BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarska Bożena (Politechnika Świętokrzyska), Gierulski Wacław (Politechnika Świętokrzyska), Wojcieszak Łukasz (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Title
Inclusiveness as an Attribute of Development from the Aspect of Intellectual Property Protection
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2018, vol. 21, nr 2, s. 6-13, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Enterprise Management
Keyword
Zarządzanie, Technologia, Wynalazczość, Komercjalizacja
Management, Technology, Invention, Commercialization
Note
summ.
Abstract
The level of technology that constitutes the resources of individual countries is an important attribute of development. It is therefore necessary to create new solutions and to empower enterprises with new innovative technologies, preferably derived from endogenous sources. People who are well-educated and young are the most creative and their ideas constitute the beginning of the commercialization processes. The protection of intellectual property facilitates the implementation of these processes, whose outcomes include products that in many cases demonstrate the features of inclusiveness. This paper presents the importance of the actions of patent offices in areas related to the protection of intellectual property with regards to development that brings universal benefits.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arciszewski T., Education of Success, How to Educate Creative Engineers? [in Polish: Edukacja sukcesu. Jak kształcić twórczych inżynierów?], Kielce, 2012.
 2. Bartosik A., Gierulski W., Good Practice of Students' Inventiveness [in Polish: Dobre praktyki wynalazczości studenckiej], Kielce University of Technology Publishing, Kielce, 2013.
 3. Florida R., Birth of the Creative Class [in Polish: Narodziny klasy kreatywnej], National Culture Centre, Warsaw, 2010.
 4. Gierulski W., Modelling in the Engineering of Systems [in Polish: Modelowanie w inżynierii systemów], Monographs-Studies-Discourses [MonografieStudia-Rozprawy], no. M82, KUT Publishing, Kielce, 2016.
 5. Gierulski W., Kaczmarska B., Opprotunities for Success in the Commercialization Process [in Polish: Szanse na sukces w procesie komercjalizacji], [in:] Innovations in Management and Production Engineering [Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji], Vol. I, Publishing House of the Polish Society of Production Management [Oficyna Wydawnicza PTZP], Opole, 2018.
 6. Gierulski W., Kaczmarska B., Sulerz A., Students' Inventiveness [in Polish: Wynalazczość studencka], [in:] Actions developing creativity and Innovation of Students [Działania rozwijające kreatywność i innowacyjność studentów], Ekspertyza PAN (Polish Academy of Science), Warsaw, February 2016.
 7. Głodek P., Wiśniewska M., University Knowledge Scouting as an Element of the Knowledge Commercialization Process within the University [in Polish: Uczelniany scouting wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej], Scientific Notebooks of the Szczecin University. Economic Problems of Services [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług], no. 121, Szczecin, 2015.
 8. Kaczmarska B., Michta D., Gierulski W., Inclusivness of Action as an Attribute of Sustainable Development [in Poliosh: Inkluzywność działań wynalazczych jako atrybut zrównoważonego rozwoju], Miscellanea Oeconomicae, Notebook 2/2017, Vol. 1, pp. 91-1059, 2017.
 9. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Innovation Management [in Polish: Zarządzanie innowacjami], Polish Economic Publisher [PWE], Warsaw, 2013.
 10. Knosala R. [Ed.], Production Engineering-Knowledge Compendium, [in Polish: Inżynieria produkcji - kompendium wiedzy], Polish economic Publisher [PWE], Warsaw, 2017.
 11. Kwapisz A. Kaczmarska B., Gierulski W., Searching Databases in the Aspect of Patent Protection of Machinery [in Polish: Przeszukiwanie baz danych w aspekcie ochrony patentowej urządzeń mechanicznych], The Mechanic [Mechanik], 12, 1861-1865, 2016.
 12. Trzmielak D. [Ed.],Technology Transfer, Innovative Entrepreneurship in the Development of Companies [in Polish: Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm], Łódź, 2012.
 13. Trzmielak D., Bradley M., Zehner W. II, Methodology and Organization of Consultancy in Terms of Technology Transfer and Commercialization [in Polish: Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu i komercjalizacji technologii], Polish Agency for Developing Entrepreneurship PARP, 2011, http://www.pi.gov.pl/.
 14. https://pl.wikipedia.org/wiki/Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
 15. http://wgospodarce.pl/informacje/41063-polska-juzw-gronie-25-krajow-najbardziej-rozwinietych.
 16. https://sjp.pwn.pl/sjp/inkluzywny;3281554.html.
 17. http://www.poig.2007-2013.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o poig.aspx.
 18. Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/inkluzywny;3281554.html.
 19. https://www.parp.gov.pl/rusza-program-startinpoland-pakiet-instrumentow-dla-innowacyjnych-firm.
 20. https://www.gov.pl/cyfryzacja/powolanie-rady-ds.- innowacyjnosci-i-start-startinpoland.
 21. Poziomy gotowości technologicznej, http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/ public/ fundusze europejskie/inteligentny rozwoj/1 4 1 2 2017/ 12 poziomy gotowosci technologicznej-zmiana-13.04. 2016.pdf.
 22. http://pl.wikipedia.org/wiki/Johannes Gutenberg.
 23. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean Atlantycki.
 24. https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/patenty-kontra-postep/. [25] Młodzi Liderzy Innowacji, http://www.mli.org.pl (19.01.2018).
 25. Młodzi polscy wynalazcy, Mediaplanet. Innowacje, http://www.innowacyjnyportal.pl/innowacje-technologiczne/mlodzi-polscy-wynalazcy (22.01.2018).
 26. http://cowi.tu.kielce.pl.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu