BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puzikow Ruslan (Derzhavin Tambov State University)
Title
Doktrina prawa: poniatije, etapystanowlenija i pierspiektiwy razwitija
Doktryna prawa: koncepcja, etapy ustanowienia i perspektywy rozwoju
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2018, nr 1, s. 70-107, bibliogr. 64 poz.
Keyword
Państwo, Prawo, System prawny, Doktryny prawne
State, Law, Legal system, Legal doctrines
Note
streszcz., summ.
Abstract
W materiale podjęto próbę określenia miejsca i roli doktryny prawa w mechanizmie regulacyjnym państwa. Autor zauważa, że doktryna prawna jest szczególną kategorią, z właściwym tylko sobie językiem prezentowania idei prawnych i sposobami formułowania regulacji (aksjomaty, zasady, definicje, itp.) a także, co jest równie ważne - dominującą niedokumenatrną formą ich wyrażenia. Doktryna będąc punktem wyjścia dla wyjawienia zjawisk prawnych zmusza do ich szczegółowego badania. W pracy zaprezentowano etymologię terminu "doktryna", określono jej formy, opisano sposoby wpływu doktryny na rozwój systemu prawnego jako elementu porządkującego stosunki społeczne. Autor zauważa, że doktryna prawna zawsze jest produktem aktywności naukowej i jako taka pozwala w sposób naukowy określić dominujący typ myślenia i rozumienia prawa. Teoretyczno-prawne podejścia, które zyskały oficjalnie społeczne poparcie kreują koncepcje reform prawa i ideologicznie ukierunkowują jego rozwój. Do doktryny prawa - jako jego źródła - odwołują się wszystkie podmioty działające w przestrzeni prawnej. Utrwalone doktrynalnie cele i zasady sprzyjają stopniowym przemianom w stosunkach społecznych. Jednak wyłącznie wyniki kompleksowych badań, cechujących się głębią i wieloaspektowością, mogą pretendować na status aksjomatów prawnych, dogmatów i zasad. Doktryna prawa jest niczym innym jak wyrazem tworzenia się nowego światopoglądu prawniczego. W pracy opisano także podstawowe etapy powstawania doktryny prawa jako regulatora stosunków społecznych, przeanalizowano przesłanki decydujące o nieefektywności stosowania doktryny prawa i polityki prawnej współczesnego państwa, a także perspektywy ich ewolucji.(abstrakt oryginalny)

The author made an attempt to determine the place and the role of the legal doctrine in the state regulatory mechanism. The author claims that the legal doctrine is a special category, with a specific language which presents legal terms and which can formulate regulations (axioms, principles, definitions, etc.), and what is equally important - the dominant, non-documentary form of their expression. The doctrine, being the starting point for revealing legal phenomena, forces them to examine them in detail. The article presents the etymology of the term "doctrine", defines its forms, describes the ways in which the doctrine influences the development of the legal system as an element which orders social relations. The author notes that the legal doctrine is always a product of scientific activity and this is the reason why it enables to define the dominant type of thinking and understanding of the law. Theoretical and legal approaches that have officially gained public support create concepts of law reforms and ideologically guide its development. All the institutions operating in the legal space refer to the doctrine of law - as its source. The perpetuated doctrinal goals and principles favor gradual changes in social relations. However, only the results of deep, multifaceted and comprehensive research can aspire to the status of legal axioms, dogmas and principles. The doctrine of law is nothing but the expression of the creation of a new legal worldview. The article also describes the basic stages of the emergence of the legal doctrine as a regulator of social relations, it analyzes the premises determining the ineffectiveness of applying the doctrine of law and the legal policy of a modern state, as well as prospects of their evolution.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Malcolm N. Shaw. 1977. International Law. Kent.
 2. Абдулаев Магомед Имранович. 2003. Правоведение: учебник для вузов. СПб.: Пи- тер.[Abdulaev Magomed Imranovich. 2003. Pravovedenie: uchebnik dlya vuzov. SPb.: Pi- ter].
 3. Автономов Алексей Станиславович. 1999. Правовая онтология политики. К построению системы категорий. М.: Инфограф. [Avtonomov Aleksej Stanislavovich. 1999. Pravovaya ontologiya politiki. K postroeniyu sistemy kategorij. M.: Infograf].
 4. Алексеев Сергей Сергеевич. 1981. Общая теория права. М., Т. 1. [Alekseev Sergej Sergeevich. 1981. Obshchaya teoriya prava. M., T. 1].
 5. Алексеев Сергей Сергеевич. 1998. Самое святое, что есть у Бога на земле. Иманнуил Кант и проблемы права в современную эпоху. М.: НОРМА. [Alekseev Sergej Sergeevich 1998. Samoe svyatoe, chto est' u Boga na zemle. Imannuil Kant i problemy prava v sovremennuyu ehpohu. M.: NORMA].
 6. Алексеев Сергей Сергеевич. 2002. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: НОРМА. [Alekseev Sergej Sergeevich. 2002. Voskhozhdenie k pravu. Poiski i resheniya. M.: NORMA].
 7. Бакшеев Николай. 1883. Курс законоведения. СПб. [Baksheev Nikolaj. 1883. Kurs zakonovedeniya. SPb].
 8. Баранов Владимир Михайлович. 2003. Концепция законопроекта: учебное пособие. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России. [Baranov Vladimir Mihajlovich. 2003. Koncepciya zakonoproekta: uchebnoe posobie. N. Novgorod: Nizhegorodskaya akademiya MVD Rossii].
 9. Байниязов Рустам Сулейманович. 2001. Теоретические вопросы правосознания. Саратов: СЮИ МВД России. [Bajniyazov Rustam Sulejmanovich. 2001. Teoreticheskie voprosy pravosoznaniya. Saratov: SYUI MVD Rossii].
 10. Байтин Михаил Иосифович. 2001. О формировании российской юридической доктрины нового столетия // Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения. Саратов: СГАП. [Bajtin Mihail Iosifovich. 2001. O formirovanii rossijskoj yuridicheskoj doktriny novogo stoletiya // Rossijskaya yuridicheskaya doktrina v XXI veke: problemy i puti ih resheniya. Saratov: SGAP].
 11. Вавилин Евгений Валерьевич. 2003. Правовая политика в сфере защиты гражданских прав // Российская правовая политика: курс лекций / под ред. Николая Игнатьевича Матузова, Александра Васильевича Малько. М.: НОРМА. [Vavilin Evgenij Valer'evich. 2003. Pravovaya politika v sfere zashchity grazhdanskih prav // Rossijskaya pravovaya politika: kurs lekcij / pod red. Nikolaya Ignat'evicha Matuzova, Aleksandra Vasil'evicha Mal'ko. M.: NORMA].
 12. Венгеров Анатолий Борисович. 1998. Теория государства и права. М. [Vengerov Anatolij Borisovich. 1998. Teoriya gosudarstva i prava. M].
 13. Воеводин Леонид Дмитриевич. 1997. Юридическая техника в конституционном праве // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. [Voevodin Leonid Dmitrievich. 1997. Yuridicheskaya tekhnika v konstitucionnom prave // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11: Pravo].
 14. Герасименко Анатолий Петрович. 1996. Юридические и идеологические правовые системы. М. [Gerasimenko Anatolij Petrovich. 1996. Yuridicheskie i ideologicheskie pravovye sistemy. M].
 15. Гранат Нина Львовна. 1984. Профессиональное сознание и социалистическая законность в деятельности органов внутренних дел. М. [Granat Nina L'vovna. 1984. Professional'noe soznanie i socialisticheskaya zakonnost' v deyatel'nosti organov vnutrennih del. M].
 16. Давид Рене, Жоффре-Спинози Камилла. 2003. Основные правовые системы современности / пер. с фр. Владимир Александрович. Туманова. М.: Междунар. Отношения. [David Rene, Zhoffre-Spinozi Kamilla. 2003. Osnovnye pravovye sistemy sovremennosti / per. s fr. Vladimir Aleksandrovich. Tumanova. M.: Mezhdunar. Otnosheniya].
 17. Демидов Александр Иванович. 2001. Принципы юридической доктрины России // Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения. Саратов: СГАП. [Demidov Aleksandr Ivanovich. 2001. Principy yuridicheskoj doktryny Rossii // Rossijskaya yuridicheskaya doktrina v XXI veke: problemy i puti ih resheniya. Saratov: SGAP].
 18. Долбин Владимир Александрович. 1896. Курс законоведения. СПб. [Dolbin Vladimir Aleksandrovich. 1896. Kurs zakonovedeniya. SPb].
 19. Жуковский Эдуард Адольфович. 1898. Курс законоведения. СПб. [Zhukovskij Ehduard Adol'fovich. 1898. Kurs zakonovedeniya. SPb].
 20. Законодательный процесс в России: граждане и власть. 1996. Фонд развития парламентаризма в России. URL: http://www.legislature.ru/books/grazhvla/pril_gv.html. [Zakonodatel'nyj process v Rossii: grazhdane i vlast'. 1996. Fond razvitiya parlamentarizma v Rossii. URL: http://www.legislature.ru/books/grazhvla/ pril_gv.html].
 21. Интервью с Алексеевым С.С. 2001. Законность. № 3. [Interv'yu s Alekseevym S.S. 2001. Zakonnost'. № 3].
 22. Капустин Анатолий Яковлевич. 2000. Европейское союз: интеграция и право: монография. М.: Издательство РУДН. [Kapustin Anatolij Yakovlevich. 2000. Evropejskoe soyuz: integraciya i pravo: monografiya. M.: Izdatel'stvo RUDN].
 23. Корельский Виктор Михайлович, Перевалов Виктор Дмитриевич. 1998. Теория государства и права. М. [Korel'skij Viktor Mihajlovich, Perevalov Viktor Dmitrievich. 1998. Teoriya gosudarstva i prava. M.].
 24. Катаев Николай Анатольевич, Лазарев Валерий Васильевич. 1994. Теория права и государства. Уфа. [Kataev Nikolaj Anatol'evich, Lazarev Valerij Vasil'evich. 1994. Teoriya prava i gosudarstva. Ufa].
 25. Катков Василий Данилович. 1913. Jurisprudentiae novum organon. Одесса. Т. 1. Цивилистика. С. VI-VII. [Katkov Vasilij Danilovich. 1913. Jurisprudentiae novum organon. Odessa. T. 1. Civilistika. S. VI-VII].
 26. Керимов Джангир Аббасович. 2003. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. 3-е изд., перераб. и доп. М.: СГА. [Kerimov Dzhangir Abbasovich. 2003. Metodologiya prava: Predmet, funkcii, problemy filosofii prava. 3-e izd., pererab. I dop. M.: SGA].
 27. Кулапов Виктор Лаврентьевич Теоретические основы государства и права: методические рекомендации для повторения курса. Саратов: СГАП, 2003. [Kulapov Viktor Lavrent'evich Teoreticheskie osnovy gosudarstva i prava: metodicheskie rekomendacii dlya povtoreniya kursa. Saratov: SGAP, 2003].
 28. Леонардо да Винчи. 1935. Избранные произведения: в 2 т. М., Т. 1. [Leonardo da Vinchi. 1935. Izbrannye proizvedeniya: v 2 t. M., T. 1].
 29. Лейст Олег Эрнестович. 2002. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М. [Lejst Oleg Ehrnestovich. 2002. Sushchnost' prava. Problemy teorii i filosofii prava. M.].
 30. Лукашева А.В. 2000. Законотворческие ошибки // Гражданин и право. № 3. [Lukasheva A.V. 2000. Zakonotvorcheskie oshibki // Grazhdanin i pravo. № 3].
 31. Лукашева Елена Андреевна. 1973. Социалистическое правосознание и законность. М. [Lukasheva Elena Andreevna. 1973. Socialisticheskoe pravosoznanie i zakonnost'. M.].
 32. Лукин Радомир. 1981. Методология права. Москва. [Lukin Radomir. 1981. Metodologiya prava. Moskva].
 33. Мазуренко Андрей Петрович. 2006. Региональная правотворческая политика / под ред. Александра Васильевича Малько. Ставрополь - Минеральные Воды: НЭАКС ГДСК: СКФ МГЭИ: Спецпечать. [Mazurenko Andrej Petrovich. 2006. Regional'naya pravotvorcheskaya politika / pod red. Aleksandra Vasil'evicha Mal'ko. Stavropol' -Mineral'nye Vody: NEHAKS GDSK: SKF MGEHI: Specpechat'].
 34. Малахов Валерий Петрович. 2003. Правовая мысль: антология. М. [Malahov Valerij Petrovich. 2003. Pravovaya mysl': antologiya. M.].
 35. Малько Александр Васильевич. 1995. Право гражданина на информацию: необходимость, природа, гарантии реализации // Правоведение. № 3. [Mal'ko Aleksandr Vasil'evich. 1995. Pravo grazhdanina na informaciyu: neobhodimost', priroda, garantii realizacii // Pravovedenie. № 3].
 36. Малько Александр Васильевич. 1993. Двоичность информации и язык законодательства // Правоведение. № 1. [Mal'ko Aleksandr Vasil'evich. 1993. Dvoichnost' informacii i yazyk zakonodatel'stva // Pravovedenie. № 1].
 37. Малько Александр Васильевич. 2001. Юридическая доктрина как важнейшее направление современной российской правовой политики // Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения. Саратов: СГАП. [Mal'ko Aleksandr Vasil'evich. 2001. Yuridicheskaya doktrina kak vazhnejshee napravlenie sovremennoj rossijskoj pravovoj politiki // Rossijskaya yuridicheskaya doktrina v XXI veke: problemy i puti ih resheniya. Saratov: SGAP].
 38. Малько Александр Васильевич. 2003. Правовая политика как способ организации правовой жизни, Российская правовая политика: курс лекций / под ред. Николая Игнатьевича Матузова, Александра Васильевича Малько. М: НОРМА. [Mal'ko Aleksandr Vasil'evich. 2003. Pravovaya politika kak sposob organizacii pravovoj zhizni, Rossijskaya pravovaya politika: kurs lekcij / pod red. Nikolaya Ignat'evicha Matuzova, Aleksandra Vasil'evicha Mal'ko. M: NORMA].
 39. Малько Александр Васильевич. 2008. Проект концепции правовой политики в Российской Федерации до 2020 г. М. [Mal'ko Aleksandr Vasil'evich. 2008. Proekt koncepcii pravovoj politiki v Rossijskoj Federacii do 2020 g. M.].
 40. Марченко Михаил Николаевич. 1996. Теория государства и права: учебник. М.: Юрид. лит. [Marchenko Mihail Nikolaevich. 1996. Teoriya gosudarstva i prava: uchebnik. M.: Yurid. Lit].
 41. Матузов Николай Игнатьевич. 2003. Правовая политика: сущность, концепция, реальность // Российская правовая политика: курс лекций / под ред. Николая Игнатьевича Матузова, Александра Васильевича Малько. М.: Издательство НОРМА. [Matuzov Nikolaj Ignat'evich. 2003. Pravovaya politika: sushchnost', koncepciya, real'nost' // Rossijskaya pravovaya politika: kurs lekcij / pod red. Nikolaya Ignat'evicha Matuzova, Aleksandra Vasil'evicha Mal'ko. M.: Izdatel'stvo NORMA].
 42. Матузов Николай Игнатьевич. 2001. Идея диктатуры закона в контексте российской юридической доктрины // Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения. Саратов: СГАП. [Matuzov Nikolaj Ignat'evich. 2001. Ideya diktatury zakona v kontekste rossijskoj yuridicheskoj doktriny // Rossijskaya yuridicheskaya doktrina v XXI veke: problemy i puti ih resheniya. Saratov: SGAP].
 43. Матузов Николай Игнатьевич (ред.), Малько Александр Васильевич (ред.). 2001. Теория государства и права: курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ. [Matuzov Nikolaj Ignat'evich (red.), Mal'ko Aleksandr Vasil'evich (red.). 2001. Teoriya gosudarstva i prava: kurs lekcij. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Yurist"].
 44. Миронов Сергей Михайлович. 2009. Выступление С.М. Миронова на заседании Совета по взаимодействию Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации 13 сентября 2009 года (г Москва). URL: http://www.mironov. ru/firstface/speeches/317.html. [Mironov Sergej Mihajlovich. 2009. Vystuplenie S.M. Mironova na zasedanii Soveta po vzaimodejstviyu Soveta Federacii Federal'nogo Sobraniya Rossijskoj Federacii s zakonodatel'nymi (predstavitel'nymi) organami gosudarstvennoj vlasti sub"ektov Rossijskoj Federacii 13 sentyabrya 2009 goda (g. Moskva). URL: http://www.mironov. ru/firstface/speeches/317.html].
 45. Морозова Людмила Александровна. 2003. Государство и право. Повторительный курс в вопросах и ответах. М.: НОРМА. [Morozova Lyudmila Aleksandrovna. 2003. Gosudarstvo i pravo. Povtoritel'nyj kurs v voprosah i otvetah. M.: NORMA].
 46. Нерсесянц Владик Сумбатович (ред.). 2000. История политических и правовых учений: учебник для вузов. М. [Nersesyanc Vladik Sumbatovich (red.). 2000. Istoriya politicheskih i pravovyh uchenij: uchebnik dlya vuzov. M.].
 47. Пастушенко Елена Николаевна. 2003. Юридическая доктрина публичности статуса Центрального банка Российской Федерации // Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения / под ред. Александра Ивановича Демидова. Саратов: СГАП. [Pastushenko Elena Nikolaevna. 2003. Yuridicheskaya doktrina publichnosti statusa Central'nogo banka Rossijskoj Federacii // Rossijskaya yuridicheskaya doktrina v XXI veke: problemy i puti ih resheniya / pod red. Aleksandra Ivanovicha Demidova. Saratov: SGAP].
 48. Пацуркивский Петр Станиславович. 2003. Особенности финансово-правовой доктрины постсоциалистического государства // Финансовый механизм и его правовое регулирование: тезисы докладов международной научно-практической конференции. Саратов: СГСЭУ. [Pacurkivskij Petr Stanislavovich. 2003. Osobennosti finansovopravovoj doktriny postsocialisticheskogo gosudarstva // Finansovyj mekhanizm i ego pravovoe regulirovanie: tezisy dokladov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Saratov: SGSEHU].
 49. Петражицкий Лев Иосифович. 2000. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб. [Petrazhickij Lev Iosifovich. 2000. Teoriya prava i gosudarstva v svyazi s teoriej nravstvennosti. SPb].
 50. Петров Вадим Петрович. 1999. Оборонно-конверсионные концепции как социальные потребности государства: автореф. дис. ... д-ра философ. наук. Н. Новгород. [Petrov Vadim Petrovich. 1999. Oboronno-konversionnye koncepcii kak social'nye potrebnosti gosudarstva: avtoref. dis. ... d-ra filosof. nauk. N. Novgorod].
 51. Радько Тимофей Николаевич. 1993. Функции права. Общая теория права. Н. Новгород. [Rad'ko Timofej Nikolaevich. 1993. Funkcii prava. Obshchaya teoriya prava. N. Novgorod].
 52. Радько Тимофей Николаевич. 1987. Функции советских правовых норм. Нормы советского права. Проблемы теории / под ред. Михаила Иосифовича Байтина, Владимира Константиновича Бабаева. Саратов. [Rad'ko Timofej Nikolaevich. 1987. Funkcii sovetskih pravovyh norm. Normy sovetskogo prava. Problemy teorii / pod red. Mihaila Iosifovicha Bajtina, Vladimira Konstantinovicha Babaeva. Saratov].
 53. Рождественский Николай. 1863. Энциклопедия законоведения. СПб. [Rozhdestvenskij Nikolaj. 1863. Ehnciklopediya zakonovedeniya. SPb].
 54. Степанов Дмитрий Иванович. 2003. Вопросы методологии цивилистической доктрины. Актуальные проблемы гражданского права: сборник статей / под ред. Олег Юрьевич Шилохвоста. М.: НОРМА. Вып. 6. [Stepanov Dmitrij Ivanovich. 2003. Voprosy metodologii civilisticheskoj doktriny. Aktual'nye problemy grazhdanskogo prava: sbornik statej / pod red. Oleg Yur'evich Shilohvosta. M.: NORMA. Vyp. 6].
 55. Сорокин Виталий Викторович. [б.д.]. Судебная практика как источник права: За и против // Сибирский юридический вестник [Электронный ресурс]. URL: http://www.law. isu.ru/science/vestnik/20023/sorokin.cgi. [Sorokin Vitalij Viktorovich. [b.d.]. Sudebnaya praktika kak istochnik prava: Za i protiv // Sibirskij yuridicheskij vestnik [Ehlektronnyj resurs]. URL: http://www.law. isu.ru/science/vestnik/20023/sorokin.cgi].
 56. Стоянов Андрей Николаевич. 1879. Научное значение всеобщей истории законодательств // Юридический вестник. № 10. [Stoyanov Andrej Nikolaevich. 1879. Nauchnoe znachenie vseobshchej istorii zakonodatel'stv // Yuridicheskij vestnik. № 10].
 57. Тарасов Николай Николаевич. 2001. Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург. [Tarasov Nikolaj Nikolaevich. 2001. Metodologicheskie problemy yuridicheskoj nauki. Ekaterinburg].
 58. Тард Габриель. 2003. Социальная логика // Правовая мысль: антология / авт.-сост. В.П. Малахов. М. [Tard Gabriel'. 2003. Social'naya logika // Pravovaya mysl': antologiya / avt.- sost. V.P. Malahov. M.].
 59. Тихомиров Юрий Александрович. 2000. Проблемы юридической техники: сборник статей / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород. [Tihomirov Yurij Aleksandrovich. 2000. Problemy yuridicheskoj tekhniki: sbornik statej / pod red. V.M. Baranova. N. Novgorod].
 60. Томин Валентин Тимофеевич. 1998. Современная российская уголовно-процессуальная доктрина: есть ли она и, если есть, чему служит? // Юридическая техника и вопросы дифференциации ответственности в уголовном праве и процессе. Ярославль. [Tomin Valentin Timofeevich. 1998. Sovremennaya rossijskaya ugolovno-processual'naya doktrina: est' li ona i, esli est', chemu sluzhit? // Yuridicheskaya tekhnika i voprosy differenciacii otvetstvennosti v ugolovnom prave i processe. Yaroslavl'].
 61. Умов Владимир Алексеевич. 1873. Понятие и методы исследования гражданского права. М. [Umov Vladimir Alekseevich. 1873. Ponyatie i metody issledovaniya grazhdanskogo prava. M.].
 62. Хвостов Вениамин Михайлович. 1996. Система римского права: учебник. М. [Hvostov Veniamin Mihajlovich. 1996. Sistema rimskogo prava: uchebnik. M.].
 63. Шепелев Артур Николаевич. 2002. Язык права как самостоятельный функциональный стиль: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород. [Shepelev Artur Nikolaevich. 2002. Yazyk prava kak samostoyatel'nyj funkcional'nyj stil': avtoref. dis. ... kand. yurid.nauk. N. Novgorod].
 64. Щегорцов Валерий Александрович. 1981. Социология правосознания. М. [Shchegorcov Valerij Aleksandrovich. 1981. Sociologiya pravosoznaniya. M].
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu