BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszkowska Ewa (Uniwersytet w Białymstoku), Filipowicz-Chomko Marzena (Politechnika Białostocka)
Title
Ocena spójności województw polski w latach 2005-2014 w kontekście ładu instytucjonalnego
Assessment of Cohesion of Polish Voivodeships in Terms of Institutional Development Between 2005 and 2014
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 226-244, tab., rys., bibliogr. s. 243-244
Keyword
Ład społeczny, Spójność społeczna, Konwergencja, Metoda Warda, Zróżnicowanie regionalne
Social order, Social cohesion, Convergence, Ward method, Regional diversity
Note
JEL Classification: C19, Q01
summ., streszcz.
Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WI/1/2014 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW
Abstract
Celem opracowania jest ocena wewnętrznego zróżnicowania województw Polski w zakresie kształtowania się ładu instytucjonalnego w latach 2005-2014. Ocena terytorialnego zróżnicowania poziomu ładu instytucjonalnego została przeprowadzona dzięki zastosowaniu analizy konwergencji typu sigma, która polega na ocenie dyspersji badanego zjawiska w czasie, a także metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Do porządkowania województw wykorzystano dynamiczne mierniki syntetyczne oparte na zmodyfikowanej formule unitaryzacji zerowanej, jak również metodę Warda - procedurę tworzenia grup podobieństw między obiektami. Badania pokazały dość duże zróżnicowanie województw w zakresie kształtowania się ładu instytucjonalnego, brak stabilności rankingów otrzymanych za pomocą wskaźników syntetycznych oraz zmienność delimitacji regionów uzyskanych metodą Warda w latach 2005-2014. Liderem w zakresie kształtowania się ładu instytucjonalnego w badanym okresie było województwo warmińsko-mazurskie, natomiast ostatnią pozycję zajęło województwo łódzkie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to assess the regional diversification of institutional development of Polish voivodeships in 2005-2014. The assessment of territorial diversification of institutional level is conducted by using sigma convergence analysis which depends on evaluating the dispersion of a researched phenomenon in time and by means of multidimensional comparative analysis methods. To rank ordering voivodeships modified formula of variable aggregations based on zero unitarization method is used and Ward method, procedure of forming the clusters of similarities between objects, is applied. The study shows a relatively high level of diversification of voivodeships as regards their institutional order, as well as a lack of stability of rankings which are obtained by means of synthetic measures. The study also presents the variability of regional delimitation obtained through Ward's method. Warmińsko-Mazurskie Voivodeship is the leader in the context of institutional order in the studied period, while Łódzkie Voivodeship closes the ranking. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych, http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/prezentacja.jsf?q=005004005 321&p=region (data wejścia: 10.05.2016).
 2. Batóg J., Dmytrów K., 2016, Analiza ścieżek rozwoju gospodarczego polskich regionów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 9 (957).
 3. Borys T., 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo "Ekonomia i Środowisko", Białystok.
 4. Borys T., 2011, Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany, "Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development", vol. 6, no. 2.
 5. Burchard-Dziubińska M., 2014, Idea zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, D. Drzazga (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Borys T., 2014, Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju - polskie doświadczenia, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3 (69).
 7. Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w  okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 8. Filipowicz-Chomko M., Roszkowska E., Wachowicz T., 2017, Wykorzystanie metody TOPSIS do oceny zróżnicowania rozwoju województw Polski w latach 2010-2014 w kontekście kształtowania się ładu instytucjonalnego. Taksonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Geodecki T., 2006, Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 714.
 10. Kukuła K., 2000, Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Kusideł E., 2013, Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znacznie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Kusideł E., 2014, Zbieżność poziomu rozwoju województw Polski w kontekście kształtowania ładu instytucjonalnego, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3 (69).
 13. Laskowska I., 2012, Zdrowie i nierówności w  zdrowiu - determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Latoszek E., 2007, Integracja Europejska. Mechanizmy i wyzwania, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 15. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 16. Polityka spójności UE za lata 2014-2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/ how/priorities (data wejścia: 28.04.2017).
 17. Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., 2016, Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego województw Polski w latach 2010-2014 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (58).
 18. Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., Wachowicz T. 2017, Wykorzystanie metody TOPSIS do oceny zróżnicowania rozwoju województw Polski w latach 2010-2014 w kontekście kształtowana SIĘ ładu instytucjonalnego, "Taksonomia 29. Klasyfikacja i Analiza Danych - Teoria i Zastosowania", nr 469.
 19. Ryszkiewicz A., 2013, Od konwergencji do spójności і efektywności, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 20. Sokołowski A., 1985, Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr  203.
 21. Wójcik P. 2009 Analiza skupień, [w:] Metody ilościowe w R, K. Kopczewska, T. Kopczewski, P. Wójcik (red.), CeDeWu, Warszawa
 22. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Główny Urząd Statystyczny, Katowice 2011.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu