BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuszczyk Marcin (Politechnika Opolska)
Title
Zasada sprawiedliwości w paradygmacie rozwoju trwałego a koncepcja Johna Rawlsa
Principle of Justice in the Paradigm of Sustainable Development and the Concept of John Rawls
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 26-38, bibliogr. s. 36-38
Keyword
Sprawiedliwość społeczna, Rozwój zrównoważony
Social justice, Sustainable development
Note
JEL Classification: D63, Q01
summ., streszcz.
Rawls John
Abstract
Kwestia sprawiedliwości od wieków stanowi przedmiot licznych rozważań i to nie tylko wśród naukowców. Postulat sprawiedliwości wewnątrz- i międzypokoleniowej został również zawarty w koncepcji rozwoju trwałego. O ile sprawiedliwość wewnątrzpokoleniowa doczekała się względnie obszernego wyjaśnienia i uzasadnienia, o tyle sprawiedliwość międzypokoleniowa w dalszym ciągu budzi wiele wątpliwości. W artykule przedstawiono istotę sprawiedliwości społecznej i kontrowersje wynikające z jej praktycznej realizacji. Zdaniem autora, w rozstrzygnięciu istniejących dylematów jest pomocna teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa. (abstrakt oryginalny)

The question of justice has been the subject of numerous considerations for centuries, not only among scientists. The requirement of intra- and intergenerational justice is also inherent in the concept of sustainable development. While the former has been relatively generously explained and justified, the latter still raises many doubts. The essence of social justice and the controversy arising from its practical implementation are presented in the paper. According to the author, John Rawls' theory of justice is helpful in resolving the existing dilemmas. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arystoteles, 1982, Etyka nikomachejska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 2. Bernoulli D., 1954, Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, "Econometrica", nr 1.
 3. Birnbacher D., 1999, Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 4. Burchard-Dziubińska M., 2012, Społeczna odpowiedzialność biznesu w krajach rozwijających się, "Handel Wewnętrzny", lipiec-sierpień, t. III.
 5. Eucken W., 2005, Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 6. Fiut I., 2009, Idea rozwoju zrównoważonego w perspektywie filozofii Henryka Skolimowskiego, "Problemy Ekorozwoju", nr 2.
 7. Franciszek, 2015, Laudato Si, Watykan.
 8. Glotzbach S., Baumgärtner S., 2012, The relationship between intragenerational and intergenerational ecological justice, "Environmental Values", no. 21(3).
 9. Hume D., 2005,Traktat o  naturze ludzkiej, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 10. Jan Paweł II, 1979, Enc. Redemptor Hominis, Watykan.
 11. Jonas H., 1996, Zasada odpowiedzialności, Wydawnictwo Platan, Kraków.
 12. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2012, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.
 13. Liszewski D., 2007, Etyczne podstawy rozwoju zrównoważonego, "Problemy Ekorozwoju", nr 1.
 14. Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, United Nations, A/421427, 1987, United Nations, New York.
 15. Papuziński A., 2008, Filozofia zrównoważonego rozwoju jako subdyscyplina badań filozoficznych, "Problemy Ekorozwoju", nr 2.
 16. Paweł VI, 1967, Enc. Populorumprogressio, Watykan.
 17. Pigou A.C., 1932,The Economic of Welfare, Macmillan and Co. Limited, London.
 18. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, 2003, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.
 19. Płachciak A., 2009, Idea zrównoważonego rozwoju jako zasada sprawiedliwości, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", nr 1.
 20. Rab Ł., 2016, Zrównoważony rozwój jako nowa umowa społeczna, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i  Zarządzanie", z. 95.
 21. Rawls J., 1998, Liberalizm polityczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Rawls J., 2001, Prawo ludów, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 23. Rawls J., 2009, Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Redclift M.R., 2009, Rozwój zrównoważony (1987-2005) - oksymoron czasu dorastania, "Problemy Ekorozwoju", nr 1.
 25. Rozwadowski W., 2011, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, D. 1.1.10 pr., Wydawnictwo Ars Boni Et Aequi, Poznań.
 26. Simonde de Sismondi J.C.L., 1995, Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Singer P., 2006, Jeden świat. Etyka globalizacji, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 28. Smith A., 1989, Teoria uczuć moralnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 29. Szulczewski G., 2008, Koncepcja J. Rawlsa racjonalnej sprawiedliwości jako bezstronności a zagadnienia etyki życia gospodarczego, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", nr 1.
 30. Tomasz, 1972a, Suma teologiczna. Tom 18. Sprawiedliwość, Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, London.
 31. Tomasz, 1972b, Suma teologiczna. Tom 20. Cnoty społeczne pokrewne sprawiedliwości, Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, London.
 32. Wiemeyer J., 2011, Sprawiedliwość międzypokoleniowa jako wyzwanie społeczno-etyczne, "Roczniki Nauk Społecznych", nr 3(39). Wojtyła K., 1986, Wykłady lubelskie. Człowiek i moralność, cz. III, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu