BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Macuda Małgorzata (Poznań University of Economics and Business)
Title
Diagnosis-Related Group Prospective Payment System in Poland - Costs Versus Tariffs: the Case of Inguinal Hernia
Prospektywny system finansowania w Polsce oparty na jednorodnych grupach pacjentów - koszty versus przychody: przykład przepukliny pachwinowej
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 3, s. 102-110, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Finansowanie ochrony zdrowia, Szpitalnictwo, Finansowanie służby zdrowia, System finansowania, Koszty
Financing of health protection, Hospital service, Health care financing, System of financing, Costs
Note
JEL Classification: I11, I18, M41
streszcz., summ.
Abstract
W ciągu ostatnich 20 lat wiele państw OECD przyjęło prospektywny system finansowania szpitali oparty na Jednorodnych Grupach Pacjentów (JGP). W Polsce również szpitale otrzymują stałe stawki za leczonych pacjentów, ustalone przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zgodnie z klasyfikacją JGP. Celem artykułu jest obliczenie, analiza i porównanie kosztów przypadków chorobowych w ramach tej samej JGP (F72 - przepuklina pachwinowa) oraz zestawienie tych kosztów i uzyskanych od NFZ przychodów w celu określenia zysku netto, a następnie sprawdzenie, czy wyniki te pasują do większych prób badawczych. Aby zrealizować cel, wykorzystano analizę porównawczą i analizę treści dokumentów medycznych i danych finansowych oraz przeprowadzono test t-Studenta. Aby potwierdzić poprawność próby badawczej, zastosowano test Shapiro-Wilka. Wyniki wykazały, że refundacja pokrywa koszty związane z leczeniem przepukliny pachwinowej 90% pacjentów z analizowanej próby badawczej.(abstrakt oryginalny)

In the last 20 years many OECD countries have adopted some form of diagnosis-related group (DRG) prospective payment system to reimburse hospitals. In Poland, hospitals are also paid fixed prices, imposed by Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) according to DRG, for patients treated. The aim of this paper is to calculate, analyze and compare the costs of patient conditions within the same DRG (F72 - inguinal hernia), collate these costs and the reimbursement from NFZ with the purpose of determining the net profit and then check if it matches bigger research samples. In order to realize the aim of the paper, a comparative and a content analysis of medicals documents and financial data were adopted, and Student's t-test was performed. The Shapiro-Wilk test was applied to confirm the correctness of the research sample. The results revealed that the reimbursement for costs related to inguinal hernia treatment covers the costs of 90% of patient conditions from the research sample.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Conney R.N., Haluck R.S., Ku J., Bass T., MacLeod J., Brunner H., Miller C.A., 2003, Analysis of cost outliers after gastric bypass surgery: what can we learn?, Obesity Surgery, vol. 13, Issue 1, pp. 29-36
 2. Guterman S., Dobson A., 1986, Impact of the Medicare prospective payment system for hospitals, Health Care Financing Review, vol. 7, no. 3, pp. 97-114.
 3. Hafsteinsdottir J.C., Siciliani L., 2010, DRG prospective payment systems: refine or not refine?, Health Economics, vol. 19, Issue 7, pp. 1226-1239.
 4. Komunikat z dnia 23 lipca 2008 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych informacji dotyczących zastosowania do rozliczenia charakterystyki JGP, algorytmu JGP, Grupera JGP oraz wskazania wersji odpowiednich dla danego okresu sprawozdawczego, w tym wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych, http://www.nfz.gov.pl/new/ (11.01.2018).
 5. Macuda M., 2015, Challenges in financial reporting: a tailor-made profit and loss statement for hospitals, [in:] J. Krasodomska, K. Świetla (ed.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, pp. 329-340.
 6. Macuda M., 2018, Groupes Homogènes de Malades - vers une efficacité économique: analyse des produits et charges d'exploitation, Revue Internationale des Economistes de Langue Française, vol. 3, no. 1, pp. 114-129.
 7. Mihailovic N., Kocic S., Jakovljevic M., 2016, Review of diagnosis-related group-based financing of hospital care, Health Services Research and Managerial Epidemiology, vol. 3, pp. 1-8.
 8. Neyman J., 1937, Outline of a theory of statistical estimation based on the classical theory of probability, Philosophical Transactions of the Royal Society A, Vol. 236, Issue 767, pp. 333-380.
 9. Okada S., Nagase K., Ito A., Ando F., Nakagawa Y., Okamoto K., Kume N., Takemura T., Kuroda T., Yoshihara H., 2014, Development of a methodology for the detection of hospital financial outliers using information systems, The International Journal of Health Planning and Management, vol. 29, pp. e2017-e232.
 10. Popesko B., Papadaki S., Novak P., 2015, Cost and reimbursement analysis of selected hospital diagnoses via activity-based costing, Ekonomika a Management, vol. 18, no. 3, pp. 50-61.
 11. Shapiro S.S., Wilk M.B., 1965, An analysis of variance test for normality (complete samples), Biometrika, vol. 52, issue 3-4, pp. 591-611, https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591 (11.01.2018).
 12. Zarządzenie nr 32/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. http:// www.nfz.gov.pl/new/ (11.01.2018).
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.3.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu