BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulicki Jacek (Biuro Analiz Sejmowych)
Title
Władztwo podatkowe państwa i samorządu terytorialnego w zakresie podatków dochodowych - model scentralizowany czy zdecentralizowany?
State Tax Authority and Income Tax Collection. A Centralized or Decentralized Model?
Source
Studia BAS, 2018, nr 2 (54), s. 93-112, bibliogr. 45 poz.
Issue title
Wybrane zagadnienia reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych w Polsce
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Samorząd terytorialny, Prawo podatkowe
Individual income tax, Corporate income tax, Local government, Tax regulations
Note
summ.
Abstract
Autor podjął próbę analizy obecnego i możliwego podziału kompetencji w zakresie władztwa podatkowego między aparat centralny a jednostki samorządu terytorialnego. Wskazał, że zarówno w procesie stanowienia podatków, jak i ich wymiaru oraz poboru jednostki samorządu terytorialnego nie mają żadnych kompetencji. Konieczne w tym obszarze są zmiany, dla których punktem wyjścia powinno być określenie na nowo kształtu dochodów własnych gmin, powiatów i województw samorządowych.(fragment tekstu)

The paper overviews the division of competences between the central government and local government units regarding tax authority in the field of income taxation of natural and legal persons. The author looks at the following issues: income taxes as a source of own revenue of local government units, division of tasks and competences in the field of establishing rules regarding income tax, entitlement of local government units to their rates and collection. In the last section of the paper he presents conclusions and recommendations on the division of tasks and competences between the central government and local government units regarding the income tax collection.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz P., Kulicki J., Projekty ustaw podatkowych w ocenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu [w:] Wybrane zagadnienia stanowienia i stosowania polskiego prawa podatkowego, red. J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017.
 2. Bień-Kacała A., Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Dom Organizatora, Toruń 2005.
 3. Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Dom Organizatora, Toruń 1995.
 4. Dębowska-Romanowska T., Istota i treść władztwa finansowego - samowola finansowa (samowola podatkowa) - zagadnienia pojęciowe [w:] Konstytucja, ustrój i system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999.
 5. Hyski M., Problemy samoopodatkowania się mieszkańców gminy, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2009, nr 4.
 6. Karwowska-Sokołowska A., Niemczewski A., Ustawy podatkowe w ocenie Biura Analiz i Dokumentacji oraz Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu [w:] Wybrane zagadnienia stanowienia i stosowania polskiego prawa podatkowego, red. J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017.
 7. Kornberger-Sokołowska E., Rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu i poborze podatków stanowiących ich dochody [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 8. Kosikowski C., Ustawa podatkowa, Lexis Nexis, Warszawa 2006.
 9. Kosikowki C., Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe, KiK, Warszawa 1995.
 10. Kulicki J., Obecny i pożądany zakres i treść konstytucyjnej regulacji zasady władztwa podatkowego państwa w Konstytucji RP z 1997 r. [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 11. Kulicki J., Reforma źródeł przychodów jako warunek konieczny przebudowy obecnego modelu opodatkowania dochodów, "Zeszyty Prawnicze BAS" 2017, nr 3(55).
 12. Kulicki J., Zakres władztwa podatkowego w obecnym systemie prawnym w Polsce, seria "Analizy BAS" nr 16 (41), 2010, http://www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php.
 13. Mastalski R., Prawo podatkowe I - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 1998.
 14. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r., t.j. Dz.U. 1976, nr 7, poz. 36, ze zm.
 15. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
 16. Ustawa z 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych, Dz.U. nr 19, poz. 129, ze zm.
 17. Ustawa z 1 lipca 1958 r. o dochodach rad narodowych, Dz.U. nr 44, poz. 214, ze zm.
 18. Ustawa z 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe, Dz.U. nr 29, poz. 244, ze zm.
 19. Ustawa z 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, Dz.U. 1988, nr 26, poz. 183, ze zm.
 20. Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1892.
 21. Ustawa z 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe, Dz.U. nr 56, poz. 283, ze zm.
 22. Ustawa z 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 16, poz. 94, ze zm.
 23. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. 2018, poz. 994, ze zm.
 24. Ustawa z 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w latach 1991-1993 oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, Dz.U. nr 89, poz. 518, ze zm.
 25. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1785, ze zm.
 26. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. 2018, poz. 200, ze zm.
 27. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. 2018, poz. 1036, ze zm.
 28. Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U. nr 84, poz. 426, ze zm.
 29. Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin, Dz.U 1998, nr 30, poz. 164, ze zm.
 30. Ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, t.j. Dz.U. 2012, poz. 392, ze zm.
 31. Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, t.j. Dz.U. 2018, poz. 762, ze zm.
 32. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz.U. 2018, poz. 995, ze zm.
 33. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. 2018, poz. 913, ze zm.
 34. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, Dz.U. nr 150, poz. 983, ze zm.
 35. Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, t.j. Dz.U. 2017, poz. 2157, ze zm.
 36. Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, t.j. Dz.U. 2016, poz. 400, ze zm.
 37. Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1821.
 38. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1453, ze zm.
 39. Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, t.j. Dz.U. 2018, poz. 381.
 40. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. 2017, poz. 2077, ze zm.
 41. Ustawa z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, t.j. Dz.U. 2018, poz. 387.
 42. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, t.j. MP 2012, nr 32, ze zm.
 43. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnego zakresu działania Ministra Finansów, Dz.U. poz. 92.
 44. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., Rada Ministrów, Warszawa 2017.
 45. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, Warszawa 2017 .
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
URI / DOI
https://doi.10.31268/StudiaBAS.2018.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu