BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakharov Kyrill (Sumy State University of Agriculture, Ukraine)
Title
Stratiegija i taktika prawowogo riegulirowanija wobłasti ochrany okrużajuszczej sriedy i ispolzowanija prirodnych riesursow w usłowijach sowriemiennych głobalnych ekołogiczeskich wyzowow czełowieczestwu
Strategia i taktyka regulacji prawnych w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i wykorzystywania zasobów naturalnych w warunkach współczesnych globalnych wyzwań ekologicznych dla ludzkości
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2018, nr 1, s. 128-145, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Regulacje prawne, Zasoby naturalne
Environmental protection, Legal regulations, Natural resources
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest badaniom nad regulacjami ekologiczno-prawnymi, ocenie ich efektywności w warunkach pojawienia, realizacji i rozprzestrzenienia współczesnych globalnych wyzwań ekologicznych dla ludzkości. Jednocześnie autor proponuje własną definicję współczesnych globalnych wyzwań ekologicznych dla ludzkości oraz określa wpływ tych wyzwań na regulacje prawno-ekologiczne. Autor ustala kryteria oceny efektywności regulacji prawnych, zgodnie z którymi przeprowadzona została powyższa analiza, włącznie z oceną stanu ustawodawstwa ekologicznego, adekwatność uzyskanych wyników do wybranych celów, wybór i wykorzystanie środków, sprzyjających najpełniejszemu i najszybszemu osiągnięciu wyników. Na podstawie przeprowadzonej analizy autor określa strategię i taktykę współczesnych regulacji prawnych w dziedzinie ekologii w Rosji. W wyniku analizy naukowej, autor dochodzi do wniosku, że skuteczność regulacji prawnych w dziedzinie walki ze współczesnymi wyzwaniami globalnymi dla ludzkości z obszaru ekologii uzależniona jest od adekwatności dobranych środków prawnych do celu, polegających na wyeliminowaniu zagrożeń ekologicznych, co prowadzi do osiągnięcia stanu bezpieczeństwa w danym obszarze, a także zanikaniu przyczyn, warunków i czynników ich pojawienia się i rozprzestrzeniania się. Szczególne zainteresowanie wzbudza zaproponowana przez autora metoda zwiększenia wydajności regulacji ekologicznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie współczesnym globalnym zagrożeniom ekologicznym dla ludzkości, włącznie z systemem środków doskonalenia ustawodawstwa ekologicznego, praktyki stosowania prawa, podwyższenia poziomu kultury ekologicznej i prawnej podmiotów stosunków prawno-ekologicznych.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the research on legal and ecological regulations, the assessment of its effectiveness in the conditions of the emergence, existence and distribution of contemporary global ecological challenges for mankind. At the same time the author offers his own definition of contemporary global environmental challenges for mankind and defines the impact of these challenges on legal and ecological regulations. The author sets the criteria for the evaluation of the effictiveness of the legal regulations according to which he carried out his analysis, including the assessment of the ecological legislation and the adequacy of the results obtained for the selected purposes, the selection and the use of the measures that support the fullest and fastest achievement of the results. On the bases of the analysis carried out by the author, he defines the strategy and the tactics of the contemporary legal regulations in the field of ecology in Russia.As a result of the scientific analysis, the author concludes that the effectiveness of the legal regulations in the field of combating contemporary global challenges for humanity in the area of ecology depends on the adequacy of the chosen legal measures for the specific goal and eliminating ecological threats, which leads to the achievement of security in a given area. area, as well as the disappearance of the causes, conditions and factors of their appearance and spread.Of particular interest is the author's suggestion to increase the efficiency of ecological regulations aimed at counteracting the contemporary global ecological threats for humanity, including the system of improvement of ecological legislation, practice of applying the law, increasing the level of ecological and legal culture of legal and ecological relations.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Алексеев Сергей Сергеевич. 1995. Теория права. М.: Бек. [Alekseev Sergeĭ Sergeevich. 1995. Teoria prava. M: Bek].
 2. Бердяев Николай Александрович. 1990. Судьба России. М. [Berdiaev Nikolaĭ Aleksandrovich. 1990. Sud'ba Rossii].
 3. Буянкина Светлана Вячеславовна. 2003. Социальная обусловленность законодательной деятельности субъектов Федерации (по материалам Республики Мордовия). Саранск: Тип. «Красн. Окт.». [Buiankina Svetlana Viacheslavovna. 2003. Sotsial'naia obuslovlennost' zakonodatel'stvennoj deiatel'nosti sub'ektov Federatsii (po materialam Respubliki Mordovia). Saransk: Tip "Krasn.Okt."].
 4. Венгеров Антони Борисович, Никитинский Василий Иванович, Самощенко Иван Сергеевич. К изучению эффективности действующего законодательства // Правоведение. 1971. № 4. [Vengerov Antoni Borisovich, Nikitinskiĭ Vasiliĭ Ivanovich, Samoshchenko Ivan Sergeevich. 1971. "K izucheniu effektivnosti deistvyiushchego zakonodatel'stva". Prawvovedenie (No 4).
 5. Землянов Олег Евгеньевич. Понятие и структура механизма правового регулирования // Право и государство: теория и практика. 2010. № 1. [Zemlianov Oleg Evgen'evich. 2010. "Poniatie i struktura mekhanizma pravovogo regulirovaniia". Pravo i gosudarstvo: teoriia i praktika (No 1)].
 6. Игнатьева Инна Анатольевна. 2007. Экологическое законодательство России: теория и практика систематизации: автореф. дис. ... д.ю.н. М. [Ignat'eva Inna Anatol'evna. 2007. Ekologicheskoe zakonodatel'stvo Rossii: teoriia i praktika sistematizatsii: avtoref. dis. ... d. iu. n. Il'in Ivan Aleksandrovich. 1993. O syshchnosti pravosoznaniia].
 7. Ильин И.А. 1993. О сущности правосознания. М.: Рагогъ. [Il'in I.A. O sushchnosti pravosoznaniya. M.: Ragog, 1993].
 8. Круглый стол. 2008. «Правовые проблемы государственного, муниципального и иных видов экологического контроля» // Экологическое право. 2008. [Kruglyi stol 2008. "Pravovye problemy gosudarstvennogo, munitsipal'nogo i innykh vidov ekologichseskogo kontrol'ia. Ekologicheskoe pravo].
 9. Литус В.Г. 2008. Эколого-правовая политика и экологическое законодательство / Охрана окружающей среды и национальные интересы России. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2008. [Litus V. G. 2008. "Ekologo-pravovaia politika i ekologicheskoe zakonodatel'stvo". Okhrana okruzhaiushcheĭ sredy i natsional'nye interesy Rossii. Tambov: Izd-vo Pershina P. V.].
 10. Матузов Николай Игнатьевич, Малько Александр Васильевич, Шундиков Константин Валентинович. 2004. Правовая политика современной России: предлагаем проект концепции для обсуждения // Правовая политика и жизнь. [Matuzuv Nikolaĭ Ignatevich, Mal'ko Aleksandr Vasil'evich, Shundikov Konstantin Valentinovich. 2004. "Pravovaia politika sovremennoĭ Rossii: predlagaem proekt konceptsii dlia obsuzhdeniia". Pravovaia politika i zhizn'].
 11. Никишин В.В. 2004. Экологическое законодательство: правотворчество субъектов Российской Федерации. М.: Юристъ, 2004. [Nikishin V.V. Ekologicheskoye zakonodatel'stvo: pravotvorchestvo subyektov Rossiyskoy Federatsii. M.: Yurist, 2004].
 12. О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: указ Президента РФ от 01.04.1996 № 440 // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1996. № 15. [O kontseptsii perekhoda Rossiitskoĭ Federattsii k ustoĭchivomu razvitiiu: ukaz Prezidenta RF ot 01.04.1996 No 440 // Cobranie Zakonodatel'stva Rossiĭskoĭ Federatsii. 1996. No. 15].
 13. Об одобрении Экологической доктрины Российской Федерации: распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 №1225-р // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2002. № 36. Ст. 3510. [Od odobrenii Ėkologicheskoĭ doktriny Rossiĭskoĭ Federatsii: rasporiazhenie Pravitel'stva RF ot 31.08.2002 No 1225- p. Sobranie Zakonodatel'stva Rossiĭskoĭ Federatsii. No 36. St. 3510].
 14. Об утверждении долгосрочной целевой программы «Экология и природные ресурсы Тамбовской области на 2009-2012 годы: постановление администрации Тамбовской области от 27 марта 2009 г. № 332 // Тамбовская жизнь. 2009. № 111-116. [Ob utverzhdenii dolgosrochnoĭ tselevoĭ programmy "Ekologiia i prirodnye resursy Tambovskoĭ oblasti na 2009-2002 gody: postanovlenie administratsii Tambovskoĭ oblasti ot 27 marta 2009 g. No 332. Tambovskaia zhizhn'. 2009. No 111-116].
 15. Об утверждении Федеральной программы развития образования: федеральный закон Российской Федерации от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 16. [Ob utverzhdenii Federal'noĭ programmy razvitiia obrazovaniia: federal'nyĭ zakon Rossiĭskoĭ Federatsii ot 10 aprelia 2000 g. No 51-F3. Sobranie zakonodatel'stva Rossiĭskoĭ Federastii. 2000. No 16].
 16. Основные проблемы федерального законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. URL: http://www.wwf.ru/about/ posi- tions/law/. [Osnovnye problemy federal'nogo zakonodatel'stva Rossiĭskoĭ Federatsii v oblasti okhrany okruzhaiushcheĭ sredy. W http://www.wwf.ru/about/ posi-tions/law/].
 17. Современное экологическое право в России и за рубежом: сборник научных трудов. М., 2001. [Sovremennoe ekologicheskore pravo v Rossii i za rubezhom: sbornik nauchnykh trudov. 2001].
 18. Фаткуллин Фидан Ныргалеевич, Чулюкин Лев Дмитриевич. 1977. Социальная ценность и эффективность правовой нормы. Казань: Изд-во Казанск. ун-та. [Fatkullin Fidan Nyrgaleevich, Chuliukin Lev Dmitrievich. 1997. Sotsial'naia tsennost' i effektivnost' pravovoĭ normy. Kazan': Izd-bo Kazansk. yn-ta].
 19. Экимов Анисим Иванович. 1996. Политические интересы и юридическая наука // Государство и право, № 12. [Ekimov Anisim Ivanovich. 1996. "Politicheskoe interesy i iuridicheskaia nauka". Gosudarstvo i pravo (No 12)].
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu