BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stasiak Michał Dominik (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Analiza falowa kursu USD/PLN w reprezentacji binarnej
Binary Representation of USD/PLN Exchange Rate : a Wave Analysis
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 3(87), s. 162-175, rys., bibliogr. s. 175
Keyword
Rynek walutowy, Analiza techniczna, Kurs walutowy, Badania statystyczne
Foreign Exchange (FX), Technical analysis, Exchange rates, Statistical surveys
Note
JEL Classification: F31, G11, G14, C49
summ., streszcz.
Abstract
Kurs pary walutowej można zobrazować w postaci reprezentacji binarnej. Algorytm binaryzacji zamienia kurs reprezentowany przez dane tikowe na odpowiedni ciąg binarny. Podstawą algorytmu jest dyskretyzacja kursu, w której każdej zmianie wartości, równej zadanej jednostce dyskretyzacji, jest przypisywana wartość binarna zgodna z kierunkiem zmiany kursu. Badania statystyczne przeprowadzone przez autora potwierdziły istnienie zależności w binarnej reprezentacji kursu między historycznymi zmianami a dalszym kierunkiem zmian. Reprezentowany binarnie kurs może być zatem wykorzystany do wyznaczania kierunku i zakresu przyszłych zmian, a w konsekwencji budowy systemów HFT charakteryzujących się dodatnią stopą zwrotu. Jedną z podstawowych metod analizy technicznej jest analiza falowa. W artykule przedstawiono zastosowanie analizy falowej dla reprezentacji binarnej. W tym celu zaproponowano algorytmy pozwalające na detekcje fal, następnie dokonano analizy odpowiednich parametrów fal oraz ich wpływu na kierunek przyszłych zmian kursu walutowego USD/PLN. Proces binaryzacji kursu i algorytm wyznaczania fal został przeprowadzony na podstawie oprogramowania napisanego przez autora w języku MQL4 i C++. (abstrakt oryginalny)

The exchange rate of a currency pair can be represented in a binary form. The binarization algorithm converts rates presented in tick data into an appropriate binary string. The basis for this algorithm is provided by an exchange rate discretization, in which each change in value equal to a given discretization unit is assigned a binary value, which corresponds to the direction of change. Statistical research performed by the author confirms dependencies of previous changes and future change of direction in binary representation of exchange rates. Thus, the binary representation can be applied in appointing the direction and scope of future changes, and consequently in the construction of HFT systems with positive rates of return. Wave analysis is one of the basic methods of technical analysis. The paper presents the application of wave analysis for binary representation. For this purpose, algorithms for wave detection are proposed, followed by the analysis of relevant wave parameters and their impact on the direction of future changes in the USD / PLN exchange rate. The binarization process and algorithm for appointing pairs is performed based on the author's proprietary software written in the MQL4 and C++ language. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bickford J. L., 2007, Forex Wave Theory-A Technical Analysis for Spot and Futures Currency Traders, The Mc-Graw-Hill Companies, New York.
 2. Chung K. L., 2012, Elementary probability theory with stochastic processes, Springer, New York.
 3. Frost A. J., Prechter R. R., 1995, Teoria fal Elliotta, Wig-Press, Warszawa.
 4. Godbole A. P., Papastavridis S. G., 1994, Runs and patterns in probability: Selected papers, "Springer Science & Business Media", vol. 283.
 5. Lo A. W., Mamaysky H., Wang J., 2000, Foundations of technical analysis: Computational algorithms, statistical inference, and empirical implementation, "The Journal of Finance", no. 55(4).
 6. Logue D. E., Sweeney R. J., 1977, White noise in imperfect markets: the case of the franc/ dollar exchange rates, "The Journal of Finance", no. 32(3).
 7. Menezes A. J., Van Oorschot P. C., Vanstone S. A., 1996, Handbook of applied cryptography, CRC Press, London.
 8. Murphy J. J., 1999, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.
 9. Neely C. J., Weller P. A., 2011,Technical analysis in the foreign exchange market, Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper, No. 2011-001B.
 10. Oberlechner T., 2005, The psychology of the foreign exchange market, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex.
 11. Rukhin A., Soto J., Nechvatal J., Barker E., Leigh S., Levenson M., Smid M., 2010, Statistical test suite for random and pseudorandom number generators for cryptographic applications, NIST Special Publication 800-22, Greensboro Drive McLean, VA 22102.
 12. Schlossberg B., 2006, Technical Analysis of the Curreny Market, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 13. Stasiak M. D., 2015, Kurs USD/PLN w ujęciu binarnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice (przyjęty do publikacji).
 14. Stasiak M. D., 2016, Modelling of currency exchange rate using a binary representation, Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT, Springer.
 15. Valcu D., 2004, Using The Heikin-Ashi Technique, "Technical Analysis of Stock and Commodities Magazine", no. 22(2).
 16. Yazdi S. H. M., Lashkari Z. H., 2013, Technical analysis of Forex by MACD Indicator, "International Journal of Humanities and Management Sciences" (IJHMS), no. 1(2).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.03.87.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu