BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ofiarski Zbigniew (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z pracy najemnej - analiza stanu obecnego i proponowane kierunki reformy
Taxation of the Income From Natural Persons' Contract Work. Current Status and Suggested Reform
Source
Studia BAS, 2018, nr 2 (54), s. 205-225, bibliogr. 34 poz.
Issue title
Wybrane zagadnienia reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych w Polsce
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Koszty uzyskania przychodów, Zwolnienia podatkowe
Individual income tax, Cost of revenue, Tax exemption
Note
summ.
Abstract
Artykuł porusza problematykę opodatkowania dochodów z pracy najemnej. Wysuwa między innymi postulat ustawowego zdefiniowania pojęć "praca najemna" oraz "pracownik najemny" dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym, wskazując jednocześnie na potrzebę unormowania ustawowego wielu innych kwestii. Podkreśla przy tym, że celem proponowanych reform jest nie tylko usunięcie dotychczas zidentyfikowanych problemów występujących w tym obszarze, ale przede wszystkim bardziej precyzyjne wyznaczenie granic przedmiotowych tego źródła przychodów, a więc pełniejsza realizacja standardów konstytucyjnych odnoszących się do prawa podatkowego.(fragment tekstu)

The article looks at the taxation of income from natural persons' contract work or similar arrangements. The author argues that it is essential to clearly define the concept of contract work in the Polish tax legislation as a general category incorporating various legal titles concerning the work undertaken by an employee. The author discusses the complex structure of income sources and main income types earned by employees, and identifies legal problems caused by this variety and gives some recommendations.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartoszewicz M., Zakolska J., Glosa do wyroku sądu okręgowego z dnia 20 maja 2003 r., IV Ka 893/02, "Przegląd Legislacyjny" 2003, nr 5.
 2. Boguska A., Konstrukcja delegowania pracowników w celu świadczenia usług na poziomie unijnym i w praktyce prawa polskiego, "Monitor Prawa Pracy" 2016, nr 2.
 3. Borszowski P., Glosa do wyroku NSA z dnia 14 listopada 2003 r., I SA/Łd 1493/2002, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2005, nr 2.
 4. Bosak M., Majka P., Charakter prawny pracowniczych świadczeń nieodpłatnych w świetle regulacji prawa pracy oraz prawa podatkowego, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" 2013, nr 1.
 5. Brzeziński B., Glosa do wyroku NSA z dnia 17 maja 2013 r., II FSK 1812/11, "Orzecznictwo Sądów Powszechnych" 2014, nr 1, poz. 10.
 6. Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 7. Kulicki J., Reforma opodatkowania dochodów [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 8. Kuźniacki B., Opodatkowanie zysków z tytułu usług budowlano-montażowych w świetle polsko-norweskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: Pojęcie stałego zakładu usługowego, "Monitor Podatkowy" 2013, nr 3.
 9. Major T., Pawłowska B., Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych. Nowe przepisy obowiązujące od 2010 r., "Monitor Prawa Pracy" 2010, nr 6.
 10. Mariański A., Strzelec D., Glosa do uchwały NSA z dnia 24 maja 2010 r., II FPS 1/10, "Przegląd Podatkowy" 2010, nr 9.
 11. Mastalski R., Glosa do uchwały NSA z dnia 24 maja 2010 r., II FPS 1/10, "Orzecznictwo Sądów Powszechnych" 2010, nr 12, poz. 121.
 12. Nykiel W., Mariański A., Wilk M., Komentarz do art. 22 [w:] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, red. W. Nykiel, A. Mariański, ODDK, Gdańsk 2015.
 13. Pomorska A., Potrzeba wzmocnienia funkcji redystrybucyjnej podatku dochodowego od osób fizycznych [w:] Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, red. A. Pomorska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 14. Pustuł J., Imprezy integracyjne a przychód z nieodpłatnych świadczeń, "Przegląd Podatkowy" 2013, nr 9.
 15. Strzelec D., Komentarz do art. 12 [w:] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, red. W. Nykiel, A. Mariański, ODDK, Gdańsk 2015.
 16. Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. I (Swobody rynku wewnętrznego), red. A. Cieśliński, C.H. Beck Warszawa 2008.
 17. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
 18. Ustawa z 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym, Dz.U. RP nr 82, poz. 550, ze zm.
 19. Ustawa z 22 października 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego, Dz.U. RP 1935, nr 45, poz. 311, ze zm.
 20. Ustawa z 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym, Dz.U. RP nr 51, poz. 396, ze zm.
 21. Ustawa z 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń, Dz.U. nr 7, poz. 41, ze zm.
 22. Ustawa z 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym, Dz.U. 1989, nr 27, poz. 147, ze zm.
 23. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, t.j. Dz.U. 2018, poz. 917, ze zm.
 24. Ustawa z 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej, Dz.U. 1987, nr 12, poz. 77, ze zm.
 25. Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym, Dz.U. nr 42, poz. 188, ze zm.
 26. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. 2018, poz. 200, ze zm.
 27. Ustawa z 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Dz.U. 2001, nr 3, poz. 20, ze zm.
 28. Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, t.j. Dz.U. 2017, poz. 847.
 29. Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu, Dz.U. poz. 2244.
 30. Konwencja z 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, Dz.U. 2003, nr 216, poz. 2120.
 31. Konwencja z 8 czerwca 2009 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, Dz.U. 2010, nr 37, poz. 205.
 32. Umowa z 8 października 2013 r. między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, Dz.U. 2014, poz. 1341.
 33. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010, Dz.U. nr 106, poz. 676 ze zm.
 34. Zarządzenie nr 50 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 18 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji techniczno-biurowej w zakresie wykonywania zadań dotyczących podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz rozliczeń z tytułu składek na te ubezpieczenia, Dz.Urz. KRUS 2016, poz. 52.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
URI / DOI
https://doi.10.31268/StudiaBAS.2018.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu