BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulejmanow Bigruzi (All-Russian State University of Justice Moscow, Russia)
Title
Doktrina prawa: niekotoryje mietodołogiczeskije aspiekty
The Doctrine of Law: Selected Methodological Aspects
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2018, nr 1, s. 108-127, bibliogr. 38 poz.
Keyword
Prawo, Źródła prawa, System prawny, Doktryny prawne
Law, Sources of law, Legal system, Legal doctrines
Note
streszcz., summ.
Abstract
Doktryna prawa stanowi jeden z ważniejszych i fascynujących problemów nauki prawniczej. W poszczególnych systemach prawnych doktryna pozostaje znaczącym źródłem prawa. Oznacza to, że doktryna prawa wychodzi poza ramy problemu naukowego i posiada znaczenie pragmatyczne. Niemniej jednak pozostaje wiele spornych i niejednoznacznych aspektów zagadnienia doktryny prawa. Do nich możemy zaliczyć między innymi jej cechy konstytuujące, pozwalające jednoznacznie rozróżnić doktrynę prawa od innych jego źródeł. Byt prawny stanowi jeden z najbardziej popularnych kierunków badań doktrynalnych we współczesnej literaturze rosyjskiej o tematyce prawniczej. Wieloznaczność samego terminu "doktryna" nawiązuje do różnych ujęć, na które należy zwrócić uwagę. Przesądza to o aktualności i konieczności dalszych badań nad doktryną prawną.(abstrakt oryginalny)

The doctrine of law is one of the most important and fascinating problems of legal science. In some legal systems, the doctrine remains a significant source of law. It means that the doctrine of the law goes beyond the scope of scientific problems and has practical value. However, many aspects of the doctrine of law remain highly controversial and ambiguous. To them we can include, among others, its constitutive features, which enable us to distinguish the legal doctrine from other sources clearly. Legal conditions constitute one of the most popular trends of doctrinal research in contemporary Russian literature on legal issues. The ambiguity of the term "doctrine" refers to different approaches that should be considered. This determines the timeliness and necessity of further research on legal doctrine.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Алексеев Сергей Сергеевич (ред.). 1985. Теория государства и права. Москва. [Alekseev Sergey Sergeevich (red.). 1985. Teoriya gosudarstva i prava. Moskva].
 2. Алексеев Сергей Сергеевич (ред.). 1987. Проблемы теории государства и права Москва. [Alekseev Sergey Sergeevich (red.). 1987. Problemy teorii gosudarstva i prava Moskva].
 3. Бабаев Владимир Константинович. 1992. Правотворчество // Общая теория права. Н. Новгород. [Babaev Vladimir Konstantinovich. 1992. Pravotvorchestvo // Obschaya teoriya prava. N. Novgorod].
 4. Баранов Владимир Михайлович. 1992. Формы (источники) права // Общая теория права. Н. Новгород. [Baranov Vladimir Mihaylovich. 1992. Formyi (istochniki) prava // Obschaya teoriya prava. N. Novgorod].
 5. Баранов Владимир Михайлович. 2003. Концепция законопроекта: учебное пособие. Н. Новгород. [Baranov Vladimir Mihaylovich. 2003. Kontseptsiya zakonoproekta: uchebnoe posobie. N. Novgorod].
 6. Батурина Светлана Владимировна. 2008. Традиции российской правовой системы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар. [Baturina Svetlana Vladimirovna. 2008. Traditsii rossiyskoy pravovoy sistemyi: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk. Krasnodar].
 7. Бехруз Хашматулла. 2008. Сравнительное правоведение. Одесса-Москва. [Behruz Hashmatulla. 2008. Sravnitelnoe pravovedenie. Odessa-Moskva].
 8. Богдановская Ирина Юрьевна. 2007. Источники права на современном этапе развития «Общего права»: автореф. ... д-ра юрид. наук. Москва. [Bogdanovskaya Irina Yurevna. 2007. Istochniki prava na sovremennom etape razvitiya «Obschego prava»: avtoref. ... d-ra yurid. nauk. Moskva].
 9. Бошно Светлана Владимировна. 2003. Доктрина как форма и источник права // Журнал российского права. № 12. [Boshno Svetlana Vladimirovna. 2003. Doktrina kak forma i istochnik prava // Zhurnal rossiyskogo prava. № 12].
 10. Бошно Светлана Владимировна. 2003. Доктринальные и другие нетрадиционные формы права // Журнал российского права. № 1. [Boshno Svetlana Vladimirovna. 2003. Doktrinalnyie i drugie netraditsionnyie formyi prava // Zhurnal rossiyskogo prava. № 1].
 11. Васильев Андрей Михайлович. 1976. Правовые категории. Москва. [Vasilev Andrey Mihaylovich. 1976. Pravovyie kategorii. Moskva].
 12. Васильев Антон Александрович. 2009. Правовая доктрина как источник права: вопросы теории и истории: монография. Москва. [Vasilev Anton Aleksandrovich. 2009. Pravovaya doktrina kak istochnik prava: voprosyi teorii i istorii: monografiya. Moskva].
 13. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009. № 11. [Vestnik Vyisshego Arbitrazhnogo Suda RF. 2009. № 11].
 14. Гаврилов Евгений. 2009. Журнальная статья как источник гражданского права // ЭЖ-Юрист. N 34. [Gavrilov Evgeniy. 2009. Zhurnalnaya statya kak istochnik grazhdanskogo prava // Ezh-Yurist. N 34].
 15. Гамбаров Юрий Степанович. 2003. Гражданское право. Общая часть. М. [Gambarov Yuriy Stepanovich. 2003. Grazhdanskoe pravo. Obschaya chast. M].
 16. Давид Рене, Жоффре-Спинози Камилла. 1999. Основные правовые системы современности. Москва. [David Rene, Zhoffre-Spinozi Kamilla. 1999. Osnovnyie pravovyie sistemyi sovremennosti. Moskva].
 17. Дюрягин Иван Яковлевич. 1987. Источники права. Правотворчество. Кодификация // Проблемы теории государства и права / под ред. Сергея Сергеевича Алексеева. Москва. [Dyuryagin Ivan Yakovlevich. 1987. Istochniki prava. Pravotvorchestvo. Kodifikatsiya // Problemyi teorii gosudarstva i prava / pod red. Sergeya Sergeevicha Alekseeva. Moskva].
 18. Егоров Алексей Владимирович. 2004. Правовая доктрина как объект сравнительного права // Право и политика. № 9. [Egorov Aleksey Vladimirovich. 2004. Pravovaya doktrina kak ob'ekt sravnitelnogo prava // Pravo i politika. № 9].
 19. Жалинский Альфред, Рерихт Алла. 2001. Введение в немецкое право. Москва. [Zhalinskiy Alfred, Reriht Alla. 2001. Vvedenie v nemetskoe pravo. Moskva].
 20. Карапетян Саак Альбертович. 1998. Источники конституционного права России: дис.... канд. юрид. наук. Ростов н/Д. [Karapetyan Saak Albertovich. 1998. Istochniki konstitutsionnogo prava Rossii: dis. ... kand. yurid. nauk. Rostov n/D].
 21. Коркунов Николай Михайлович. 2004. Лекции по общей теории права. Санкт-Петербург. [Korkunov Nikolay Mihaylovich. 2004. Lektsii po obschey teorii prava. Sankt-Peterburg].
 22. Матузов Николай Игнатьевич. 2003. Правовая политика: сущность, концепция, реальность // Российская правовая политика: курс лекций / под ред. Николая Игнатьевича Матузова, Александра Васильевича Малько. Москва. [Matuzov Nikolay Ignatevich. 2003. Pravovaya politika: suschnost, kontseptsiya, realnost // Rossiyskaya pravovaya politika: kurs lektsiy / pod red. Nikolaya Ignatevicha Matuzova, Aleksandra Vasilevicha Malko. Moskva].
 23. Малько Александр Васильевич. 2006. Правовая политика в условиях правовой реформы в современной России // Правовая политика России: теория и практика: монография / под ред. Николая Игнатьевича Матузова, Александра Васильевича Малько. Москва. [Malko Aleksandr Vasilevich. 2006. Pravovaya politika v usloviyah pravovoy reformyi v sovremennoy Rossii // Pravovaya politika Rossii: teoriya i praktika: monografiya / pod red. Nikolaya Ignatevicha Matuzova, Aleksandra Vasilevicha Malko. Moskva].
 24. Марченко Михаил Николаевич. 2005. Источники права. Москва. [Marchenko Mihail Nikolaevich. 2005. Istochniki prava. Moskva].
 25. Мицкевич Алексей Валентинович. 2002. Формы выражения или источников права // Общая теория государства и права. Академический курс / отв. ред. М.Н. Марченко. Москва. Т. 2. [Mitskevich Aleksey Valentinovich. 2002. Formyi vyirazheniya ili istochnikov prava // Obschaya teoriya gosudarstva i prava. Akademicheskiy kurs / otv. red. M.N. Marchenko. Moskva. T. 2].
 26. Нерсесянц Владик Сумбатович. 1999. Правовой закон и правовая законность // Правотворчество и законность. Москва. [Nersesyants Vladik Sumbatovich. 1999. Pravovoy zakon i pravovaya zakonnost // Pravotvorchestvo i zakonnost. Moskva].
 27. Новицкая Татьяна Евгеньевна. 2005. Источники права в первые годы советской власти // Источники права: вопросы теории и истории: учебное пособие / отв. ред. Михаила Николаевича Марченко. Москва. [Novitskaya Tatyana Evgenevna. 2005. Istochniki prava v pervyie godyi sovetskoy vlasti // Istochniki prava: voprosyi teorii i istorii: uchebnoe posobie / otv. red. Mihaila Nikolaevicha Marchenko. Moskva].
 28. Пиголкин Альберт Семенович. 1987. Юридическая наука // Юридический энциклопедический словарь. Москва/. [Pigolkin Albert Semenovich. 1987. Yuridicheskaya nauka // Yuridicheskiy entsiklopedicheskiy slovar. Moskva].
 29. Пузиков Руслан Владимирович. 2003. Юридическая доктрина в сфере правового регулирования: проблемы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов. [Puzikov Ruslan Vladimirovich. 2003. Yuridicheskaya doktrina v sfere pravovogo regulirovaniya: problemyi teorii i praktiki: dis. ... kand. yurid. nauk. Tambov].
 30. Пузиков Руслан Владимирович. 2009. Доктрина права: понятие и сущность // Доктрина права. Февраль. [Puzikov Ruslan Vladimirovich. 2009. Doktrina prava: ponyatie i suschnost // Doktrina prava. Fevral].
 31. Сулейманов Бигрузи Бухаринович. 2009. Методологические аспекты правовой доктрины права // Доктрина права. № 1-2. [Suleymanov Bigruzi Buharinovich. 2009. Metodologicheskie aspektyi pravovoy doktrinyi prava // Doktrina prava. № 1-2].
 32. Сухарев Александр Яковлевич (ред.). 1987. Юридический энциклопедический словарь. 2-е изд. Москва. [Suharev Aleksandr Yakovlevich (red.). 1987. Yuridicheskiy entsiklopedicheskiy slovar. 2-e izd. Moskva].
 33. Сюкияйнен Леонид Рудольфович. 1985. Доктрина как источник мусульманского права // Мусульманское право. Москва. [Syukiyaynen Leonid Rudolfovich. 1985. Doktrina kak istochnik musulmanskogo prava // Musulmanskoe pravo. Moskva].
 34. Тарановский Федор Васильевич. 2001. Энциклопедия права. Санкт-Петербург. [Taranovskiy Fedor Vasilevich. 2001. Entsiklopediya prava. Sankt-Peterburg].
 35. Цвайгерт Конрад, Кетц Хайн. 2000. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2 т. Москва. Т. 1. [Tsvaygert Konrad, Ketts Hayn. 2000. Vvedenie v sravnitelnoe pravovedenie v sfere chastnogo prava: v 2 t. Moskva. T. 1].
 36. Хвостов Вениамин Михайлович. 1996. Система римского гражданского права. Москва. [Hvostov Veniamin Mihaylovich. 1996. Sistema rimskogo grazhdanskogo prava. Moskva].
 37. Шейдлин Борис Владимирович. 1959. Сущность советского права. Ленинград. [Sheydlin Boris Vladimirovich. 1959. Suschnost sovetskogo prava. Leningrad].
 38. Шепелев Артур Николаевич. 2009. Язык правовой доктрины и его особенности // Доктрина права. Февраль. [Shepelev Artur Nikolaevich. 2009. Yazyik pravovoy doktrinyi i ego osobennosti // Doktrina prava. Fevral].
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu