BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ujawnienia środowiskowe w wybranych dokumentach giełdowych spółek energetycznych
Environmental Disclosures in Selected Documents of Energy Companies
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 84-98, rys., tab., bibliogr. s. 98
Keyword
Środowisko przyrodnicze, Sprawozdanie finansowe, Przedsiębiorstwo energetyczne, Sprawozdanie z działalności
Natural environment, Financial statements, Energy distribution companies, Management commentary
Note
JEL Classification: M41, Q56
summ., streszcz.
Abstract
Informacje środowiskowe w sprawozdaniach finansowych są niewystarczające do potrzeb zarządczych, dlatego w tym zakresie jest niezbędne raportowanie niefinansowe. Najczęściej do tego są wykorzystywane sprawozdania z działalności (SzD) i raporty CSR/ środowiskowe. Stąd celem artykułu jest analiza zakresu informacji środowiskowych ujawnianych przez giełdowe spółki energetyczne w SzD po wprowadzeniu KSR numer 9 i w raportach/ sprawozdaniach środowiskowych pod kątem ich porównywalności (wewnątrzpodmiotowej i międzypodmiotowej) w kontekście wywiązywania się ze zobowiązań sprawozdawczych w tym zakresie. Okres badawczy to lata 2014-2016. W części wprowadzającej zastosowano metodę studiów literaturowych i aktów prawnych, a w empirycznej - analizę sprawozdań i raportów wybranych podmiotów, a także podejście indukcyjne przejawiające się w uogólnieniu wniosków wynikających z badań. Umożliwiło to wskazanie, który z podmiotów najlepiej wypełnia obowiązki związane z ujawnieniami środowiskowymi. (abstrakt oryginalny)

The environmental information included in financial statements is insufficient for management purposes, therefore non-financial reporting is required in this regard. The most commonly used forms include activity reports (CSDs) and CSR/ environmental reports. Hence, the purpose of this paper is to analyze the scope of environmental information disclosed by listed energy companies (GDDs) after the introduction of CRS 9 and environmental reports in terms of their comparability (intra- and intercompany) as to the degree in which they meet the reporting obligations. The research covers the period of 2014-2016. In the introductory part, the method of literature review and legal studies is applied, while the empirical part offers an analysis of the reports submitted by selected entities, with conclusions of the research reached through an inductive approach. The author indicates which of the studied entities best fulfills the obligations related to environmental disclosures. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aluchna M., Mikołajczyk O., 2016, Akcjonariusze vs. interesariusze. Przypadek raportowania zintegrowanego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 436.
 2. Dziawgo L., 2014, Greening financial market, "Copernican Journal of Finance & Accounting", vol. 3, no. 2.
 3. Dziawgo L., 2010, Zielony rynek finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/ UE z dnia 22października 2014 roku zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE, 15.11.2014.
 5. G4 Sector Disclosures, https://www.globalreporting.org/information/g4/sector-guidance/ sectorguidanceG4/Pages/default.aspx (data wejścia: 10.06.2017).
 6. G4 Wytyczne dotyczące raportowania, 2016, GRI, pdf, http://pihrb.org/28-06-2016-wytyczne-raportowania-gri-g4- juz-po-polsku/ (data wejścia: 10.06.2017).
 7. Hońko S., 2014, Sprawozdanie z działalności jako źródło informacji o  oddziaływaniu jednostki na środowisko, "Ekonomia i Środowisko", nr 3(50).
 8. Global Reporting Initiative - czyli trochę o  raportowaniu społecznym, http://odpowiedzialny biznes.pl/artykuly/global-reporting-initiative-czyli-troche-o-raportowaniu- spolecznym (data wejścia: 10.06.2017).
 9. Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności". Załącznik do uchwały nr 6 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 15 kwietnia, 2014, Dz. Urz. Ministra Finansów, poz. 17, Warszawa.
 10. Kryk B., 2011, Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko przyrodnicze, "Zeszyty Naukowe nr 625 Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 32.
 11. Kryk B., 2011a, Strategia ekologizacji przedsiębiorstwa a  raportowanie społecznej odpowiedzialności Za środowisko, [w:] Inżynieria produkcji, przedsięwzięcia proekologiczne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, M. Dudek, H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Akademia Techniczno-Humanistyczna w  Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 12. Kryk B., 2017, Informacje środowiskowe w sprawozdaniach z działalności, 'Prace Naukowe UE we Wrocławiu" nr 479.
 13. Łukasiewicz G., 2010, Rola działu personalnego w raportowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] Problemy pracy i polityki społecznej, B. Szopa (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, Kraków.
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. 2016, poz. 860.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U. 2016, poz. 1047 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu