BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzwonkowski Henryk (Uniwersytet Łódzki), Kurzac Małgorzata
Title
Opodatkowanie dochodów nieujawnionych przez podatnika oraz dochodów pochodzących z czynów przestępnych - obecny i pożądany model
Taxation of Income Not Disclosed by a Taxpayer and Income From Criminal Acts. Current Status and Desired Models
Source
Studia BAS, 2018, nr 2 (54), s. 227-244, bibliogr. 54 poz.
Issue title
Wybrane zagadnienia reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych w Polsce
Keyword
Oszustwa podatkowe, Przestępczość, Unikanie opodatkowania
Tax fraud, Crime, Tax avoidance
Note
summ.
Abstract
Autorzy omawiają natomiast problematykę opodatkowania dochodów nieujawnionych oraz dochodów pochodzących z czynów przestępnych. Autorzy wskazują, że wśród głównych przyczyn nieskuteczności postępowań w sprawach opodatkowania dochodów nieujawnionych należy na pierwszym miejscu wymienić małą efektywność działań w tym zakresie administracji podatkowej. Podkreślają jednocześnie, że celowe byłoby wprowadzenie do Ordynacji podatkowej konstrukcji tzw. kumulatywnego zbiegu przepisów, która regulowałaby kwestię zbiegu sankcji podatkowych z sankcjami karnymi.(fragment tekstu)

The aim of the paper is to identify shortcomings in the regulatory framework regarding the legal response to non-disclosure of subject of taxation under tax law and fiscal penal law in Poland. The authors first describe the historical background and discuss current legal arrangements. Next, they provide some recommendations on new regulatory measures that should be implemented in order to stay in compliance with the standards of the rule of law.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baniak S., Prawo karne skarbowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 2. Ćwikowski D., Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów - problem skuteczności aparatu skarbowego w przeciwdziałaniu i wykrywaniu uchylania się od opodatkowania [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 3. Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe - charakterystyka ogólna [w:] Prawo finansowe, red. W. Wójtowicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2000.
 4. Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 5. Dochody nieujawnione, red. A. Mariański, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 6. Dzwonkowski H., Konstytucyjność sankcji podatkowych, "Monitor Podatkowy" 1999, nr 3.
 7. Dzwonkowski H., Sankcje podatkowe, Warszawa 1997.
 8. Franz A., Komorek Z., Ordynacja podatkowa. Ustawa z komentarzem, Warszawa 1934.
 9. Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 10. Kandut K., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych jako narzędzie uszczelniające system podatkowy, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 11. Kulicki J., Reforma opodatkowania dochodów [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 12. Kurzac M., Czynność sprawcza uchylania się od opodatkowania (art. 54 k.k.s.), "Prokuratura i Prawo" 2017, nr 11.
 13. Kurzac M., Uchylanie się od opodatkowania i oszustwo podatkowe na gruncie Kodeksu karnego skarbowego - znamiona strony podmiotowej, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2017, nr 5.
 14. Kurzac M., Uchylanie się od opodatkowania i oszustwo podatkowe w rozumieniu art. 54 i 56 Kodeksu karnego skarbowego w świetle odesłań do systemu prawa podatkowego, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2017, t. 102.
 15. Kurzac M., Unikanie opodatkowania a uchylanie się od opodatkowania - o kryteriach rozróżniających, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2017, t. 105.
 16. Majka P., Sankcje w prawie podatkowym, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 17. Małecki J., Z problematyki sankcji w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 1998.
 18. Mariański A., Nowak-Piechota A., Przedawnienie a dochody nieujawnione - rewolucyjne zmiany, "Przegląd Podatkowy" 2016, nr 6.
 19. Mariański A., O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego. Glosa do wyroku TK z dnia 18.07.2013 (SK 18/09), "Monitor Podatkowy" 2013, nr 11.
 20. Nowak T., Wzorzec materialno-prawny opodatkowania dochodów nieujawnionych [w:] Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa, red. H. Dzwonkowski, Difin, Warszawa 2009.
 21. Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych w Polsce przedwrześniowej w świetle orzecznictwa NTA oraz ówczesnej literatury, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2007, r. III, nr 4.
 22. Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 23. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, red. J. Marciniuk, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 24. Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 25. Szmidt E., Skarbowość i prawo skarbowe w Polsce, Poznań 1936.
 26. Wardak Z., Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa podatkowego, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Łódź 2014.
 27. Ustawa z 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym, Dz.U. RP 1925, nr 58, poz. 411, ze zm.
 28. Ustawa z 15 marca 1934 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. RP 1936, nr 14, poz. 134
 29. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. 2016 poz. 2032, ze zm.
 30. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. 2017, poz. 2343, ze zm.
 31. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1904, ze zm.
 32. Ustawa z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, t.j. Dz.U. 2017, poz. 2226, ze zm.
 33. Rozporządzenie Ministra Skarbu z 14 maja 1921 r. w przedmiocie przepisów wykonawczych do ustawy o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym
 34. Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-294/82 Einberger v. Hauptzollamt Freiburg, [1984] ECR-1177.
 35. Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-343/89 Witzemann v. Hauptzollamt Muenchen-Mitte, [1990] ECR I-4477.
 36. Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-111/92 Lange v. Finanzamt Fuerstenfeldbruck, [1993] ECR I-4677.
 37. Wyrok TK z 12 kwietnia 2011 r., sygn. akt P 90/08.
 38. Wyrok TK z 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09.
 39. Wyrok TK z 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13.
 40. Wyrok Najwyższego Trybunału Administracyjnego z 10 września 1929 r., l/ rej. 2451/27.
 41. Wyrok Najwyższego Trybunału Administracyjnego z 10 września 1929 r., l/ rej. 2453/27.
 42. Wyrok Najwyższego Trybunału Administracyjnego z 12 grudnia 1930 r., l. rej. 4568/28.
 43. Wyrok Najwyższego Trybunału Administracyjnego z 7 marca 1930 r., l. rej. 4276/27.
 44. Wyrok Najwyższego Trybunału Administracyjnego z 4 maja 1932 r., l. rej. 7156/29.
 45. Wyrok Najwyższego Trybunału Administracyjnego z 18 marca r., l. rej. 1803/31.
 46. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1133/10.
 47. Wyrok WSA w Opolu z 30 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Op 116/12.
 48. Wyrok SN z 20 października 2011 r., sygn. akt V KK 340/11.
 49. Wyrok SN z 10 czerwca 2009 r., sygn. akt II KK 20/09.
 50. Wyrok SN z 12 marca 1976 r., sygn. akt VI KZP 47/75.
 51. Uchwała SN z 19 lipca 1973 r., sygn. akt VI KZP 13/73.
 52. Wyrok SA w Lublinie z 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt II AKa 111/12.
 53. Wyrok SA w Warszawie z 7 lutego 2014 r., sygn. akt II AKa 429/13.
 54. Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z 8 kwietnia 2004 r., sygn. akt XIII Ks 201/04.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
URI / DOI
https:// doi.10.31268/StudiaBAS.2018.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu