BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Widera Katarzyna (Politechnika Opolska)
Title
Ocena spójności terytorialnej pod względem społecznym i gospodarczym podregionów Polski
Assessment of Territorial Cohesion in Terms of Social and Economic Situation of Poland's Subregions
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 213-225, tab., rys., bibliogr. s. 225
Keyword
Spójność społeczna, Spójność społeczno-ekonomiczna, Polityka regionalna
Social cohesion, Socioeconomic cohesion, Regional policy
Note
JEL Classification: C1, C10, O, R 58
summ., streszcz.
Abstract
Spójność terytorialna jest kategorią rozwoju przestrzeni w polityce europejskiej i krajowej. Celem artykułu jest ocena spójności terytorialnej podregionów Polski, której dokonano za pomocą metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Umożliwiło to ocenę zróżnicowania i współbieżności poziomu rozwoju gospodarczego oraz rozwoju społecznego dla podregionów Polski. Przeanalizowano dane GUS z lat 2014-2015. (abstrakt oryginalny)

Territorial cohesion is a category of space development in European and national policies. The purpose of the paper is to assess the territorial cohesion of Poland's subregions. Assessment of cohesion is conducted using methods of multidimensional comparative analysis. This enables the author to evaluate the diversity and interdependence of the levels of economic and social development of the subregions of Poland. Central Statistical Office (GUS) data from 2014-2015 have been analysed. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Churski P., 2011, Spójność a przestrzeń - dylematy polityki regionalnej, Biuletyn Instytutu Geografii i Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 15.
 2. Faludi A., 2006, From European Spatial Development to Territorial Cohesion Policy, "Regional Studies", vol. 40, no. 6, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/003434 00600868937?needAccess=true (data wejścia: 02.05.2017).
 3. Gospodarowicz M., 2016, Ocena spójności terytorialnej pod względem społecznym i gospodarczym gmin w Polsce, Konferencja IERiGŻ-PIB Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki społecznej, Jachranka, https://www.ierigz.waw.pl/download/19554 -prof._dr_hab._M._Gospodarowicz.pdf (data wejścia: 27.04.2017).
 4. Grabiński T., 1992, Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 141-143.
 5. Greta M., Tomczak-Woźniak E., 2016, Problem spójności w nowej polityce regionalnej na lata 2014-2012, http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/968/1/01_ Marianna%20GRETA.pdf (data wejścia: 31.03.2017).
 6. Growing Regions, Growing Europe. Fourth Report on Economic and Social Cohesion, Komisja Europejska, 2007, Bruksela, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/ official/reports/ cohesion4/pdf/4cr_en.pdf (data wejścia: 02.05.2017).
 7. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/nomenklatura-nts/ (data wejścia: 19.06.2017).
 8. https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/kontrakty-wojewódzkie/ (data wejścia: 29.05.2017).
 9. Kontrakt Terytorialny - województwo opolskie, https://www.mr.gov.pl/media/3264/KT_ 0polskie_14112014.pdf (data wejścia: 29.05.2017).
 10. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, https://www.mr.gov.pl/media/ 3337/KSRR_13_07_2010.pdf (data wejścia: 27.05.2017).
 11. Rocznik statystyczny województw, 2014, GUS, Warszawa.
 12. Rocznik statystyczny województw, 2015, GUS, Warszawa.
 13. Rynio D., 2012, Regiony problemowe wobec nowego paradygmatu polityki regionalnej w Polsce, [w:] Problemy rozwoju regionalnego, E. Sobczak, A. Raszkowski (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 244, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Strahl D., 1998, Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu