BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwacewicz-Orłowska Anna (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku), Sokołowska Dorota (Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku)
Title
Ranking państw Unii Europejskiej ze względu na wartość wskaźników ładu gospodarczego w latach 2010 i 2014 przy wykorzystaniu metody Hellwiga i analizy skupień
Ranking of EU Countries in Terms of Economic Governance Indicators in Years 2010 and 2014 : Hellwig's Method and Cluster Analysis
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 245-265, tab., wykr., bibliogr. s. 264-265
Keyword
Ład społeczny, Rozwój zrównoważony, Metoda Z. Hellwiga, Analiza skupień
Social order, Sustainable development, Hellwig's method, Cluster analysis
Note
JEL Classification: O11, Q01, R11
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania jest analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju obejmujących wyłącznie ład gospodarczy oraz opracowanie rankingu państw Unii Europejskiej ze względu na wartość tychże wskaźników w latach 2010 i 2014. W badaniach została wykorzystana metoda Hellwiga oraz analiza skupień. Efektem opracowania jest ranking zrównoważonego rozwoju w ramach ładu gospodarczego krajów unijnych dla roku 2010 i 2014 oraz analiza czynników mających wpływ na zmiany pozycji poszczególnych państw w sporządzonych rankingach. W ramach przeprowadzonej analizy skupień dokonano charakterystyki podobieństw i różnic państw Unii Europejskiej w zakresie dwudziestu trzech badanych cech. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is to perform an analysis of those indicators of sustainable development which are relevant for economic governance and to develop a ranking of the European Union countries according to the value of these indicators in the years 2010 and 2014. In the research, 28 member states of the European Union are analysed, using Hellwig's method and cluster analysis. The outcome of the research is a ranking EU countries in terms of their sustainable development under the framework of economic governance for the years 2010 and 2014 and an analysis of the indicators which influence the positions of individual states in the presented rankings. As part of the conducted data cluster analysis, the similarities and differences of the EU states are described on the basis of twenty-three studied attributes. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Environmental Science, Understanding, protecting, and managing environment in the Baltic Sea region, 2003, L. Ryden, P. Migula, M. Andersson (red.), The Baltic University Press, Uppsala.
 2. Filipowicz-Chomko M., Sokołowska D., 2015, Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podlaskiego z zastosowaniem metod TOPSIS oraz Hellwiga, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4.
 3. Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i struktury wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4.
 4. Iwacewicz-Orłowska A., Sokołowska D., 2016, Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w podregionach województw Polski Wschodniej metodą wzorca rozwoju Hellwiga, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 1.
 5. Malina A., 2004, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Zeszyty Naukowe, seria specjalna: Monografie Nr 162, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 6. Measuring progress towards a more sustainable Europe. 2007 monitoring report of the EU sustainable development strategy, 2007, European Commission Eurostat, Luxemburg.
 7. Our Common Future, 1987, Oxford University Press, The World Commission on Environmental and Development, Oxford.
 8. Panek T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 9. Roszkowska E., Karwowska R., 2014, Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010, "Economics and Management", nr 1.
 10. Roszkowska E., Misiewicz E.I., Karwowska R., 2014, Analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku, "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (49).
 11. Sustainable development in the European Union, 2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy, 2013, Publications Office of the European Union, Luxemburg.
 12. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, 2011, GUS, US Katowice, Katowice.
 13. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, 2015, GUS, US Katowice, Katowice.
 14. Zasady ogólnych praw i obowiązków Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju. Preambuła Konferencja Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój", Rio de Janeiro 314.06.1992.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu