawa finansowego i polityki finansowej w Polsce w latach 1989-1997, red. E. Chojna-Duch, W. Gronowski, Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1998.
 38. Ziembiński J., O pojmowaniu sprawiedliwości, Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.
 39. Wyrok TK z 14 grudnia 1993 r., sygn. akt K 8/93, OTK 1993, cz. 2, poz. 43.
 40. Wyrok TK z 24 maja 1994 r., sygn. akt K 1/94, OTK 1994, nr 1.
 41. Wyrok TK z 28 listopada 1995 r., sygn. akt K 17/95, OTK 1995, nr 3.
 42. Wyrok TK z 29 maja 1996 r., sygn. akt K 22/95, OTK 1996, nr 3, poz. 21.
 43. Wyrok TK z 25 listopada 1997 r., sygn. akt K 26/97, OTK 1997, nr 5-6, poz. 64.
 44. Wyrok TK z 20 października 1998 r., sygn. akt K 7/98, OTK 1998, nr 6.
 45. Wyrok TK z 7 czerwca 1999 r., sygn. akt K 18/98, OTK 1999, nr 5, poz. 95.
 46. Wyrok TK z 9 listopada 1999 r., sygn. akt K 28/98, OTK 1999, nr 7, poz. 162.
 47. Wyrok z 25 kwietnia 2001 r., sygn. akt K 13/01, OTK ZU 2001, nr 4, poz. 81.
 48. Wyrok TK z 27 lutego 2002 r., sygn. akt K 47/01, OTK-A ZU 2002, nr 1, poz. 6
 49. Wyrok TK z 20 listopada 2002 r., sygn. akt K 41/02, OTK-A ZU 2002, nr 6, poz. 83.
 50. Wyrok TK z 17 listopada 2009 r., sygn. akt SK 64/08, OTK-A ZU 2009, nr 10, poz. 148.
 51. Wyrok TK z 12 kwietnia 2011 r., sygn. akt SK 62/08, OTK-A ZU 2011, nr 3, poz. 22.
 52. Wyrok TK z 25 kwietnia 2001 r., sygn. akt K 13/01, OTK ZU 2001, nr 4, poz. 81.
 53. Wyrok TK z 21 czerwca 2011 r., sygn. akt P 26/10, OTK-A ZU 2011, nr 5, poz. 43.
 54. Wyrok TK z 8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12, OTK-A ZU 2013, nr 7, poz. 97.
 55. Wyrok TK z 18 listopada 2014 r., sygn. akt K 23/12, OTK-A ZU 2014, nr 10, poz. 113.
 56. Wyrok TK z 28 października 2015 r. sygn. akt K 21/14, http://trybunal.gov.pl/s/k-2114/.
 57. Postanowienie TK z 14 lipca 2004 r., sygn. akt Ts 21/04, OTK-B ZU 2005, nr 1, poz. 19.
 58. Postanowienie TK z 22 lipca 2014 r., sygn. akt Ts 230/13, http://trybunal.gov.pl/t/s-23013/.
 59. Wyrok NSA z 29 lipca 2005 r., sygn. akt I FSK 77/05, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 60. Wyrok NSA z 27 października 2011 r., sygn. akt II FSK 753/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 61. Wyrok NSA z 16 września 2015 r., sygn. akt I GSK 100/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 62. Wyrok NSA z 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt I FSK 1963/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 63. Wyrok NSA z 4 października 2016 r., sygn. akt I FSK 878/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
URI / DOI
https://doi.10.31268/StudiaBAS.2018.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu