BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Comporek Michał (Uniwersytet Łódzki)
Title
The Relationship between Reserves and Accruals - with Reference to the Issue of Earnings Management in Public Companies
Związki gospodarowania rezerwami z memoriałowymi korektami zysku netto - odniesienie do problematyki zarządzania wynikiem finansowym w spółkach giełdowych
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 3, s. 17-33, tab., bibliogr. 25 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Rezerwy, Zyski kapitałowe
Risk management, Reserves, Capital gains
Note
JEL Classification: G32, M40
streszcz., summ.
Abstract
Zasadniczym celem opracowania jest zbadanie związków zachodzących między realizowaną polityką tworzenia i rozwiązywania rezerw a wartościami memoriałowych korekt zysku netto wykazywanych w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych notowanych na rynku głównym GPW w Warszawie. Obie wskazane sfery badawcze traktowane są jako główne obszary kreacji wyniku finansowego, który można postrzegać zarówno jako dążenie do urealnienia sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego zgodnie z zasadą true and fair view, jak i intencjonalne manipulowanie osiąganymi rezultatami działalności gospodarczej w celu wprowadzenia w błąd wybranych interesariuszy jednostki. Badanie empiryczne przeprowadzone zostało wśród przedsiębiorstw publicznych wchodzących w skład indeksów giełdowych: WIG20, mWIG40 i sWIG80, których akcje były przedmiotem obrotu na giełdzie przez co najmniej 10 lat w przyjętym horyzoncie lat 1997-2016.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the study is to examine the relationship between the implemented reserves policy and the value of accruals reported in the financial statements of public companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Both research fields are considered as the main areas of earnings management, which can be seen both as the pursuance of a true and fair view of the economic situation of a business entity and as the intentional manipulation of the results of an economic activity in order to mislead selected stakeholders of company. Empirical studies were conducted among public companies included in the WIG20, mWIG40 and sWIG80 stock indices, whose shares have been traded on the stock market for at least 10 years in the assumed horizon of 1997-2016.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., 2017, The Accounting Act. Ustawa o rachunkowości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Arkan T., 2015, The Effects of Earning Management Techniques, Net Income and Cash Flow on Stock Price, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74(2), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Comporek M., 2016, Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. DeAngelo L., 1986, Accounting numbers as market valuation substitutes: a study of management buyouts of public stockholders, The Accounting Review, vol. 61.
 5. Dechow P.M., Skinner D.J., 2000, Earnings management: reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators, Accounting Horizon, no. 14.
 6. Dechow P., Sloan R.G., Sweeney A.P., 1995, Detecting earnings management, The Accounting Review, vol. 70(2).
 7. Duraj A.N., 2008, Rezerwy a strategie finansowe publicznych spółek akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Duraj N., Sosnowski T., 2015, Zabezpieczenie finansowe rezerwami bilansowymi działalności nowych spółek giełdowych, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCVII, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 9. Gmytrasiewicz M., 2001, Rezerwy w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 10. Healy P.M., Wahlen J.M., 1999, A review of the earnings management literature and its implications for standard setting, Accounting Horizons, no. 13(4).
 11. Healy P.M., 1985, The effect of bonus schemes on accounting decisions, Journal of Accounting and Economics, vol. 7.
 12. Jones J., 1991, Earnings management during import relief investigations, Journal of Accounting Research, vol. 29, no. 2.
 13. Kang S., Sivaramakrishnan K., 1995, Issues in testing earnings management and an instrumental variable approach, Journal of Accounting Research, no. 33(2).
 14. Kasznik R., 1999, On the association between voluntary disclosure and earnings management, Journal of Accounting Research, no. 37.
 15. Kothari S.P., Leone A.L., Wasley C.E., 2005, Performance matched discretionary accrual measures, Journal of Accounting and Economics, vol. 39, no. 1.
 16. Maszczak T., 2017, Rezerwy jako instrument kształtowania wyniku finansowego jednostki gospodarczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 272, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., 2001, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Poniatowska L., 2014, Polityka rachunkowości w zakresie rezerw na zobowiązania i jej znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego, Studia Ekonomiczne, nr 201, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 19. Poniatowska L., 2016, Rezerwy kapitałowe i ich znaczenie w działalności jednostki gospodarczej, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 2/2016 (80), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 20. Ronen J., Yaari V., 2008, Earnings Management, Springer Verlag.
 21. Smejda M., 2012, Determinanty zarządzania zyskami, Studia Ekonomiczne, nr 125, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 22. Walińska E., Bek-Gaik B., 2010, Rezerwy jako instrument kształtujący wizerunek przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym w dobie kryzysu gospodarczego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 23. Walińska E., Bek-Gaik B., 2013, Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 698: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 50, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 24. Zarowin P., 2015, Estimation of Discretionary Accruals and the Detection of Earnings Management, Oxford Handbooks Online, Oxford University Press.
 25. Zbaraszewska A., 2011, Noty wykorzystywane przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 688: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 41, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
eng
URI / DOI
http://www.dbc.wroc.pl/publication/68768
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu