BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowski Łukasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Innowacyjność województw Polski po przystąpieniu do UE na tle regionów europejskich
Innovativeness of Poland's Voivodships after the Accession to the EU in the Background of the European Regions
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2017, t. 48, nr 2, s. 123-148, tab., wykr., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Innowacyjność regionu, Województwo, Metody pomiarowe, Klasyfikacja NUTS, Wyniki badań
Regional innovation, Voivodship, Measuring methods, Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), Research results
Note
JEL Classification: O30, O31, R11, R58
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie kształtowania się poziomu innowacyjności województw Polski na tle pozostałych regionów europejskich po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Innowacyjność zmierzono za pomocą Syntetycznego Wskaźnika Innowacyjności Regionalnej (SWIR) w oparciu o zmienne proponowane w Regionalnej Tablicy Innowacyjności dostępne w bazie Eurostatu. Analizę regionalną przeprowadzono wg klasyfikacji NUTS 2. W pierwszej części artykułu poprzedzającej badania empiryczne zwrócono uwagę na istotę innowacyjności w wymiarze regionalnym oraz na główne aspekty ją kształtujące. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the level of innovation Polish regions com-pared to other European regions after accession to the European Union. Innovation was measured by a Synthetic Regional Innovation Index based on the variables proposed in the Regional Innovation Scoreboard available in Eurostat's database. Regional analysis was con-ducted according to the NUTS 2 classification. In addition, the article focuses on essence of regional innovation and the main aspects of shaping it. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiec M., Dorocki S., Jenner B. (2009), Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych, ,,Prace Komisji Geografii Przemysłu", 13, 95-109.
 2. Bućko J., Sitkowska R. (2008), Analiza porównawcza innowacyjności polskich regionów w 2006 r. (według metodologii EIS), ,,Problemy eksploatacji", 3, 113-122.
 3. Chojnicki Z., Czyż T. (2006), Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 4. DELOITTE (2014), Raport "Badania i rozwój w Polsce".
 5. Gierańczyk W. (2010), Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej, ,,Prace Komisji Geografii Przemysłu", 16, 76-86.
 6. Gust-Bardon N. I. (2011), Innowacyjność w aspekcie regionalnym, ,,Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 23, 50-63.
 7. Klamut M. (2010), Postrzeganie rozwoju regionów przez politykę spójności Unii Europejskiej, ,,Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 95, 13-29.
 8. Markowska M. (2007), Innowacyjność regionów Polski na tle regionów UE. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Markowska M. (2012), Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów, seria: Monografie i Opracowania nr 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2014), Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w 2014 r.
 11. Nowakowska A. (2009), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Nowakowska A. (2011), Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M. E. (2011), Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki - Innowacje - Korporacje transnarodowe. Difin, Warszawa.
 14. Pawlik A. (2013), Klasyfikacja województw pod względem poziomu innowacyjności, ,,Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 95, 111-119.
 15. Piekut M. (2012), Działalność patentowa Polski na tle świata, ,,Ekonomika i organizacja go-spodarki żywnościowej", 95, 92-100.
 16. Piekut M. (2013), Finansowanie działalność badawczo-rozwojowej w Polsce na tle świata, ,,Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing", 9(58), 361-372.
 17. Proniewski M. (2013), Innowacyjność a rozwój regionalny Unii Europejskiej, "Ekonomia i Prawo", 12(3), 441-462, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.033.
 18. Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W. (2009), Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej, ,,Prace Komisji Geografii Przemysłu", 14, 31-42.
 19. Regional Innovation Scoreboard 2009, European Commission.
 20. Regional Innovation Scoreboard 2012, European Commission.
 21. Regional Innovation Scoreboard 2017, European Commission.
 22. Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w 2014 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 23. Stawasz E. (2008), Polityka innowacyjna, [w:] Matusiak K. B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 24. Szostak E. (2009), Innowacyjność regionów Europy, ,,Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia", 4(77), 114-123.
 25. Sztando A. (2011), Europejskie Regionalne Strategie Innowacji jako źródło wzorców dla Polski, ,,Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 152, 521-532.
 26. www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl (15.10.2017).
 27. www.mpips.gov.pl (15.10.2017).
 28. www.efs.wup.poznan.pl (15.10.2017).
 29. www.poig.2007-2013.gov.pl (15.10.2017).
 30. www.mrr.gov.pl (10.11.2017).
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.008
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu