BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daniłowska Alina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rola kobiet we władzach gmin wiejskich
The Participation of Women in Local Governments in Rural Areas
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2017, t. 48, nr 2, s. 149-158, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Pozycja zawodowa kobiet, Gmina, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Wieś
Professional position of women, District, Local government units, Village
Note
JEL Classification: D72; H7; H83
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie udziału kobiet w organach władzy (uchwałodawczej i wykonawczej) w gminach wiejskich w Polsce. W badaniu wykorzystano informacje o podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wybranych losowo 5% gmin wiejskich. Z badań wynika, że w krajach UE udział kobiet pełniących funkcje liderów władz podstawowych JST jest niski. W Polsce jest on niższy od średniego w UE. Cechą charakterystyczną jest jego małe zróżnicowanie między grupami gmin - wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich. W przypadku gmin wiejskich występuje wyraźne zróżnicowanie regionalne zjawiska. Odsetek kobiet na stanowisku wójta w dwóch przodujących pod tym względem województwach - zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim - jest kilkukrotnie wyższy od takiego w województwach: podlaskim i małopolskim. Badanie pokazało, że w urzędach gmin wiejskich pozycja kobiet jest wysoka, o czym świadczy znaczący odsetek kobiet na stanowiskach zastępcy wójta i sekretarza gminy oraz ponad 90-procentowy na stanowisku skarbnika. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to assess the role of women in local governments in rural areas in Poland. In analyses the data from websites of 5% of randomly chosen rural gminas were used. The analyses have shown the low participation of women in top positions in local governments in the EU countries. In Poland it is lower than average for the EU. In Poland, the very similar level of women participation in local governments in rural and urban areas is a very characteristic phenomenon. In group of rural gminas the level of the participation differs regionally. The gap between leading and disadvantageous voievodships is huge. The analysis has indicated that in rural gminas women preponderate in back-office positions like gmina secretary or chief aaccountant. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barburska O. (2002), Czynniki determinujące udział kobiet w sprawowaniu władzy politycznej w krajach Europy Zachodniej, "Studia Europejskie", 2, 69-93.
 2. Danilowska A. (2016), Women in Management of Cooperative Banks in Poland, [w:] Taisch F., Jungmeister A., Gernet H. (red.), Cooperative Identity and Growth: Conference proceedings of ICCS 2016 in Lucerne, Lucerna, 5-12.
 3. Gender Statistics Database (2017), European Institute for Gender Equality
 4. Hymowitz C., Schellhardt T. D. (1986), The Glass-ceiling: Why Women Can't Seem to Break the Invisible Barrier that Blocks Them from Top Jobs, "The Wall Street Journal", 24 March
 5. Matysiak I. (2013), Źródła i zasoby kapitału społecznego sołtysów i sołtysek w wybranych kontekstach lokalnych, [w] Sawicka J. (red.) Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza - perspektywa gender, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. Mędrzecki W. (2000), Kobieta w rodzinie i społeczności wiejskiej w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] Żarnowska A., Szwarc A. (red.) Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 7. Sirocka A. (red.) (2017), Za mało kobiet w zarządach, Fundacji Liderek Biznesu, Warszawa.
 8. Stanny M. (2014), Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska - o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie, "Wieś i Rolnictwo", 1(162), 1-16.
 9. Wilkosz-Mamcarczyk M., Różycka-Czas R. (2017), Rola kobiet w podtrzymywaniu tradycji miejsca na przykładzie gminy wiejskiej Brzeźnica, " Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 71-80, http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2017_z2_a06.pdf.
 10. https://mswia.gov.pl/.
 11. http://ec.europa.eu/eurostat.
 12. http://www.nbp.pl.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.009
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu