BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Damaz Marta (Uniwersytet Łódzki, doktorantka), Gorąca-Paczuska Jolanta
Title
Opodatkowanie dochodów małżonków i rodziny, w tym wynikających z zarządzania (dysponowania) majątkiem rodzinnym - obecny i postulowany model
Income Taxation and the Family. The Law as It Stands and as It Should Stand
Source
Studia BAS, 2018, nr 2 (54), s. 155-177, bibliogr. 39 poz.
Issue title
Wybrane zagadnienia reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych w Polsce
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Opodatkowanie dochodów rodziny, Podatek od spadków i darowizn, Ulgi podatkowe, Zwolnienia podatkowe
Individual income tax, Taxation of family income, Inheritance and donation tax, Tax incentives, Tax exemption
Note
summ.
Abstract
Autorzy analizują obowiązujący model opodatkowania dochodów małżonków i rodziny, starając się jednocześnie wskazać możliwe kierunki jego reformy. Proponują, aby punktem wyjścia dla wprowadzanych zmian było stworzenie jednej uniwersalnej definicji rodziny i określenie jej zakresu podmiotowego, tak by była jednakowo rozumiana oraz stosowana na gruncie wszystkich ustaw podatkowych.(fragment tekstu)(abstrakt oryginalny)

The authors look at the taxation of family and its members in Poland. The first section defines the family in the Polish tax law. In the second section, the catalogue of income that can be generated by members of family and instruments for shaping family's situation in tax law is presented. In the next section the authors discuss how the Polish tax law is applied in practice. The article concludes with proposals relating to revision of the income taxation system. The authors argue that it is essential to introduce the definition of family that will be common to all taxes, modify the system of tax exemptions and tax reliefs, and change tax rates.
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz, Wolters Kluwer, LEX, https://sip.lex.pl/#/commentary/587244473/457015/bartosiewicz-adam-kubacki-ryszard-pit-komentarz-wyd-v?cm=URELATIONS.
 2. Chiny kończą z polityką jednego dziecka, http://www.newsweek.pl/swiat/polityka-jednego-dziecka-w-chinach-zakonczona-,artykuly,373096,1.html.
 3. Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Temida 2, Białystok 1998.
 4. Głuchowski J., Smoleń, Klasyfikacja podatników na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2006, t. XVI.
 5. Gomułowicz A., Polityka podatkowa w Polsce i przesłanki jej kształtowania, "Monitor Podatkowy" 1996, nr 5.
 6. Grzejdziak A., Prawo do wychowania w rodzinie [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preiser, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 7. Huchla A., Podstawa opodatkowania jako element konstrukcji podatku [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, red. W. Miemiec, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2009.
 8. Jandy-Jendrośka K., Kumulacja podatkowa jako instrument polityki podatkowej państwa, "Przegląd Prawa i Administracji" 1972, nr 1.
 9. Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011.
 10. Kulicki J., Otoczenie fiskalne rodziny w Polsce, seria "Analizy BAS" nr 11, 2011, http://www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php.
 11. Kulicki J., Reforma opodatkowania dochodów [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 12. Morawski M., Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym, ODDK, Gdańsk 2003.
 13. Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 14. Poziom podatku dochodowego w Polsce średni na tle innych krajów UE, choć kwota wolna od podatku nadal najniższa, raport PwC, 2016, https://www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-04-26-poziom-podatku-dochodowego-w-polsce-sredni-na-tle-innych-krajow-ue.html.
 15. Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo Finansów, 2016, www.finanse.mf.gov.pl.
 16. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 17. Russel P., Obciążenia fiskalne rodzin w Polsce na tle państw UE, "Studia BAS" 2016, nr 1(45) (Polityka wobec rodziny w Polsce, red. J. Szymańczak).
 18. Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski i założenia polityki ludnościowej w Polsce, Raport 2004, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_RRL_2004.pdf.
 19. Smoleń P., Pozycja rodziny w przepisach materialnej części ogólnego prawa podatkowego, "Roczniki Nauk Prawnych" 2000, t. X, z. I.
 20. Smoleń P., Ulgi uwzględniające sytuację rodzinną podatnika, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu" 2001, nr 1.
 21. Smoleń P., Zmiany w podatku od spadków i darowizn [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, red. W. Miemiec, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2009.
 22. Święch K., Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 23. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, druk sejmowy nr 591, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=591.
 24. Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, PWN, Warszawa 1977.
 25. Wójtowicz W., Smoleń P., Podatek dochodowy od osób fizycznych - prorodzinny czy neutralny?, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 26. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
 27. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1221.
 28. Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1150.
 29. Ustawa z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 202, poz. 1956.
 30. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. 2017, poz. 2343.
 31. Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz.U. 2017, poz. 682.
 32. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 2032.
 33. Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, t.j. Dz.U. 2017, poz. 833.
 34. Ustawa z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1926.
 35. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. 2017, poz. 201.
 36. Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1150.
 37. Wyrok TK z 12 stycznia 1995 r., sygn. akt K 12/95, OTK 1995, nr 3, poz. 15.
 38. Wyrok TK z 12 stycznia 1999 r., sygn. akt P 2/98, OTK 1999, nr 1, poz. 2.
 39. Wyrok TK z 16 lipca 2007, sygn. akt SK 61/06, OTK-A ZU 2007, nr 7 poz. 77.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
URI / DOI
https:// doi.10.31268/StudiaBAS.2018.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu