BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Damian (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Modernizacja techniczna w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - wybrane zagadnienia
Technical Modernization in the Armed Forces of the Republic of Poland and the Armed Forces of the Russian Federation - Selected Aspects
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2018, nr 1, s. 164-177, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Wojsko, Modernizacja, Sprzęt wojskowy
Army, Modernization, Military equipment
Note
streszcz., summ.
Country
Federacja Rosyjska, Polska
Russian Federation, Poland
Abstract
W artykule przedstawiono problem modernizacji technicznej w Siłach Zbrojnych RP oraz Federacji Rosyjskiej. W obydwu państwach, od kilkunastu lat można zauważyć zwiększenie wysiłków mających doprowadzić do poprawy funkcjonowania sił zbrojnych oraz podwyższenia ilości nowoczesnego uzbrojenia. Na intensyfikację prac i działań we wspomnianym obszarze miało wpływ szereg istotnych czynników, które znacząco zwiększyły tempo procesów wymiany uzbrojenia. Artykuł przybliża proces realizacji Planów Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych, ich założenia oraz ocenę wykonania w Polsce oraz Federacji Rosyjskiej. Ponadto zaprezentowano najważniejsze reformy zmierzające do poprawy funkcjonowania sił zbrojnych oraz systematycznego wprowadzania do uzbrojenia nowoczesnych systemów. Zostały charakteryzowane najważniejsze i najciekawsze konstrukcje z punktu widzenia obronności kraju.(abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of technical modernization in the Armed Forces of the Republic of Poland and the Armed Forces of the Russian Federation. In both countries, for more than ten years, one can notice increased efforts to improve the functioning of the armed forces and the increase in the amount of modern weapons. The intensification of works and activities in the above-mentioned area was affected by a number of important factors that significantly increased the speed of arms replacement processes. The article introduces the process of implementation of Plans for Technical Modernization of the Armed Forces, their assumptions and evaluation of performance in Poland and the Russian Federation. Moreover, the most important reforms aimed at improving the functioning of the armed forces and the systematic introduction of modern systems into the armaments were presented. The most important and the most interesting constructions from the point of view of national defense were characterized.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bączyk Norbert. 2018. "Rosja się zbroi - analiza trendów 2008-20017". Nowa Technika Wojskowa Nr Specjalny 14: 4-9.
 2. Dmitruk Tomasz. 2017. "Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP w 2016 roku". Nowa Technika Wojskowa Nr 2: 8-21.
 3. Grabowski Tomasz Władysław. 2011. Rosyjska Siła. Częstochowa: Wydawca Instytut Geopolityki.
 4. Kiński Andrzej. 2017. "Miliardy na Kraby". Wojsko i Technika Nr 1: 14-16.
 5. Kiński Andrzej. 2017. "Raki rozpoczęły służbę w wojsku". Wojsko i Technika Nr 7: 11-13.
 6. Kiński Andrzej. 2017. "Wisła jeszcze w tym roku?". Wojsko i Technika Nr 4: 30-31.
 7. Kwasek Tomasz. 2018. "Modernizacja wojsk lądowych - wybrane aspekty". Nowa Technika Wojskowa Nr Specjalny 14: 40-55.
 8. Kwasek Tomasz. 2018. "Modernizacja techniczna Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej. Lata 2008-2017". Nowa Technika Wojskowa Nr Specjalny 14: 64-75.
 9. Kwasek Tomasz. 2016. "Poprad - rakietowy zestaw przeciwlotniczy bardzo krótkiego zasięgu". Nowa Technika Wojskowa Nr 2: 26-34.
 10. Kwasek Tomasz. 2013. "Z wizytą w kolebce Patriota". Nowa Technika Wojskowa Nr 9: 78-80.
 11. Polak Roman. 2015. Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 12. Smura Tomasz. Lipka Rafał. 2015. "Program Modernizacji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - stan realizacji i perspektywy powodzenia". Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego Nr 2: 1-10. https://pulaski.pl/wp-content/uploads/2015/02/Komentarz _Miedzynarodowy_Pulaskiego_nr_02_15_PL.pdf.
 13. Wilk Andrzej. 2015. "Zbrojeniowy maraton". Polska Zbrojna Nr 6: 21-24.
 14. Wróbel Tadeusz. 2015. "Wisła na fali". Polska Zbrojna Nr 6: 42-45.
 15. Uchwała Rady Ministrów nr 164 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego. "Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych", M.P. z dnia 4 października 2013 r., poz. 796, z późn. Zm. http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/ 2013/796/1.
 16. Palowski Jakub. 2018. "PAC-3 MSE - przeciwrakietowy oręż Wisły". http://www.defence24.pl/ pac-3-mse-przeciwrakietowy-orez-wisly.
 17. Sabak Juliusz. 2015. " MEADS w dialogu na Narew". http://www.defence24.pl/meads-wdialogu-na-narew.
 18. "Umowy offsetowe do programu Wisła podpisane". 2018. http://www.mon.gov.pl/ aktualnosci/artykul/najnowsze/umowy-offsetowe-do-programu-wisla-podpisane-s2018- 03-23/.
 19. Wilewski Krzysztof. 2018. " Umowa podpisana. I etap "Wisły" za 4,75 mld dolarów". http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/25094?t=Umowa-podpisana-I-etap- Wisly-za-4-75-mld-dolarow.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu