BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Reorientacja struktury podmiotowej globalnych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w czasie kryzysu finansowego 2008+
Re-Orientation of Entity Structure of Foreign Direct Investment Flows During Financial Crisis 2008 (and Onwards)
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 187-206, rys., bibliogr. s. 202-206
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Kraje rozwijające się, Kraje wysoko rozwinięte, Koniunktura gospodarcza
Direct investments, Foreign investment, Developing countries, High-developed countries, Business trends
Note
JEL Classification: F20, F01, O57
summ., streszcz.
Abstract
W artykule podjęto dyskusję na temat wpływu uwarunkowań koniunkturalnych na: dynamikę, strukturę podmiotową i kierunki globalnych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach o różnym stopniu rozwoju. W tym celu dokonano analizy empirycznej przepływów i wartości skumulowanej FDI z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych i wskaźników (korelacji, struktury, dynamiki, otwartości gospodarki), którą wsparto informacjami dotyczącymi zmian makroekonomicznych w wybranych grupach krajów w latach 2006-2012. Przeprowadzone badania dowiodły transpozycji w strukturze podmiotowej FDI na korzyść krajów rozwijających się. Wiązała się z tym aktywność inwestycyjna w tej grupie państw, charakteryzująca się wysokim poziomem otwartości na inwestycje oraz zależności od wzrostu zagregowanego PKB i handlu międzynarodowego. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the impact of economic conditions on the dynamics of change, business breakdown structure and trends in foreign direct investments flows in economies on different levels of development. For this purpose, an empirical analysis of FDI flows and stocks is conducted. Selected statistical methods and indicators (of correlation, structure, dynamics, openness of economy) are used. The analysis is supported with information regarding macroeconomic changes in selected groups of countries between 2006 and 2012. The study has revealed a transposition in the structure of FDI in favour of developing countries. This was partly an effect of investment activity in this group of countries, characterised by a high level of readiness for investments and strong dependence on the growth of aggregate GDP and international trade. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aizenman J., Jinjarak Y., Park D., 2013, Capital Flows and Economic Growth in the Era of Financial Integration and Crisis, 1990-2010, "Open Economies Review", t.. 24, nr 3, DOI: 10.1007/s 11079-012-9247-3, https://link.springer.com/article/10.1007/ s11079-012-9247-3 [data wejścia: 18.02.2017].
 2. Ancyparowicz G., 2009, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym, Główny Urząd Statystyczny, Departament Statystyki Finansów, Warszawa.
 3. Balcerzak A. P., Żurek M., 2010, Analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na PKB i stopę bezrobocia w Polsce w latach 1995-2010 za pomocą modelu VAR, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej", nr 1-2, Olsztyn.
 4. Bilewicz E., 2011, Światowy kryzys finansowy a napływ kapitału do krajów rozwijających się, "Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 24.
 5. Borenszteina E., de Gregoriob J., Lee J.W., 1998, How does foreign direct investment affect economic growth?, "Journal of International Economics", t. 45, nr 1, 1 June 1998, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199697000330%20111 [data wejścia: 20.01.2017].
 6. Carkovic M.V., Levine R., 2002, Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth?, "U of Minnesota Department of Finance Working Paper", UC Berkeley, National Bureau of Economic Research (NBER), Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.314924 , [data wejścia: 17.03.2017].
 7. Chowdhury A., Mavrotas G., 2006, FDI and growth: What causes what?, "The World Economy", no. 29(1).
 8. Dunning J.H., 1998, Globalization, Trade and Foreign Direct Investment, Elsevier, Amsterdam.
 9. Dzikowska M., Gorynia M., Jankowska B., 2015, Globalny kryzys gospodarczy - próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów, "Ekonomista", nr 6.
 10. Firlej K.A., 2011, Źródła i przebieg kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", t. 11, nr 4.
 11. Folfas P., 2015, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i wzrost gospodarczy w państwach G-5 oraz BRICS - analiza przyczynowości w sensie Grangera, "Ekonomia XXI Wieku", nr 3(7), DOI: 10.15611/e21.2015.3.02, http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/ element/ bwmeta1.element.ekon-element-000171394963?q=a9f9c390-b116-4647-a099-ed1a 0b06f9ad$11&qt=IN_PAGE [data wejścia: 10.03.2017].
 12. Globalizacja, kryzys i co dalej?, 2010, G. Kołodko (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 13. Gorynia M., 2016, Miejsce gospodarki polskiej w gospodarce Unii Europejskiej w latach 20032014, "Przegląd Zachodni", nr 4, http://www.artykul61.pte.pl/pliki/2/12/Prze-glad _Zachodni_Gorynia_2016.pdf [data wejścia: 12.02.2017].
 14. Gurgul H., Lach Ł., 2009, Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (część teoretyczna), "Ekonomia Menedżerska", nr 6.
 15. Gurgul H., Lach Ł., 2009, Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (wyniki badań empirycznych), "Ekonomia Menedżerska", nr 6.
 16. Handbook of Statistics oraz baza FDIStat, UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/EN/ [data wejścia: 25.09.2015].
 17. Jasiniak M., 2014, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 67.
 18. Kamińska T., 2013, Struktura branżowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych a kryzys finansowy, "Ekonomia", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 305, http://www.dbc.wroc.pl/Content/28297/Kaminska_Struktura_ Budzetowa_ Bezposrednich_Inwestycji_Zagranicznych_2013.pdf [data wejścia: 09.05.2017].
 19. Kamińska-Blichowska T., 2016, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych grupach krajów w latach 2007-2014, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 39, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1. element.desklight-30bf3fa2-f2db-442b-b13f-f085571a745a/c/www.zeszytnaukowy. pl-1 [data wejścia: 26.03.2017].
 20. Karaszewski W., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Polska na tle świata, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 21. Kłysik-Uryszek A., 2010, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 22. Kłysik-Uryszek A., 2012, Zmiany zaangażowania inwestorów zagranicznych w Polsce - wpływ kryzysu gospodarczego, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", 273, http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/2111/Agnieszka%20 Kłysik-Uryszek%20187-197.pdf?sequence=1&isAllowed=y [data wejścia: 03.02.2017].
 23. Kłysik-Uryszek A., 2013, Zagraniczna ekspansja kapitałowa polskich przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse", t. 2, nr 2, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_2_13.pdf [data wejścia 28.01.2017].
 24. Kowalski T., 2013, Globalisation and transformation in Central European Countries: the Case of Poland, Poznań University of Economics Press, Poznań.
 25. Krzak M., 2009, Sytuacja na międzynarodowych rynkach finansowych, [w:] Kryzys globalny: początek czy koniec?, J. Winiecki (red.), Wydawca Regan Press, Gdańsk.
 26. Li X., Liu X., 2005, Foreign Direct Investment and Economic Growth: An Increasingly Endogenous Relationship, "World Development", t. 33, nr. 3, http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0305750X04002013 [data wejścia: 27.02.2017].
 27. Liu X., Burridge P., Sinclair P. J. N., 2002, Relationships between economic growth, foreign direct investment and trade: evidence from China, "Journal Applied Economics", vol. 34, Iss. 11, http://dx.doi.org/10.1080/00036840110100835 [data wejścia: 15.03.2017].
 28. Majewska M., Grala J., 2003, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy Polski, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, W. Karaszewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 29. Markovskaya E.I., Anoshkina E.S., 2016, Analysis of the Influence of the Foreign Direct Investments on the Economic Growth in the Developed and Developing Countries, HSE Working Paper, Social Science Research Network, https://publications.hse.ru/en/ preprints/199303177 [data wejścia: 04.042017].
 30. Marona B., Bieniek A., 2013, Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010, Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, t. 44, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ AUNC_EC0N.2013.022.
 31. Misala J., 1990, Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 32. Misztal P., 2012, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik wzrostu gospodarczego w Polsce, "Finanse", czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, nr 1(5), http://www.knfpan.pan.pl/images/stories/Finanse _5-1-P.Misztal.pdf [data wejścia: 26.02.2017].
 33. Nair-Reichert U., Weinhold D., 2001, Causality tests for cross-country panels: a new look at FDI and economic growth in developing countries, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", t. 63, nr 2, 0305-9049, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ 1468- 0084.00214/pdf [data wejścia: 13.02.2017].
 34. Oczkowska R., 2013, Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy - Strategie - Tendencje, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 35. OECD, Glossary of foreign direct investment terms and definitions, http://www.oecd.org/ daf/inv/investment for development/2487495.pdf [data wejścia: 19.01.2016].
 36. Onufer A., 2011, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej w okresie kryzysu gospodarczego, Materiały z międzynarodowej konferencji, Wrocław, 23-24 kwietnia 2010 roku, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=29858&from=&dirids= 1&tab=1&lp=1&QI=8A087931D612C65CC32C2A41F11DB097-1 [data wejścia: 21.03.2017].
 37. Oziewicz E., 1998, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 38. Pera B., 2012, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Unii Europejskiej a globalny kryzys gospodarczy, "Studia Ekonomiczne. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Integracja regionalna w Europie i na świecie", nr 123, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, http://ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/11_B.Pera_Bezposrednie_Inwestycje....pdf [data wejścia: 16.02.2017].
 39. Ptaszyńska B., 2015, Inwestycje zagraniczne czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 2, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1. element.ekon-element- 000171333407/c/WS_02_2015_02_Barbara_PTASZYNSKA Inwestycje zagraniczne czynnikiem wzrostu gospodarczego_w_Polsce.pdf [data wejścia: 19.05.2017].
 40. Puchalska A., 2012, Kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 24, https://ur.edu.pl/ file/16774/7.pdf [data wejścia: 05.02.2017].
 41. Rosati D., 2009, Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, "Ekonomista", nr 3.
 42. Różański J., 2013, Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, "Acta Universitatis Nicolai Copernic i Ekonomia", 44(1) DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EK0N.2013.004.
 43. Różański J., 2014, Zmiany w przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych - konsekwencje dla Polski i świata, "Zarządzanie i Finanse", t. 4, Wydawnictwo: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_22.pdf [data wejścia: 21.01.2017].
 44. Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 45. Świerkocki J., 2011, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 46. Świerkocki J., 2011, Zarys ekonomii międzynarodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 47. Szydło W., 2013, Globalny kryzys 2007-2009 w świetle podejścia ortodoksyjnego - wybrane problemy, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3 (63), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/688/ 1/ 01_Wiktor%20Szydło.pdf [data wejścia: 09.04.2017].
 48. Wang M. M., Sunny Wong M. C., 2009, What Drives Economic Growth? The Case of Cross-Border M&A and Greenfield FDI Activities, "KYKLOS", t. 62, nr 2, 316-330, DOI: 10.1111/j.1467-6435.2009.00438.x, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111 /j.1467- 6435.2009.00438.x/epdf [data wejścia: 12.02.2017].
 49. Witkowska J., 1996, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 50. World Investment Report 2009 - Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, UNCTAD, UN, New York and Geneva 2009, http://unctad.org/ en/Docs/wir2009_en.pdf [data wejścia: 18.09.2014].
 51. World Investment Report 2007 - Transnational Corporations, Extractive Industries and development, UNCTAD, UN, New York and Geneva 2007, http://unctad.org/en/ Docs/wir 2007_en.pdf [data wejścia: 04.09.2014].
 52. World Investment Report 2008 - Transnational Corporations, and the Infrastructure Challenge, UNCTAD, UN, New York and Geneva 2008, http://unctad.org/en/Docs/wir 2008_en.pdf [data wejścia: 09.09.2013].
 53. World Investment Report 2010 - Investing in a low- carbon economy, UNCTAD, UN, New York and Geneva 2010, http://unctad.org/en/Docs/wir2010_en.pdf [data wejścia: 22.09.2014 ]
 54. World Investment Report 2011 - Non-Equity Modes of International Production and Development, UNCTAD, UN, New York and Geneva 2011, http://unctad.org/en/ Publications Library/wir2011_en.pdf [data wejścia: 25.10.2015].
 55. World Investment Report 2013- Global Value Chains: Investment and Trade for Development UNCTAD, UN, New York and Geneva 2013, http://unctad.org/en/Publications Library/wir2013_en.pdf [data wejścia: 16.11.2015].
 56. Wpływ rozwoju społecznego na handel i inwestycje zagraniczne. Przypadek krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 2012, J. J. Michałek, M. Brzozowski, A. Cieślik (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 57. Wypych M., 2016, Inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach destabilizacji makroekonomicznej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - Oeconomia", 49(4), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.719.
 58. Wyrzykowska M., 2010, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w "nowych krajach" Unii Europejskiej - na przykładzie Polski, Toruńskie Studia Międzynarodowe, "Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne", nr 1(3), http://apcz.pl/czasopisma/index.php/ TSM/article/viewFile/3462/3459 [data wejścia: 18.02.2017].
 59. Zioło Z., 2014, Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji, [w:] Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych, Z. Zioło i T. Rachwał (red.), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 27, Warszawa-Kraków, http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/ 2130/ 1856 [data wejścia: 17.03.2017].
 60. Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 61. Żmuda M., 2012, The determinants of Chinese outward foreign direct investment to developing countries, "Innovation Sources of Economies in Eastern Asia", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 256, Wrocław, http://www.dbc. wroc.pl/Content/17964/Zmuda_The_Determinants_Of_Chinese_Outward_ Foreign_ Direct_2012.pdf [data wejścia: 17.03.2017].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu